25/06/2018 08:24
728 x 90

Pu­tin və Ol­land Qa­ra­bağ prob­le­mi­nə xü­su­si vur­ğu qoy­du, Trampdan göz­lən­ti­lər...

Vü­qar Qə­di­rov: "ABŞ dün­ya­nın al­te­ran­tiv güc mər­kə­zi­dir"

img

"Di­gər həm­sədrlər­dən fərqli, da­ha konkret ya­naş­ma or­ta­ya qoy­maq­la prob­le­min həl­li­nə cid­di töh­fə ve­rə bi­lər"

 

Er­mə­nis­tan pre­zi­den­ti Serj Sar­kis­yan Ru­si­ya­da ru­si­ya­lı ham­ka­rı Vla­di­mir Pu­tin­lə gö­rü­şüb. Gö­rü­şün əsas mü­za­ki­rə möv­zu­la­rın­dan bi­ri də Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin həl­li ilə bağ­lı da­nı­şıq­lar olub.

Vla­di­mir Pu­tin Er­mə­nis­tan pre­zi­den­ti Sar­kis­yan­la gö­rü­şü­nün ye­kun­la­rı­na da­ir ke­çi­ri­lən bir­gə mət­bu­at konfran­sın­da de­yib ki, Er­mə­nis­tan pre­zi­den­ti ilə gö­rüş­də Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin ni­zam­lan­ma­sı­na xü­su­si diq­qət ayı­rı­lıb:

"Ru­si­ya ATƏT-in Minsk Qru­pu çər­çi­və­sin­də, elə­cə də Ba­kı və Ye­re­van­la bir­ba­şa tə­mas­lar­da Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin qar­şı­lıq­lı qə­bul olu­nan həll yo­lu­nu tap­ma­ğa kö­mək et­mə­yə da­vam edir".

Qeyd edək ki, bir müd­dət əv­vəl Fran­sa­da sə­fər­də olan za­man İl­ham Əli­yev­lə gö­rü­şən Fran­sua Ol­land da ox­şar bə­ya­nat­la çı­xış edib. Həm­sədr öl­kə­nin baş­çı­sı ki­mi Ol­land da iki öl­kə baş­çı­sı ara­sın­da apa­rı­lan da­nı­şıq­lar­da Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nə xü­su­si diq­qət ayır­dıq­la­rı­nı bil­di­rib. Gö­rün­dü­yü ki­mi, Minsk Qru­pu­nun iki həm­sədr öl­kə­si­nin baş­çı­sı Dağ­lıq Qa­ra­bağ­la bağ­lı da­nı­şıq­la­ra xü­su­si önəm ver­dik­lə­ri­ni açıq­la­dı. Di­gər həm­sədr ABŞ-dan bu an­lar­da han­sı göz­lən­ti­lər ola bi­lər?

Ekspert Vü­qar Qə­di­rov qə­ze­ti­mi­zə bil­dir­di ki, həm­sədr öl­kə­lər uzun il­lər­di ey­ni möv­qe­yi bö­lü­şür: "Biz növ­bət­çi bə­ya­nat­la­rı çox eşi­di­rik. Yax­şı olar ki, konkret hə­rə­kə­tə ke­çil­sin. Həm­sədrlər da­im Dağ­lıq Qa­ra­bağ möv­zu­su­na bö­yük diq­qət ayır­dıq­la­rı­nı bil­di­rir­lər. An­caq gə­lin re­al si­tu­a­si­ya­ya fi­kir ve­rək. Ha­zır­da Er­mə­nis­tan müx­tə­lif bə­ha­nə­lər­lə da­nı­şıq­lar pro­se­sin­dən ya­yı­nır. An­caq han­sı­sa təz­yiq me­xa­niz­mi­ni işə sa­lıb onu kompro­mi­sə va­dar et­mir­lər. Həm­sədrlər bu­nun­la bağ­lı cid­di ad­dım­lar ata bi­lər. Tə­əs­süf ki, uzun il­lər­di biz yal­nız tə­sir­siz bə­ya­nat­la­rı gö­rü­rük. İs­tə­ni­lən hal­da, həm­sədr öl­kə­lə­rin baş­çı­la­rı­nın bu prob­lem­lə bağ­lı mü­za­ki­rə­lə­rə xü­su­si önəm ver­mə­si təq­di­rə­la­yiq­dir.  ABŞ həm­sədr ola­raq fərqli nə­sə söy­lə­mə­yə­cək. An­caq ABŞ-dan göz­lən­ti­lə­ri­miz da­ha çox­du. Çün­ki ye­ni for­ma­la­şan ad­mi­nistra­si­ya Er­mə­nis­tan­la bağ­lı sərt möv­qe or­ta­ya qo­ya bi­lər. Ru­si­ya prob­le­min həl­li­nə tə­sir im­kan­la­rı da­ha bö­yük  olan öl­kə­dir. Tə­əs­süf ki, biz bu is­ti­qa­mət­də əmə­li nə­ti­cə gör­mü­rük. ABŞ dün­ya­nın al­ter­na­tiv güc mər­kə­zi­dir. Di­gər həm­sədrlər­dən fərqli, da­ha konkret ya­naş­ma or­ta­ya qoy­maq­la prob­le­min həl­li­nə cid­di töh­fə ve­rə bi­lər".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər