24/04/2018 18:26
728 x 90

ABŞ və Ru­si­ya­nın Baş Qə­rar­gah rə­is­lə­ri ni­yə Ba­kı­da gö­rüş­dü­lər?

img

Qa­bil Hü­seynli: "Ba­kı dün­ya­nın di­gər şə­hər­lə­ri­lə mü­qa­yi­sə­də da­ha təh­lü­kə­siz və eti­bar­lı­dır"

Üze­yir Cə­fə­rov: "Gö­rü­şün məhz Ba­kı­ya sa­lın­ma­sı həm Azər­bay­ca­na, həm də re­gi­o­na ve­ri­lən önəm­lə bağ­lı­dır"

 

Ru­si­ya MN-nin mət­bu­at xid­mə­ti fev­ra­lın 16-da Azər­bay­can pay­tax­tın­da Ru­si­ya Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri­nin Baş Qə­rar­gah rə­i­si Va­le­ri Ge­ra­si­mo­vun ABŞ Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri­nin qə­rar­gah rə­is­lə­ri ko­mi­tə­si­nin səd­ri Co­zef Dan­fordla gö­rü­şü­nün gün­də­li­yi ba­rə­də mə­lu­mat ya­yıb.

"Ra­zı­laş­dı­rıl­mış gün­də­lik­də du­ran mə­sə­lə­lə­rə Ru­si­ya və ABŞ ara­sın­da hər­bi qar­şı­lıq­lı fə­a­liy­yə­tin ha­zır­kı və­ziy­yə­ti və perspek­tiv­lə­ri, elə­cə də tə­rəf­lə­rin hər­bi fə­a­liy­yə­ti ilə bağ­lı in­si­dentlə­rin qar­şı­sı­nın alın­ma­sı­nın mü­za­ki­rə­si, bun­dan əla­və, dün­ya­nın böh­ran­lı re­gi­on­la­rın­da təh­lü­kə­siz­lik sa­hə­sin­də və­ziy­yət ba­rə­də fi­kir mü­ba­di­lə­si­nin apa­rıl­ma­sı da­xil­dir", - de­yə mə­lu­mat­da bil­di­ri­lib.

Dü­nən ABŞ rəs­mi­si­ni Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev də qə­bul edib.

Bu cür mü­hüm gö­rüş üçün ni­yə məhz Ba­kı­nın se­çil­mə­si çox ma­raq­lı gö­rü­nür.

Po­li­to­loq Qa­bil Hü­seynli qə­ze­ti­mi­zə bil­dir­di ki, be­lə mü­hüm gö­rüş üçün məhz Ba­kı­nın se­çil­mə­si tə­sa­dü­fi de­yil: "Bu­nun bir sı­ra əsas­lan­dır­ma­sı var. Əv­və­la Ba­kı dün­ya­nın di­gər şə­hər­lə­ri­lə mü­qa­yi­sə­də da­ha təh­lü­kə­siz və eti­bar­lı­dır. İkin­ci bir tə­rəf­dən, tə­rəf­lər ara­sın­da baş­lı­ca mü­za­ki­rə pred­me­ti Su­ri­ya və Əf­qa­nıs­tan ola­caq. Bu ba­xım­dan da be­lə mü­za­ki­rə­lə­rin məhz mü­səl­man öl­kə­sin­də apa­rıl­ma­sı çox va­cib­dir. Mən­də olan mə­lu­ma­ta gö­rə, gö­rü­şün məhz Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si­ni ABŞ tə­kid edib. Çün­ki biz on­lar üçün da­ha eti­bar­lı tə­rəf­daş sa­yı­lı­rıq. ABŞ Əf­qa­nıs­tan­da qo­şun kon­tin­gen­ti­ni iki də­fə ar­tır­maq is­tə­yir. On­la­rın da bü­tün təc­hi­za­tı bi­zim əra­zi­miz va­si­tə­si­lə re­al­la­şır. Bu ba­xım­dan   böl­gə­yə nə­za­rət üçün Ba­kı hər iki tə­rəf üçün bö­yük əhə­miy­yət da­şı­yır. Bi­zim öl­kə ey­ni za­man­da stra­te­ji əhə­miy­yət­li təd­bir­lə­rin ke­çi­ril­di­yi öl­kə ki­mi də yad­da qa­lıb. Son il­lər ər­zin­də BMT və di­gər mö­tə­bər qu­rum­la­rın xət­ti­lə öl­kə­miz­də si­vi­li­za­si­ya­la­rın ya­xın­laş­ma­sı ilə bağ­lı təd­bir­lər ke­çi­ri­lib və on­la­rın ha­mı­sı uğur­lu alı­nıb. He­sab edi­rəm ki, bü­tün bu fak­tor­lar, əsas da ABŞ-ın tə­kid­li tə­lə­bi gö­rü­şün məhz Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si­ni re­al­laş­dı­rıb".

Hər­bi ekspert Üze­yir Cə­fə­rov qə­ze­ti­mi­zə bil­dir­di ki, gö­rü­şün məhz Ba­kı­ya sa­lın­ma­sı həm Azər­bay­ca­na, həm də re­gi­o­na ve­ri­lən önəm­lə bağ­lı­dır: "Bil­di­yi­mə gö­rə, gö­rüş­də ABŞ-ın ye­ni ad­mi­nistra­si­ya­sı ilə Ru­si­ya ara­sın­da ya­xın­laş­ma­nın perspek­ti­vi mü­za­ki­rə möv­zu­su­dur. Möv­qe­lə­rin uz­laş­ma­dı­ğı yer­lə­rə mə­sa­fə ba­xı­mın­dan Cə­nu­bi Qaf­qaz da­ha ya­xın­dır. Bu re­gi­o­nun öl­kə­lə­ri içə­ri­sin­də Gür­cüs­ta­nın gö­rüş ye­ri ki­mi se­çil­mə­si­ni ABŞ qə­bul et­məz­di. Er­mə­nis­tan isə sırf Ru­si­ya­nın nə­za­rə­tin­də olan öl­kə ki­mi ta­nı­nır. Qa­lır­dı Azər­bay­can. Bu­nun­la ABŞ ey­ni za­man­da İran və onun ha­va­da­rı olan Ru­si­ya­ya cid­di me­saj ve­rir".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər