23/05/2018 18:38
728 x 90

Pu­ti­nin sə­la­hiy­yət­li nü­ma­yən­də­si ABŞ və Ru­si­ya BQ rə­is­lə­ri­nin Ba­kı gö­rü­şü­nün bir sir­ri­ni açıq­la­dı...

Ru­si­ya­nın tək­li­fi­nə ABŞ-ın ra­zı­lıq ver­mə­si­nin çox ma­raq­lı sə­bəb­lə­ri­nə dün­ya bo­yun­ca re­ak­si­ya­lar var

img

ABŞ və Ru­si­ya Baş qə­rar­gah (BQ) rə­is­lə­ri­nin Ba­kı­da gö­rüş­mə­si onu ifa­də edir ki, Azər­bay­can bu bey­nəl­xalq di­a­loq üçün mey­dan­ça­ya çev­ri­lib, elə­cə də bu, Moskva­nın Ba­kı­ya öz müt­tə­fi­qi ki­mi ver­di­yi önə­mi vur­ğu­la­yır. Bu­nu eksklü­ziv ola­raq "Trend"ə Ru­si­ya pre­zi­den­ti­nin sə­la­hiy­yət­li nü­ma­yən­də­si, İc­ti­mai Pa­la­ta­nın üz­vü, po­li­to­loq Ser­gey Mar­kov de­yib.

Ekspert qeyd edib ki, Ba­kı­da gö­rü­şün ke­çi­ril­mə­si Ru­si­ya tə­rə­fin­dən tək­lif olu­nub. Çün­ki Ru­si­ya hə­mi­şə öz müt­tə­fiq­lə­ri­ni irə­li çə­kir.

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, Va­şinqton və Moskva Ba­kı­da İŞİD-ə qar­şı bir­gə əmək­daş­lı­ğı, hər­bi əmək­daş­lı­ğın gə­lə­cək perspek­tiv­lə­ri­ni mü­za­ki­rə edə­cək: "Eh­ti­mal var ki, biz İŞİD-ə qar­şı ABŞ və Ru­si­ya Hər­bi Ha­va Qüv­və­lə­ri­nin bir­gə uçuş­la­rı­nın şa­hi­di olaq".

Azər­bay­ca­nın pay­tax­tı ar­tıq iri bey­nəl­xalq təd­bir­lə­rin və müx­tə­lif struk­tur rəh­bər­lə­ri ara­sın­da­kı si­ya­si gö­rüş­lə­rin ke­çi­ril­di­yi ikin­ci Ce­nev­rə­yə çev­ri­lir. Bu söz­lə­ri isə agentli­yə "Qərb" Uni­ver­si­te­ti­nin pro­fes­so­ru, po­li­to­loq Fik­rət Sa­dı­qov de­yib.

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, gö­rüş ye­ri ki­mi Ba­kı tə­sa­dü­fən se­çil­mə­yib. "Azər­bay­can bir çox dün­ya nə­hən­gi­nin ma­raq­la­rı­nın kə­siş­di­yi böl­gə­də, Av­ro­pa ilə Asi­ya­nın bir­ləş­mə­sin­də yer­lə­şir. Bun­dan baş­qa, Ba­kı­dan İra­na, Ru­si­ya­ya, Tür­ki­yə və Ya­xın Şər­qə apa­ran yol­lar ke­çir".

F.Sa­dı­qov qeyd edib ki, Ba­kı apa­rı­cı oyun­çu­la­rın ma­raq­la­rı­nın mər­kə­zi­nə çev­ri­lib.

Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı, Azər­bay­can-Ame­ri­ka Bir­ləş­miş Ştat­la­rı par­la­mentlə­ra­ra­sı əla­qə­lər üz­rə iş­çi qru­pu­nun üz­vü Asim Mol­la­za­də de­yib ki, gö­rü­şün Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si çox mü­hüm ha­di­sə­dir: "Bu gö­rü­şün Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si Azər­bay­can üçün çox müs­bət hal­dır. ABŞ və Ru­si­ya hərbçi­lə­ri­nin gö­rü­şü əs­lin­də böl­gə­də hər han­sı xo­şa­gəl­məz hal­la­rın qar­şı­sı­nı al­ma­ğa xid­mət edə­cək".

De­pu­tat he­sab edir ki, be­lə bir gö­rü­şün Azər­bay­can­da baş tut­ma­sı­nın bir ne­çə sə­bə­bi də var: "Gö­rü­şün Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si­nin sə­bə­bi onun­la bağ­lı­dır ki, Azər­bay­can heç bir hər­bi blo­ka üzv de­yil. Azər­bay­can ABŞ-ın tə­rəf­da­şı­dır və ABŞ-la bır sı­ra is­ti­qa­mət­lər üz­rə əmək­daş­lıq edir. Bu­nun­la ya­na­şı, Azər­bay­can həm də Ru­si­ya­nın tə­rəf­da­şı­dır. Azər­bay­can Ru­si­ya ilə əmək­daş­lı­ğa üs­tün­lük ve­rir. Azər­bay­ca­nın xa­ri­ci si­ya­sə­ti, ümu­miy­yət­lə, bü­tün böl­gə­də mə­sə­lə­lə­ri məhz tə­rəf­daş­lıq və əmək­daş­lıq is­ti­qa­mə­tin­də in­ki­şaf et­dir­mək üzə­rin­də qu­ru­lub. Azər­bay­can bun­da çox ma­raq­lı­dır. Dü­şü­nü­rəm ki, bu mə­sə­lə­lər də gö­rü­şün məhz Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si­nə im­kan ve­rib".

Ye­ni Azər­bay­can Par­ti­ya­sı ic­ra ka­ti­bi­nin mü­a­vi­ni, Mil­li Məc­li­sin ko­mi­tə səd­ri Si­ya­vuş Nov­ru­zov "Trend"ə de­yib ki, Azər­bay­can hər za­man sül­hü, hu­ma­niz­mi dəs­tək­lə­yir, mul­ti­kul­tu­ral də­yər­lə­rin qo­ru­nub sax­lan­ma­sı, o cüm­lə­dən din­lə­ra­ra­sı mü­na­si­bət­lə­rin in­ki­şa­fı üçün mü­tə­ma­di ad­dım­lar atır: "Azər­bay­can­da bu­na qə­dər də­fə­lər­lə fo­rum­lar, ən yük­sək təd­bir­lər ke­çi­ri­lib. Azər­bay­can­da olan ic­ti­mai-si­ya­si sa­bit­lik, xalq-iq­ti­dar bir­li­yi, azad­lıq, de­mok­ra­ti­ya yük­sək in­ki­şa­fın tə­za­hü­rü­dür. Bun­dan ön­cə Ru­si­ya və İra­nın döv­lət baş­çı­la­rı Azər­bay­can­da gö­rü­şüb­lər. Be­lə təd­bir­lə­rin Azər­bay­can­da ke­çi­ril­mə­si­nə hər bir öl­kə ra­zı­lıq ve­rib. Mə­sə­lən, səs­ver­mə ilə Av­ro­pa Oyun­la­rı Azər­bay­ca­na tə­yin olu­nub, Azər­bay­can 155 səs­lə BMT Təh­lü­kə­siz­lik Şu­ra­sı­na rəh­bər­lik edib. Yə­ni bu, Azər­bay­ca­nın dün­ya­da, bey­nəl­xalq aləm­də nü­fu­zu­nun artma­sı, Azər­bay­ca­nın da­xi­lin­də ya­ra­dı­lan ic­ti­mai-si­ya­si sa­bit­lik və Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin apar­dı­ğı si­ya­sə­tin nə­ti­cə­si­dir. Bi­lir­lər ki, Azər­bay­can­da be­lə top­lan­tı­la­rın ke­çi­ril­mə­si çox bö­yük fay­da ve­rə­cək".

Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı Hik­mət Ba­ba­oğ­lu isə APA-ya açıq­la­ma­sın­da bil­di­rib ki, dün­ya­nın ma­raq­la iz­lə­di­yi bu gö­rü­şün Ba­kı­da baş tut­ma­sı Azər­bay­ca­na çox­lu say­da stra­te­ji di­vi­dendlər qa­zan­dı­ra­caq: "Di­gər tə­rəf­dən, bu gö­rü­şün Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si Azər­bay­ca­nın hər iki öl­kə ilə bə­ra­bər­hü­quq­lu, qar­şı­lıq­lı hör­mə­tə əsas­la­nan fay­da­lı əmək­daş­lıq və stra­te­ji tə­rəf­daş­lıq əla­qə­lə­ri­nin nə­ti­cə­si­dir. Azər­bay­ca­nın xa­ri­ci si­ya­sə­ti­nin ən pri­o­ri­tet is­ti­qa­mət­lə­rin­dən bi­ri öl­kə­mi­zi tə­rəf­daş­lıq və əmək­daş­lıq plat­for­ma­sı­na çe­vir­mək­dir. Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev hə­mi­şə qeyd edir ki, Azər­bay­can qar­şı­dur­ma, rə­qa­bət mə­ka­nı de­yil, tə­rəf­daş­lıq və əmək­daş­lıq mə­ka­nı­dır. Xa­ri­ci si­ya­sə­ti­mi­zin stra­te­ji əsas­la­rın­dan bi­ri olan bu ide­ya, onun konstruk­tiv məz­mu­nu və re­al si­ya­si pro­ses­də özü­nü doğ­rultma­sı bey­nəl­xalq mü­na­si­bət­lə­rin ha­zır­kı mü­rək­kəb mər­hə­lə­sin­də Azər­bay­ca­nı stra­te­ji tə­rəf­daş­lıq üçün ca­zi­bə mər­kə­zi­nə çe­vi­rir. Ona gö­rə də bu gö­rü­şün ən müx­tə­lif öl­kə­lər­də ke­çi­ril­mə­si mə­sə­lə­si uzun müd­dət mü­za­ki­rə edil­sə də, so­nun­da Ba­kı­da baş tut­ma­sı de­di­yi­miz mə­sə­lə­lər­lə bağ­lı­dır".

NA­TO-nun baş ka­ti­bi də ABŞ və Ru­si­ya or­du ko­man­dan­la­rı­nın Ba­kı gö­rü­şü­nü al­qış­la­dı

"ABŞ və Ru­si­ya si­lah­lı qüv­və­lə­ri­nin baş qə­rar­gah rə­is­lə­ri - Co­zef Dan­ford və Va­le­ri Ge­ra­si­mo­vun Ba­kı gö­rü­şü va­cib­dir". APA-nın "Azad­lıq" ra­di­o­su­na is­ti­na­dən ver­di­yi mə­lu­ma­ta gö­rə, bu­nu NA­TO-nun baş ka­ti­bi Yens Stol­ten­berq de­yib.

Y.Stol­ten­berq NA­TO üz­rə müt­tə­fiq­lə­rin iki­tə­rəf­li əsas­da Ru­si­ya ilə di­a­lo­qu və ün­siy­yət ka­nal­la­rı­nı in­ki­şaf et­dir­mək cəhdlə­ri­ni al­qış­la­yıb. O qeyd edib ki, NA­TO-Ru­si­ya Şu­ra­sı­nın son iki ic­la­sın­da V.Ge­ra­si­mov və NA­TO Hər­bi Ko­mi­tə­si səd­ri Petr Pa­vel ara­sın­da bir­ba­şa tə­mas ol­ma­yıb. Hə­min gö­rüş­lər­də NA­TO və Ru­si­ya ara­sın­da hər­bi şəf­faf­lıq, risqlə­rin azal­dıl­ma­sı və di­gər mə­sə­lə­lər mü­za­ki­rə edi­lib.

"Bu təd­bi­ri elə is­lam öl­kə­si­nin pay­tax­tın­da ke­çir­mə­li idi­lər ki..."

"ABŞ Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri­nin Qə­rar­gah Rə­is­lə­ri Ko­mi­tə­si­nin səd­ri Co­zef Dan­ford və Ru­si­ya mü­da­fiə na­zi­ri­nin bi­rin­ci mü­a­vi­ni, Ru­si­ya Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri­nin Baş Qə­rar­gah rə­i­si Va­le­ri Ge­ra­si­mov ara­sın­da gö­rü­şün məhz Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si Azər­bay­ca­nın ar­tan nü­fu­zu­nun tə­za­hü­rü­dür". Bu­nu isə APA-ya açıq­la­ma­sın­da Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı, po­li­to­loq Ra­sim Mu­sa­bə­yov de­yib.

O qeyd edib ki, bu gün ABŞ və Ru­si­ya­nı da­ha çox Ya­xın Şərq, İraq, İran və Su­ri­ya­da baş ve­rən pro­ses­lər na­ra­hat et­di­yin­dən on­lar ad­la­rı qeyd olu­nan öl­kə­lər­də baş ve­rən­lə­ri mü­za­ki­rə et­mək üçün mü­na­sib mə­kan ax­ta­rır­dı­lar: "Re­gi­on­da Azər­bay­can, Gür­cüs­tan və Er­mə­nis­tan bu pro­ses­lər­dən kə­nar­da ol­du­ğu üçün gö­rüş bu üç öl­kə­dən bi­rin­də baş tu­ta bi­lər­di. La­kin Gür­cüs­tan mə­lum mə­sə­lə­lə­rə gö­rə Ru­si­ya üçün uy­ğun de­yil. Er­mə­nis­tan isə Ru­si­ya­nın for­pos­tu­dur. Be­lə ol­du­ğu hal­da gö­rü­şün Er­mə­nis­tan­da ke­çi­ril­mə­si ABŞ üçün məq­bul de­yil. Azər­bay­can isə dün­yə­vi döv­lət­dir, Qo­şul­ma­ma Hə­rə­ka­tı­nın üz­vü­dür, müs­tə­qil si­ya­sət yü­rü­dür. Be­lə olan hal­da bü­tün diq­qət­lər Azər­bay­ca­na yö­nəl­di. Tə­bii ki, Azər­bay­ca­nın gö­rü­şü yük­sək sə­viy­yə­də təş­kil et­mə­si­ni, təh­lü­kə­siz­lik və kom­mu­ni­ka­si­ya ba­xı­mın­dan əl­ve­riş­li ol­ma­sı­nı da vur­ğu­la­maq va­cib­dir. Həm də son za­man­lar Azər­bay­can­da mö­tə­bər id­man, mə­də­ni, bey­nəl­xalq təd­bir­lə­rin də ke­çi­ril­mə­si­ni bu­ra əla­və et­mək olar. Bu ba­xım­dan, Ba­kı Co­zef Dan­ford və Va­le­ri Ge­ra­si­mov ara­sın­da gö­rüş üçün uni­kal mey­dan ol­du".

"Ru­si­ya və ABŞ-ın baş qə­rar­gah rə­is­lə­ri­nin gö­rü­şü­nün Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si onun son il­lər mü­hüm bey­nəl­xalq təd­bir­lə­rin ke­çi­ril­di­yi mə­ka­na çev­ril­mə­si ilə qı­rıl­maz su­rət­də bağ­lı­dır". Bu söz­lə­ri isə APA-ya açıq­la­ma­sın­da po­li­to­loq Qa­bil Hü­seynli de­yib.

O bil­di­rib ki, Ba­kı ar­tıq Si­vi­li­za­si­ya­la­ra­ra­sı Bey­nəl­xalq Fo­ru­mun bir ne­çə ic­la­sı­na ev sa­hib­li­yi edib: "Ba­kı pro­se­si" de­yi­lən pro­ses möv­cud­dur. Ba­kı Si­vi­li­za­si­ya­la­ra­ra­sı mul­ti­kul­tu­ral əla­qə­lər möv­zu­sun­da ke­çi­ri­lən təd­bir­lə­rə ev sa­hib­li­yi edib. Am­ma zən­nim­cə, qə­rar­gah rəh­bər­lə­ri­nin gö­rü­şü­nün Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si­nin da­ha mü­hüm sə­bə­bi var. Bu gö­rüş­də əsa­sən dün­ya­da bey­nəl­xalq ter­ro­riz­mə qar­şı mü­ba­ri­zə və hə­min mü­ba­ri­zə­də iki döv­lə­tin qar­şı­lıq­lı əmək­daş­lı­ğı­nın əla­qə­lən­di­ril­mə­si mə­sə­lə­lə­ri mü­za­ki­rə edi­lə­cək. Va­şinqton və Moskva bə­zən ter­ro­riz­mi "is­lam ter­ro­riz­mi" ad­lan­dı­rır. Bu təd­bi­ri elə İs­lam öl­kə­si­nin pay­tax­tın­da ke­çir­mə­li idi­lər ki, hə­min öl­kə ter­ro­riz­mə qar­şı mü­ba­ri­zə­də iş­ti­rak et­miş, öz öl­kə­sin­də təh­lü­kə­siz­lik mə­sə­lə­lə­ri yük­sək sə­viy­yə­də qu­rul­muş ol­sun və ora­da cid­di sa­bit­lik hökm sür­sün.

Bu nöq­te­yi-nə­zər­dən Azər­bay­can İs­lam öl­kə­lə­ri içə­ri­sin­də ən təh­lü­kə­siz, ən sa­bit mü­na­si­bət­lə­rin möv­cud ol­du­ğu öl­kə ki­mi di­gər­lə­ri­ni üs­tə­lə­yir. Azər­bay­ca­nı bu key­fiy­yət­lə­ri­nə, bey­nəl­xalq mü­na­si­bət­lər­də oy­na­dı­ğı di­na­mik ro­la gö­rə se­çib­lər. Azər­bay­ca­nın Ru­si­ya ilə mü­na­si­bət­lə­ri yük­sək sə­viy­yə­də ol­du­ğu­na gö­rə gö­rüş ye­ri ki­mi Ba­kı­nın se­çil­mə­si Moskva üçün heç bir prob­lem ya­rat­mır. Ey­ni za­man­da bu se­çim ABŞ-ın da ma­raq­la­rı­na uy­ğun­dur. Çün­ki ABŞ uzun müd­dət­dir Azər­bay­can­la Əf­qa­nıs­tan­da "Ta­li­ban"a qar­şı mü­ba­ri­zə­də stra­te­ji əmək­daş­lıq edir. ABŞ qo­şun­la­rı­nın bü­tün si­lah-sur­sat və mal­la­rı­nın 80 fa­i­zi Azər­bay­can əra­zi­sin­dən da­şı­nır. Da­şın­ma pro­se­sin­də Azər­bay­ca­nın nəq­liy­yat sis­te­mi də ya­xın­dan iş­ti­rak edir. Ya­xın vaxtlar­da ABŞ Əf­qa­nıs­tan­da­kı qo­şun kon­tin­gen­ti­ni 2 də­fə ar­tır­maq niy­yə­tin­də­dir. Bu za­man öl­kə­mi­zin stra­te­ji çə­ki­si və əhə­miy­yə­ti da­ha da ar­ta­caq. Azər­bay­can an­ti­ter­ror təd­bir­lə­rin­də ya­xın­dan iş­ti­rak edir. Azər­bay­ca­nın bir ta­bo­ru ar­tıq bir ne­çə il­dir Əf­qa­nıs­tan­da "Ta­li­ban"a qar­şı apa­rı­lan əmə­liy­yat­lar­da iş­ti­rak edir. Bir za­man­lar İraq­da olan təd­bir­lər­də də Azər­bay­can sülhmə­ram­lı­la­rı iş­ti­rak edir­di".

Qa­bil Hü­seynli bu ba­xım­dan gö­rü­şün ke­çi­ril­di­yi öl­kə­nin tə­sa­dü­fi se­çil­mə­di­yi­ni, bu­nun da­va­mı­na ümid­li ol­du­ğu­nu bil­di­rib: "Azər­bay­can böl­gə­nin apa­rı­cı li­der döv­lə­ti­dir. Öl­kə­miz bey­nəl­xalq mü­na­si­bət­lər­də çe­vik rol oy­na­yır. Azər­bay­can pay­tax­tı təh­lü­kə­siz və bey­nəl­xalq təd­bir­lə­rin ke­çi­ril­mə­si üçün əhə­miy­yət­li mə­kan imi­ci­nə ma­lik­dir. Üs­tə­lik, Azər­bay­can gə­lə­cək­də ter­ro­riz­mə qar­şı ke­çi­ri­lə­cək təd­bir­lə­rin mü­za­ki­rə edil­di­yi da­i­mi mə­kan ki­mi də se­çi­lə bi­lər. Bu bi­rin­ci təd­bir ol­sa da, dü­şü­nü­rəm ki, so­nun­cu de­yil. Be­lə təd­bir­lər is­tər baş qə­rar­gah rə­is­lə­ri, is­tər­sə də da­ha iri ranqlı si­ya­sət­çi­lər sə­viy­yə­sin­də da­vam edə bi­lər. Bu həm də Azər­bay­ca­nı gə­lə­cək­də ABŞ-ın da­ha möh­kəm stra­te­ji tə­rəf­da­şı­na çe­vi­rər ki, bu da öl­kə­mi­zin özü və bey­nəl­xalq imi­ci üçün mü­hüm əhə­miy­yə­tə ma­lik­dir. Dü­şü­nü­rəm ki, təd­bi­rin bu­ra­da ke­çi­ril­mə­si Azər­bay­ca­nın əhə­miy­yə­ti­ni və bey­nəl­xalq mü­na­si­bət­lər­də­ki ro­lu­nu xey­li ar­tır­dı, bi­zi sev­mə­yən, düş­mən öl­kə­lə­rin ca­nı­na vəl­və­lə sal­dı. Bu təd­bi­rin bu­ra­da ke­çi­ril­mə­si­ni Azər­bay­ca­nın xa­ri­ci si­ya­sə­ti­nin və ümu­miy­yət­lə, bey­nəl­xalq aləm­də ar­tan ro­lu­nun gös­tə­ri­ci ki­mi qə­bul et­mək olar".

Bray­za Ba­kı­nı Ru­si­ya və ABŞ rəs­mi nü­ma­yən­də­lə­ri­nin gö­rü­şü üçün ən əl­ve­riş­li mə­kan say­dı...

ABŞ və Ru­si­ya­nın Baş qə­rar­gah rə­is­lə­ri gö­rüş za­ma­nı, bö­yük eh­ti­mal­la, Su­ri­ya­da İŞİD-ə qar­şı bir­gə əmək­daş­lıq mə­sə­lə­lə­ri­ni, gə­lə­cək­də hər han­sı xo­şa­gəl­məz ha­di­sə­lə­rin qar­şı­sı­nın alın­ma­sı məq­sə­di­lə əmək­daş­lı­ğın bü­tün de­tal­la­rı­nı mü­za­ki­rə edə­cək.

Bu­nu isə "Trend"ə ABŞ Döv­lət ka­ti­bi­nin Av­ro­pa və Av­ra­si­ya mə­sə­lə­lə­ri üz­rə keç­miş kö­mək­çi­si, ABŞ-ın Azər­bay­can­da­kı keç­miş sə­fi­ri Met­yu Bray­za de­yib.

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, Ba­kı Moskva və Va­şinqto­nun rəs­mi nü­ma­yən­də­lə­ri­nin gö­rü­şü üçün əl­ve­riş­li mə­kan­dır: "Azər­bay­can NA­TO-nun da üz­vü de­yil, la­kin həm Ru­si­ya ilə, həm də ABŞ-la yax­şı əla­qə­lə­ri var".

Azər­bay­can be­lə gö­rüş­lə­rin ke­çi­ril­mə­si üçün əl­ve­riş­li plat­for­ma­dır

Azər­bay­can bir çox­la­rı tə­rə­fin­dən yük­sək sə­viy­yə­li gö­rüş­lə­rin ke­çi­ril­mə­si üçün əl­ve­riş­li plat­for­ma ki­mi qə­bul olu­nur. Bu söz­lə­ri agentli­yə "İs­ra­il-Azər­bay­can" As­so­si­a­si­ya­sı­nın baş di­rek­to­ru Lev Spi­vak ABŞ və Ru­si­ya­nın Baş qə­rar­gah rə­is­lə­ri­nin Ba­kı­da­kı gö­rü­şü­nü şərh edər­kən de­yib.

O de­yib: "Azər­bay­can ar­tıq uzun za­man­dır ki, müx­tə­lif konfransla­rı, gö­rüş­lə­ri, təd­bir­lə­ri qə­bul edir və bu yol­la da irə­li­lə­yir. Bu­nun ba­riz nü­mu­nə­si hər il ke­çi­ri­lən Qlo­bal Ba­kı fo­ru­mu­dur".

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, Azər­bay­can ar­tıq bir çox­la­rı tə­rə­fin­dən həm fo­rum­la­rın, həm də Azər­bay­can­la bir­ba­şa bağ­lı ol­ma­yan ki­çik for­mat­lı gö­rüş­lə­rin ke­çi­ril­mə­si üçün əl­ve­riş­li plat­for­ma ki­mi qə­bul olu­nur.

Ru­si­ya­lı ekspertlər Ge­ra­si­mov-Dan­ford gö­rü­şü­nün Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si­nin ma­raq­lı sə­bəb­lə­ri­ni izah edib­lər

"Ru­si­ya və ABŞ Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri­nin Baş Qə­rar­gah rə­is­lə­ri­nin gö­rü­şü­nün Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si­nin bir sı­ra mü­hüm sə­bəb­lə­ri var. Bi­rin­ci sə­bəb Ba­kı­nın bö­yük bey­nəl­xalq nü­fu­za ma­lik ol­ma­sı­dır. Azər­bay­can re­gi­o­nun ən sa­bit öl­kə­si­dir və öl­kə li­de­ri də bey­nəl­xalq aləm­də bö­yük nü­fu­za ma­lik­dir. İkin­ci sə­bəb odur ki, Azər­bay­ca­nın həm Ru­si­ya ilə, həm də ABŞ-la yax­şı mü­na­si­bət­lə­ri var. Üçün­cü sə­bəb isə Azər­bay­ca­nın Ru­si­ya ilə qar­şı­lıq­lı eti­ma­da əsas­la­nan mü­na­si­bət­lə­rə ma­lik ol­ma­sı­dır. Ru­si­ya stra­te­ji tə­rəf­da­şı olan Azər­bay­ca­nı bey­nəl­xalq da­nı­şıq­lar pro­se­si­nə qoş­ma­ğa ça­lı­şır".

Bu söz­lə­ri APA-nın Moskva müx­bi­ri­nə açıq­la­ma­sın­da Ru­si­ya və ABŞ Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri Baş Qə­rar­gah rə­is­lə­ri­nin Ba­kı gö­rü­şü­nü şərh edən Ru­si­ya Si­ya­si Araş­dır­ma­lar İnsti­tu­tu­nun baş di­rek­to­ru, ta­nın­mış po­li­to­loq Ser­gey Mar­kov de­yib.

Ru­si­ya Mü­da­fiə Na­zir­li­yi­nin Bey­nəl­xalq Əmək­daş­lıq İda­rə­si­nin keç­miş rə­i­si, eh­ti­yat­da olan ge­ne­ral-ley­te­nant Yev­ge­ni Bu­jinski isə Ge­ra­si­mov-Dan­ford gö­rü­şü­nün Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­sin­dən tə­əc­cüb­lən­mə­di­yi­ni söy­lə­yib. Azər­bay­ca­nın hər iki öl­kə ilə əla­qə­lə­ri­nin yax­şı sə­viy­yə­də ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­yan ge­ne­ral Azər­bay­ca­nın hər­bi sa­hə­də re­gi­o­nun güc­lü döv­lə­ti ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­yıb: "Azər­bay­ca­nın re­gi­o­nal sə­viy­yə­də özü­nün mil­li ma­raq­la­rı­nı mü­da­fiə et­mə­si üçün hər bir po­ten­si­a­lı, o cüm­lə­dən hər­bi po­ten­si­a­lı var".

Ge­ra­si­mov-Dan­ford gö­rü­şün­də han­sı mə­sə­lə­lə­rin mü­za­ki­rə olun­du­ğu ba­rə­də su­a­la Y.Bu­junski be­lə ca­vab ve­rib: "Ha­zır­da hər­bi sa­hə­də iki öl­kə ara­sın­da əmək­daş­lıq ümu­miy­yət­lə yox­dur. Ona gö­rə də bu mə­sə­lə­lə­ri yo­lu­na qoy­maq la­zım­dır. Mü­za­ki­rə olu­na­caq mə­sə­lə­lər çox­dur. Bu­ra bey­nəl­xalq ter­ror­çu­lu­ğa qar­şı mü­ba­ri­zə, son za­man­lar iki öl­kə ara­sın­da, hər­bi ri­to­ri­ka­da ol­sa be­lə, ya­şa­nan gər­gin­lik­lər, Su­ri­ya böh­ra­nı aid­dir. İlk ad­dım atıl­ma­lı­dır. Çün­ki prak­ti­ki ola­raq Ru­si­ya və ABŞ ara­sın­da hər­bi sa­hə­də nə­in­ki əmək­daş­lıq, heç qar­şı­lıq­lı fə­a­liy­yət be­lə yox­dur".

Di­gər ru­si­ya­lı hər­bi ekspert Alek­sandr Pe­ren­ci­yev də ge­ne­ral­la­rın gö­rü­şü­nün Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si­nin tə­sa­dü­fi ol­ma­dı­ğı­nı de­yib: "Ba­kı bu­na qə­dər də be­lə for­mat­lar­da gö­rüş­lə­rin ke­çi­ril­di­yi mə­kan olub. Bun­dan ön­cə Ba­kı­da Ru­si­ya və NA­TO öl­kə­si olan Tür­ki­yə­nin or­du­la­rı­nın be­yin mər­kəz­lə­ri­nin rəh­bər­lə­ri­nin gö­rü­şü ke­çi­ri­lib. Bir söz­lə, Ba­kı­nın be­lə for­mat­da gö­rüş­lə­rin ke­çi­ril­mə­si üçün bö­yük təc­rü­bə­si var. Di­gər tə­rəf­dən isə Azər­bay­can həm Ru­si­ya ilə, həm də ABŞ-la bə­ra­bər tə­rəf­daş­lıq və mü­na­qi­şə­li ol­ma­yan mü­na­si­bət­lə­rə ma­lik­dir. Məhz bu fak­tor­lar Ba­kı­nın iki nə­həng öl­kə­nin si­lah­lı qüv­və­lə­ri­nin baş qə­rar­gah rə­is­lə­ri­nin gö­rüş ye­ri ki­mi se­çil­mə­si­nə yar­dım edib".

Xə­bər xid­mə­ti

Son xəbərlər