22/04/2018 18:24
728 x 90

Ol­land İl­ham Əli­yev­lə gö­rüş­də Azər­bay­can-AB əla­qə­lə­ri­nə ni­yə xü­su­si mə­na ver­di...

"Ol­lan­dın döv­rün­də Fran­sa­nın Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin ni­zam­lan­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də apar­dı­ğı si­ya­sət çox nor­mal olub"

img

Mü­ba­riz Əh­mə­doğ­lu: "Fran­sa Av­ro­pa Bir­li­yi­nin si­ya­sə­ti­ni mü­əy­yən­ləş­di­rən qüd­rət­li döv­lət­lər­dən bi­ri­dir"

 

Fran­sa pre­zi­den­ti Fran­sua Ol­land İl­ham Əli­yev­lə bir­gə ke­çir­di­yi mət­bu­at konfran­sın­da Azər­bay­can və öl­kə­mi­zi əha­tə edən Dağ­lıq Qa­ra­bağ prob­le­mi­lə bağ­lı önəm­li fi­kir­lər səs­lən­di­rib.

Fran­sua Ol­land da­nı­şıq­la­rın ye­ni­dən bər­pa olun­ma­sı­nın əhə­miy­yə­ti­ni qeyd edib: "Minsk Qru­pu­nun həm­səd­ri ki­mi is­tə­yi­rik ki, di­gər həm­sədrlər - ABŞ və Ru­si­ya da bu pro­se­sə töh­fə ver­sin. Dü­şü­nü­rük ki, pa­ra­metrlər bəl­li­dir və uzun müd­dət­dir da­vam edən bu mü­na­qi­şə­nin həl­li yo­lu­nu tap­maq müm­kün­dür. He­sab edi­rik ki, hər də­fə sül­hə töh­fə­miz bey­nəl­xalq sə­viy­yə­də hə­ya­ta ke­çir­mək is­tə­di­yi­miz fə­a­liy­yə­tin və qur­maq is­tə­di­yi­miz mü­na­si­bət­lə­rin məğ­zi­dir. Xü­su­si­lə də gər­gin­lik­lər olan­da və ha­zır­da Av­ro­pa ilə Tür­ki­yə ara­sın­da olan və­ziy­yət­də. Bi­zim ro­lu­muz ay­dın şə­kil­də bil­dir­mək­dir ki, nə­yi qə­bul edi­rik, nə­yi qə­bul et­mi­rik. Av­ro­pa ilə Tür­ki­yə ara­sın­da olan mü­na­si­bət­lə­rin sa­bit­ləş­mə­si üçün də töh­fə­mi­zi ver­mə­li­yik. Di­gər möv­zu­lar­da ol­du­ğu ki­mi, bu möv­zu ilə də bağ­lı di­a­lo­qu təş­viq et­mə­li­yik".

Fran­sua Ol­land Azər­bay­can­la Fran­sa ara­sın­da bir çox sa­hə­lər­də, xü­su­si­lə si­ya­si sa­hə­də yax­şı əla­qə­lə­rin ol­du­ğu­nu qeyd edib: "Azər­bay­ca­nın re­gi­on­da­kı və re­gi­o­nun hü­dud­la­rın­dan kə­nar­da­kı bü­tün tə­rəf­daş­la­rı ilə da­nı­şıq­lar apar­maq sa­hə­sin­də­ki ro­lu bi­zə mə­lum­dur. Bi­zim ye­ga­nə məq­sə­di­miz sülhdür. Biz tək­cə re­gi­on­da de­yil, ey­ni za­man­da, qlo­bal sə­viy­yə­də təh­did olan və bi­zim də üz­ləş­di­yi­miz ter­ro­riz­mə qar­şı sülh ax­ta­rı­rıq".

Ol­land bə­ya­na­tın­da Azər­bay­can­la Av­ro­pa İt­ti­fa­qı ara­sın­da­kı da­nı­şıq­la­rın baş­lan­ma­sı­na da to­xu­nub: "Biz is­tə­yi­rik qar­şı­ya qo­yu­lan məq­səd­lə­rə na­il olun­sun. Şərq Tə­rəf­daş­lı­ğı çər­çi­və­sin­də Av­ro­pa bu da­nı­şıq­la­ra baş­la­yıb və Fran­sa bu­nu elə ilk gün­dən dəs­tək­lə­yir".

Gö­rün­dü­yü ki­mi, Fran­sa Azər­bay­ca­nın Av­ro­pa Bir­li­yi­lə mü­na­si­bət­lə­rin­də ye­ni mər­hə­lə­nin açıl­ma­sı­na önəm ver­di­yi­ni bə­yan edib. Fran­sa­nın bu möv­zu­ya xü­su­si diq­qət gös­tər­mə­si­nin sə­bə­bi nə ilə bağ­lı­dır?

Po­li­to­loq Mü­ba­riz Əh­mə­doğ­lu­nun söz­lə­ri­nə gö­rə, Fran­sa­nın Azər­bay­ca­na mü­na­si­bə­tin­də cid­di də­yi­şik­lik hiss edi­lir: "Ar­tıq faktdır ki, Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin gör­dü­yü iş­lər nə­ti­cə­sin­də Fran­sa er­mə­ni­pə­rəst möv­qe­yin­dən çə­ki­lib. Fran­sua Ol­lan­dın pre­zi­dentli­yi döv­rün­də Azər­bay­can­la mü­na­si­bət­lər ye­ni key­fiy­yət mər­hə­lə­si­nə qal­dı­rıl­dı. Ey­ni za­man­da bu iş­də bi­rin­ci vit­se-pre­zi­dent Meh­ri­ban Əli­ye­va­nın da bö­yük ro­lu var. Meh­ri­ban xa­nım par­la­mentdə Azər­bay­can-Fran­sa Dostluq Qru­pu­na rəh­bər­lik edib, Fran­sa ilə əla­qə­lə­ri par­la­ment, ic­ti­ma­iy­yət sə­viy­yə­sin­də Meh­ri­ban xa­nım hə­ya­ta ke­çi­rib. Ona gö­rə də iki is­ti­qa­mət­də apa­rı­lan iş re­al ef­fekt ve­rib və bu gün Fran­sa əv­vəl­ki möv­qe­yin­də qal­mır, Azər­bay­can­la mü­na­si­bət­lə­rə cid­di önəm ve­rir.

Ol­lan­dın döv­rün­də Fran­sa­da   qon­dar­ma "er­mə­ni soy­qı­rı­mı­nın" kri­mi­nal­laş­ma­sı ilə bağ­lı qə­bul edi­lən qə­rar he­çə en­di­ril­di.

Ol­land 2014-cü il­də Pa­ris­də Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğa da­ir pre­zi­dentlə­rin üç­tə­rəf­li for­mat­da gö­rü­şü­nü təş­kil et­di. Bu gö­rüş çox yük­sək sə­viy­yə­də hə­ya­ta ke­çi­ril­di. Pa­ris gö­rü­şün­də it­kin dü­şən­lə­rin si­ya­hı­sı­nın də­qiq­ləş­mə­si mə­sə­lə­si ra­zı­laş­dı­rıl­dı və bu, bir­gə bə­ya­nat­da da qeyd edil­di.  Bir söz­lə, Ol­lan­dın döv­rün­də Fran­sa­nın Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin ni­zam­lan­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də apar­dı­ğı si­ya­sət çox nor­mal olub. Fran­sa Av­ro­pa Bir­li­yi­nin si­ya­sə­ti­ni mü­əy­yən­ləş­di­rən qüd­rət­li döv­lət­lər­dən bi­ri­di. Bu sə­bəb­dən də, on­lar Azər­bay­ca­nın Fran­sa ilə ol­du­ğu ki­mi, ümu­mi­lik­də Av­ro­pa Bir­li­yi­lə də mü­na­si­bət­lə­ri­nin nor­mal məc­ra­da da­va­mı­na önəm ve­rir­lər".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər