24/04/2018 19:09
728 x 90

ABŞ-ın Er­mə­nis­ta­na qar­şı "Krım­sa­ya­ğı" Qa­ra­bağ jes­ti... nə vaxt ola­caq...

"Ru­si­ya­ya qar­şı sanksi­ya tət­biq edən ABŞ və Av­ro­pa İt­ti­fa­qı bən­zər ad­dım­la­rı Er­mə­nis­ta­na qar­şı da ata bi­lər"

img

Əli Oru­cov: "Azər­bay­ca­nı çıx­maq şər­ti­lə, hər 3 döv­lə­tin əra­zi bü­töv­lü­yü mə­sə­lə­sin­də sər­gi­lə­nən möv­qe da­ha konkret­dir"

 

Ru­si­ya­ya qar­şı tət­biq edi­lən sanksi­ya­la­rın ləğ­vin­dən da­nış­maq hə­lə ki, tez­dir. Bu ba­rə­də ABŞ Döv­lət De­par­ta­men­ti­nin nü­ma­yən­də­si bil­di­rib Mə­lu­ma­ta gö­rə, rəs­mi Va­şinqton adı­çə­ki­lən mə­sə­lə­də Av­ro­pa öl­kə­lə­ri­nin ABŞ-la həm­rəy ola­ca­ğı­na ümid bəs­lə­yir.

Bu ara­da Ağ Evin mət­bu­at ka­ti­bi Şon Spay­ser bil­di­rib ki, ABŞ pre­zi­den­ti Do­nald Tramp Ru­si­ya­nın Uk­ray­na­nın şər­qin­də­ki və­ziy­yə­ti nor­mal­laş­dı­ra­ca­ğı­nı və Krı­mı bu öl­kə­yə qay­ta­ra­ca­ğı­nı göz­lə­yir.

Qeyd edək ki, yan­va­rın 27-də ABŞ pre­zi­den­ti D.Tramp Bö­yük Bri­ta­ni­ya­nın baş na­zi­ri Te­re­za Mey ilə ke­çir­di­yi bir­gə mət­bu­at konfran­sın­da Ru­si­ya­ya qar­şı sanksi­ya­la­rın tez­lik­lə ləğv olun­ma­ya­ca­ğı­nı bil­di­rib.
Mə­lu­mat üçün bil­di­rək ki, Ru­si­ya­ya sanksi­ya­lar 2014-cü il­dən tət­biq edi­lir. Ru­si­ya ilə Qərb ara­sın­da mü­na­si­bət­lər 2014-cü il­də Uk­ray­na ha­di­sə­lə­ri ilə əla­qə­dar pis­lə­şib. Əv­vəl­cə Av­ro­pa İt­ti­fa­qı öl­kə­lə­ri, ABŞ və Ka­na­da fi­zi­ki şəxslə­rə qar­şı fər­di sanksi­ya­la­rın tət­bi­qi­nə baş­la­yıb. Son­ra isə sek­tor­lar üz­rə məh­dud­laş­dı­rı­cı təd­bir­lər iq­ti­sa­diy­ya­tın bü­tün sa­hə­lə­ri­ni təd­ri­cən əha­tə et­mə­yə baş­la­yıb. Ca­vab təd­bi­ri ola­raq Ru­si­ya ona qar­şı sanksi­ya tət­biq edən öl­kə­lər­dən ər­zaq id­xa­lı­nı qa­da­ğan edən qə­rar qə­bul edib.

O da mə­lum­dur ki, Er­mə­nis­tan 20 il­dən çox­dur Azər­bay­ca­nın 20 fa­iz əra­zi­si­ni iş­ğal al­tın­da sax­la­yır. Dağ­lıq Qa­ra­bağ­la bağ­lı BMT-nin 4 qət­na­mə­si var. An­caq in­di­yə qə­dər nə bey­nəl­xalq qu­rum­lar, nə də döv­lət­lər sə­viy­yə­sin­də Er­mə­nis­ta­na qar­şı han­sı­sa for­ma­da sanksi­ya tət­biq olun­mur.  Bir­cə Tür­ki­yə Er­mə­nis­ta­nın iş­ğal­çı­lıq si­ya­sə­ti­nə eti­raz ola­raq bu döv­lət­lə sər­həd­lə­ri bağ­la­yıb. Uk­ray­na mə­sə­lə­sin­də ol­du­ğu ki­mi, Dağ­lıq Qa­ra­bağ mə­sə­lə­sin­də də ABŞ və di­gər Qərb döv­lət­lə­ri Er­mə­nis­ta­na qar­şı sanksi­ya tət­biq edə bi­lər­mi? Bu­nun üçün nə et­mək la­zım­dır?
Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən AMİP Si­ya­si Şu­ra­sı­nın üz­vü Əli Oru­co­vun fik­rin­cə, bən­zər sanksi­ya­la­rın Er­mə­nis­ta­na qar­şı da tət­biq olun­ma­sı çox yax­şı olar­dı: "Bu sanksi­ya­la­rın çox az his­sə­si­nin tət­biq olun­ma­sı ki­fa­yət­dir ki, Er­mə­nis­tan sar­sıl­sın və iş­ğal­çı­lıq fə­a­liy­yə­ti­nə son qoy­sun. An­caq tə­əs­süf­lər ol­sun ki, Bir­ləş­miş Ştat­la­rın postso­vet mə­ka­nın­da et­nik mü­na­qi­şə­lə­rin həl­li­nə ya­naş­ma­sı bü­tün öl­kə­lə­rə mü­na­si­bət­də heç də ey­ni de­yil. Mə­sə­lə on­da­dır ki, Azər­bay­can­la ya­na­şı, Gür­cüs­tan, Mol­do­va və Uk­ray­na da se­pa­ra­tizmdən əziy­yət çə­kir. Azər­bay­ca­nı çıx­maq şər­ti­lə, hər 3 döv­lə­tin əra­zi bü­töv­lü­yü mə­sə­lə­sin­də sər­gi­lə­nən möv­qe da­ha konkret­dir. Azər­bay­ca­na gəl­dik­də isə, iş­ğal­çı ilə iş­ğa­la mə­ruz qa­lan döv­lə­tə ey­ni göz­lə ba­xır­lar. Ümu­mi söz­lər­lə ki­fa­yət­lə­nir­lər. Bil­di­rir­lər ki, tor­paq­la­rı Er­mə­nis­tan yox, Dağ­lıq Qa­ra­bağ­da­kı et­nik er­mə­ni­lər iş­ğal edib. Hal­bu­ki, öz­lə­ri biz­dən də yax­şı bi­lir­lər ki, tor­paq­la­rı məhz Er­mə­nis­tan si­lah­lı qüv­və­lə­ri iş­ğal edib. On­la­ra da dəs­tə­yi Ru­si­ya ve­rib. Uk­ray­na­nın əra­zi bü­töv­lü­yü mə­sə­lə­sin­də Ru­si­ya­ya qar­şı sanksi­ya tət­biq edən ABŞ və Av­ro­pa İt­ti­fa­qı bən­zər ad­dım­la­rı Er­mə­nis­ta­na qar­şı da ata bi­lər. Sa­də­cə, Azər­bay­ca­na mü­na­si­bət­də sər­gi­lə­nən iki­li stan­dartlar sə­bə­bin­dən bu­nu et­mir­lər. Bu­dur möv­cud re­al­lıq. He­sab edi­rəm ki, bu is­ti­qa­mət­də Azər­bay­can bü­tün müm­kün va­si­tə­lər­lə səy­lə­ri­ni ar­tır­ma­lı­dır".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər