24/04/2018 22:17
728 x 90

Azər­bay­can dün­ya üçün "xü­su­si tə­yi­nat­lı il­lər" ta­ri­xi ya­zır...

Ar­zu Na­ğı­yev: "Məhz bu­nun qar­şı­sı­nın alın­ma­sı üçün və is­lam adın­dan is­ti­fa­də et­mək­lə tö­rə­di­lən qa­nun­suz­luq­la­rı ara­dan qal­dır­maq məq­sə­di­lə həm­rəy­lik ən va­cib amil ki­mi gö­tü­rül­mə­li­dir"

img

"Bu iş­də Azər­bay­can­da­kı to­le­rantlıq və mul­ti­kul­tu­ral mü­hit bir eta­lon ki­mi bü­tün is­lam dün­ya­sı­na transfer edi­lə bi­lər"

 

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev 2017-ci ili öl­kə­miz­də "İs­lam həm­rəy­li­yi ili" elan edib. Döv­lət baş­çı­sı bu­nu Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin 2016-cı ilin so­si­al-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fı­nın ye­kun­la­rı­na və qar­şı­da du­ran və­zi­fə­lə­rə həsr olu­nan ic­la­sın­da bil­di­rib.

Qeyd edək ki, bun­dan əv­vəl­ki il­lər də öl­kə­də han­sı­sa sa­hə­nin adı ilə bağ­lı olub. "Sə­na­yə", "İKT" "Tu­rizm", "Mul­ti­kul­tu­ra­lizm" və di­gər is­ti­qa­mət­lər üz­rə il­lə­rin elan olun­ma­sı sü­but et­di ki, məhz hə­min sa­hə­lə­rə bö­yük diq­qət ay­rı­lıb və bi­zi qa­ne edən nə­ti­cə ha­sil olub.

2017-ci ilin öl­kə­miz­də "İs­lam həm­rəy­li­yi ili" elan olun­ma­sı öl­kə­miz üçün nə ki­mi əhə­miy­yət da­şı­yır?

Ekspert Ar­zu Na­ğı­ye­vin söz­lə­ri­nə gö­rə, Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin həl­li Azər­bay­can üçün ən pri­o­ri­tet is­ti­qa­mət­dir və is­lam həm­rəy­li­yi bu­ra­da va­cib me­yar ola bi­lər: "Bu­ra­da əsas mə­sə­lə IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı­nın Ba­kı­da ke­çi­ril­mə­si və öl­kə­mi­zin be­lə bir təd­bi­rə ev sa­hib­li­yi et­mə­si­dir. Ey­ni za­man­da Av­ro­pa Oyun­la­rın­dan son­ra bu təd­bi­rin Azər­bay­can­da ke­çi­ril­mə­si to­le­rantlıq və mul­ti­kul­tu­ral də­yər­lə­rin sü­bu­tu ki­mi ba­şa dü­şül­mə­li­dir.

Ey­ni za­man­da İs­lam Hər­bi Al­yan­sı ad­la­nan qu­rum­da 34 is­lam döv­lə­ti­nin ya­rat­dı­ğı bir hər­bi blok­da Azər­bay­can öz təm­sil­çi­li­yi ilə ter­ro­ra qar­şı mü­ba­ri­zə­də iş­ti­ra­kı­nı tə­min edə bi­lər. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın İs­lam Əmək­daş­lıq Təş­ki­la­tı­na üzv ol­ma­sı və mü­na­si­bət­lə­ri­nin müs­bət məc­ra­da in­ki­şa­fı döv­lə­tin xa­ri­ci si­ya­sə­ti üçün mü­hüm əhə­miy­yət kəsb edir".

A.Na­ğı­ye­vin söz­lə­ri­nə gö­rə, is­lam alə­min­də həm­rəy­lik ən va­cib amil­dir: "Öl­kə baş­çı­sı Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin ic­la­sın­da vur­ğu­la­dı ki, is­lam alə­mi üçün ən bö­yük təh­lü­kə elə is­lam alə­min­dən gə­lir. Cə­nab Pre­zi­dent məhz bir sı­ra mü­səl­man döv­lət­lə­ri­nin əra­zi­lə­rin­də ya­ra­dı­la­raq va­si­tə ki­mi is­ti­fa­də edi­lən ter­ror təş­ki­lat­la­rı­nın hə­ya­ta ke­çir­dik­lə­ri ter­ro­run, təx­ri­bat­la­rın məhz ra­di­kal is­lam adı al­tın­da tö­rə­dil­di­yi­ni  nə­zər­də tu­tur. Məhz bu­nun qar­şı­sı­nın alın­ma­sı üçün və is­lam adın­dan is­ti­fa­də et­mək­lə tö­rə­di­lən qa­nun­suz­luq­la­rı ara­dan qal­dır­maq məq­sə­di­lə həm­rəy­lik ən va­cib amil ki­mi gö­tü­rül­mə­li­dir. Bu iş­də Azər­bay­can­da­kı to­le­rantlıq və mul­ti­kul­tu­ral mü­hit bir eta­lon ki­mi bü­tün is­lam dün­ya­sı­na transfer edi­lə bi­lər".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər