21/06/2018 19:54
728 x 90

Dip­lo­mat­la­rın Co­cuq Mər­can­lı sə­fə­ri er­mə­ni­lə­rin 29 il dün­ya­dan giz­lət­dik­lə­ri Qa­ra­bağ bo­yu iş­ğal van­da­liz­mi­ni if­şa et­di...

"Dip­lo­mat­la­rın ora­da tö­rə­di­lən vəh­şi­lik­lə­ri öz göz­lə­ri ilə gör­mə­si müs­bət hal­dır"

img

Mə­hər­rəm Zül­fü­qar­lı: "Dün­ya er­mə­ni­lə­rin tö­rət­di­yi van­da­lizm aktla­rı­nı pis­lə­yə­cək"

 

Xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, xa­ri­ci öl­kə­lə­rin Azər­bay­can­da akkre­di­tə olun­muş dip­lo­ma­tik nü­ma­yən­də­lə­ri və bey­nəl­xalq təş­ki­lat­la­rın təm­sil­çi­lə­ri Cəb­ra­yıl ra­yo­nu­nun iş­ğal­dan azad edil­miş Co­cuq Mər­can­lı kən­di­nə sə­fər edib­lər. 60-a ya­xın nü­ma­yən­də Co­cuq Mər­can­lı­da hə­ya­ta ke­çi­ri­lən ye­ni­dən­qur­ma və ti­kin­ti iş­lə­ri ilə ya­xın­dan ta­nış olub.

Baş na­zi­rin mü­a­vi­ni, Qaç­qın­la­rın və Məc­bu­ri Köç­kün­lə­rin İş­lə­ri üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin səd­ri Əli Hə­sə­nov iş­ğal al­tın­da qal­dı­ğı müd­dət­də er­mə­ni­lə­rin Co­cuq Mər­can­lı­da tö­rət­dik­lə­ri vəh­şi­lik­lər, elə­cə də Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin sə­rən­ca­mı ilə ha­zır­da bu­ra­da gö­rü­lən bər­pa iş­lə­ri ba­rə­də nü­ma­yən­də he­yə­ti­nə ət­raf­lı mə­lu­mat ve­rib.

Mə­lu­ma­ta gö­rə, xa­ri­ci öl­kə dip­lo­mat­la­rı Co­cuq Mər­can­lı kən­din­də er­mə­ni vəh­şi­lik­lə­ri­nə çox tə­əc­cüb­lə­nib. Be­lə ki, sə­fir­lər və bey­nəl­xalq təş­ki­lat­la­rın nü­ma­yən­də­lə­ri er­mə­ni iş­ğa­lı döv­rün­də baş ver­miş da­ğın­tı­la­rı, sö­kün­tü­lə­ri, kən­din ne­cə xa­ra­ba­lı­ğa çev­ril­mə­si­ni öz göz­lə­ri ilə gö­rüb. On­la­ra izah olu­nub ki, bu kənd cə­mi 4 ay er­mə­ni iş­ğa­lın­da ol­maq­la be­lə xa­ra­ba­lı­ğa çev­ri­lib.

Bu mə­na­da xa­ri­ci dip­lo­mat­lar er­mə­ni­lə­rin düz 30 ilə ya­xın müd­dət­də iş­ğal yer­lə­rin­də tö­rət­dik­lə­ri vəh­şi­lik­lə­ri tam tə­səv­vü­rə gə­tir­mək üçün yax­şı ma­te­ri­al əl­də et­di­lər. Han­sı ki, er­mə­ni­lər bu­nun ya­yıl­ma­sı­nın qar­şı­sı­nı hə­mi­şə al­ma­ğa ça­lı­şıb­lar. De­mə­li, dip­lo­mat­la­rın sə­fə­ri Er­mə­nis­ta­nın iş­ğal van­da­liz­mi­ni bü­tün­lük­lə if­şa edən ta­ri­xi əhə­miy­yə­tə ma­lik­dir.

Sö­zü­ge­dən mə­sə­lə­ni də­yər­lən­di­rən ta­rix elmlə­ri üz­rə fəl­sə­fə dok­to­ru Mə­hər­rəm Zül­fü­qar­lı­nın fik­rin­cə, bu, er­mə­ni xis­lə­ti­nə xas olan bir xü­su­siy­yət­dir: "Er­mə­ni­lər ha­ra­da məs­kun­la­şıb­sa, ora­nı "özü­nün­kü­ləş­dir­mə­yə" ça­lı­şıb. Ya­xud da müm­kün olan qə­dər ora­da­kı ta­ri­xi abi­də­lə­ri yer üzün­dən sil­mə­yə ça­lı­şıb­lar. Co­cuq Mər­can­lı bu­nun əya­ni nü­mu­nə­si­dir. Nə­in­ki hə­min kənddə, ümu­miy­yət­lə iş­ğal olun­muş ya­şa­yış mən­tə­qə­lə­ri­nin ha­mı­sın­da bən­zər vəh­şi­lik­lə­ri tö­rə­dib­lər. Hər va­si­tə ilə ça­lı­şıb­lar ki, Azər­bay­ca­na aid olan bü­tün ta­ri­xi iz­lə­ri sil­sin­lər. İş­ğal nə­ti­cə­sin­də ne­cə ki, ya­şa­yış mən­tə­qə­lə­ri məhv edi­lib, ta­ri­xi abi­də­lə­rin bö­yük his­sə­si­nin iz­lə­ri də yer üzün­dən si­li­nib. Məhv et­mə­dik­lə­ri­ni də öz ad­la­rı­na çıx­ma­ğa ça­lı­şır­lar. Mə­sə­lən, qə­dim al­ban abi­də­lə­ri­ni er­mə­ni abi­də­si ki­mi təq­dim edir­lər və s. He­sab edi­rəm ki, er­mə­ni­lə­rin bü­tün bu cəhdlə­ri, gec-tez, if­la­sa uğ­ra­ya­caq. Dün­ya er­mə­ni­lə­rin tö­rət­di­yi van­da­lizm aktla­rı­nı pis­lə­yə­cək. Bü­tün bun­la­rın fo­nun­da, dip­lo­mat­la­rın ora­da tö­rə­di­lən vəh­şi­lik­lə­ri öz göz­lə­ri ilə gör­mə­si müs­bət hal­dır".

Na­miq QU­Lİ­YEV

Son xəbərlər