25/06/2018 08:19
728 x 90

Mar­kov qon­dar­ma "re­fe­ren­dum"a er­mə­ni­lə­ri yan­dı­ra­caq bir tərzdə izah ver­di

Er­mə­ni­lə­rin Dağ­lıq Qa­ra­bağ­da qon­dar­ma "re­fe­ren­dum"una dün­ya miq­ya­sın­da eti­raz­lar ar­tır

img

Er­mə­nis­tan tə­rə­fin­dən iş­ğal olun­muş Dağ­lıq Qa­ra­bağ­da "re­fe­ren­dum"un ke­çi­ril­mə­si Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin həl­li yo­lun­dan kə­na­ra atı­lan da­ha bir ad­dım, elə­cə də er­mə­ni tə­rə­fi­nin da­nı­şıq­lar apar­ma­maq is­tə­yi­nin gös­tə­ri­ci­si­dir.

Bu söz­lə­ri "Trend"ə Ru­si­ya İc­ti­mai Pa­la­ta­sı­nın üz­vü, po­li­to­loq Ser­gey Mar­kov Azər­bay­ca­nın Er­mə­nis­tan si­lah­lı qüv­və­lə­ri tə­rə­fin­dən iş­ğal olun­muş Dağ­lıq Qa­ra­bağ əra­zi­sin­də­ki qon­dar­ma re­ji­min fev­ra­lın 20-də ke­çir­mə­yi plan­laş­dır­dı­ğı re­fe­ren­du­mu şərh edər­kən de­yib.

S.Mar­kov bil­di­rib: "Dü­şün­mü­rəm ki, qar­şı­da­kı "re­fe­ren­dum" ATƏT Minsk Qru­pu­nun həm­sədrlə­ri tə­rə­fin­dən müs­bət qar­şı­la­na­caq. İş­ğal olun­muş Azər­bay­can əra­zi­lə­ri­nin ad­la­rı­nın də­yiş­di­ril­mə­si er­mə­ni tə­rə­fi­nə sə­nəd­ləş­mə­ni çə­tin­ləş­dir­mək­dən baş­qa heç nə ver­mə­yə­cək. Da­nı­şıq­lar za­ma­nı, elə­cə də bü­tün bey­nəl­xalq sə­nəd­lər­də bu əra­zi­lər azər­bay­can­ca adı­nı sax­la­ya­caq - Dağ­lıq Qa­ra­bağ".

Eksper­tin söz­lə­ri­nə gö­rə, ke­çi­ri­lə­cək "re­fe­ren­dum" Er­mə­nis­tan tə­rə­fi­nin aşa­ğı sə­viy­yə­li pe­şə­kar­lı­ğı­nın gös­tə­ri­ci­si­dir və bu, sim­vo­lik, qey­ri-pro­duk­tiv bir jestdir.

İş­ğal olun­muş Dağ­lıq Qa­ra­bağ­da "re­fe­ren­dum­lar" ke­çir­mək əvə­zi­nə, Er­mə­nis­tan BMT Təh­lü­kə­siz­lik Şu­ra­sı­nın qət­na­mə­lə­ri­ni ye­ri­nə ye­tir­mə­li­dir. Bu­nu "Trend"ə Ma­ca­rıs­ta­nın keç­miş xa­ri­ci si­ya­sət baş mü­şa­vi­ri Le­ven­te Koz­ma Azər­bay­ca­nın Er­mə­nis­tan si­lah­lı qüv­və­lə­ri tə­rə­fin­dən iş­ğal olun­muş Dağ­lıq Qa­ra­bağ əra­zi­sin­də­ki qon­dar­ma re­ji­min fev­ra­lın 20-də ke­çir­mə­yi plan­laş­dır­dı­ğı re­fe­ren­du­mu şərh edər­kən de­yib.

O bil­di­rib ki, Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin həl­li çər­çi­və­sin­də Azər­bay­can və Er­mə­nis­tan döv­lət baş­çı­la­rı­nın gö­rüş­lə­ri­ni ak­tiv­ləş­dir­mək la­zım­dır.

Ekspert tə­rəf­lə­ri mü­na­qi­şə­nin həl­lin­də bey­nəl­xalq hü­qu­qa ri­a­yət et­mə­yə ça­ğı­rıb.

Xə­bər xid­mə­ti

Son xəbərlər