27/04/2018 08:31
728 x 90

Lu­ka­şen­ko­nun Qa­ra­bağ mə­sə­lə­sin­də Azər­bay­ca­nın düş­mən­lə­ri­nə göz da­ğı ver­mək şan­sı...

Meh­man Mu­rad­lı: "Be­la­rus bun­dan son­ra da möh­kəm da­yan­ma­lı­dır"

img

"Et­di­yi qa­nu­ni hə­rə­kə­tin so­na çat­dı­rıl­ma­sı­na na­il ol­ma­lı­dır ki, Lap­şi­nin Ba­kı­ya təh­vil ve­ril­mə­si re­al­laş­sın"

 

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, iş­ğal al­tın­da­kı əra­zi­lə­ri­mi­zə qa­nun­suz sə­fər edib se­pa­rat­çı re­ji­mi təb­liğ edən, üç­lü və­tən­daş­lı­ğa (İs­ra­il, Uk­ray­na, Ru­si­ya) ma­lik blog­ger Alek­sandr Lap­şin Azər­bay­ca­nın sor­ğu­su əsa­sın­da Be­la­rus­da sax­la­nıb.

Ve­ri­lən mə­lu­mat­lar­dan be­lə ay­dın olur ki, Lap­şi­nin Azər­bay­ca­na ekstra­di­si­ya­sı­na bir şey qal­ma­yıb və o, tez­lik­lə, ola bil­sin elə bu həf­tə Ba­kı­ya gön­də­ri­lə­cək. Mə­sə­lə­də İs­ra­i­lin dip­lo­ma­tik ka­nal­lar­la Azər­bay­ca­na təz­yi­qi də, gö­rü­nür, ef­fektli ol­ma­yıb. Bu­nu Baş Pro­ku­ror­lu­ğun Mət­bu­at xid­mə­ti­nin rəh­bə­ri El­dar Sul­ta­no­vun son açıq­la­ma­sı təs­diq edir:

"Bir qrup şəxslə ci­na­yət əla­qə­si­nə gi­rə­rək Azər­bay­ca­nın iş­ğal olun­muş əra­zi­si­nə qa­nun­suz sə­fər və döv­lət əley­hi­nə yö­nə­lən açıq ça­ğı­rış­lar et­di­yi, döv­lət sər­hə­di­ni qa­nun­suz keç­di­yi­nə gö­rə Be­la­rus­da sax­la­nan Alek­sandr Lap­şi­nin öl­kə­mi­zə ekstra­di­si­ya olun­ma­sı ilə əla­qə­dar ha­zır­da zə­ru­ri təd­bir­lər da­vam et­di­ri­lir".

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, A.Lap­şi­nin Azər­bay­ca­na ekstra­di­si­ya edil­mə­si üçün sə­nəd­lər Baş Pro­ku­ror­luq tə­rə­fin­dən Be­la­rus hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı­na təq­dim edi­lib: "A.Lap­şi­nin hə­rə­kət­lə­rin­də döv­lət əley­hi­nə yö­nə­lən açıq ça­ğı­rış­lar və döv­lət sər­hə­di­ni qa­nun­suz ola­raq keç­mə əməl­lə­ri­nin tər­kib əla­mət­lə­ri ol­du­ğu üçün Baş Pro­ku­ror­lu­ğun Ağır Ci­na­yət­lə­rə Da­ir İş­lər üz­rə İs­tin­taq İda­rə­sin­də fak­ta gö­rə Azər­bay­can Ci­na­yət Mə­cəl­lə­si­nin 281.2 (döv­lət əley­hi­nə yö­nə­lən açıq ça­ğı­rış­lar) və 318.2-ci (Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın döv­lət sər­hə­di­ni qa­nun­suz ola­raq keç­mə) mad­də­lə­ri ilə ci­na­yət işi qal­dı­rı­lıb və ba­rə­sin­də döv­lət­lə­ra­ra­sı ax­ta­rış elan edi­lib. Minsk Məh­kə­mə­si­nin qə­ra­rı ilə Alek­sandr Lap­şin ba­rə­sin­də 2 ay­lıq həbs-qə­tim­kan təd­bi­ri se­çi­lib. Ha­zır­da hə­min şəx­sin Azər­bay­can tə­rə­fə təh­vil ve­ril­mə­si üçün sə­nəd­ləş­mə iş­lə­ri apa­rı­lır".

Pro­ku­ror­lu­ğun açıq­la­ma­sın­dan az əv­vəl isə İs­ra­il mət­bu­a­tı Lap­şi­nin hə­qi­qə­tən Ba­kı­ya ekstra­di­si­ya olu­na bi­lə­cə­yi­ni ya­zıb.

Lap­şi­nin Ba­kı­ya ve­ril­mə­si re­al­la­şa­ca­ğı təq­dir­də Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğa ica­zə­siz sə­fər edən­lə­rin mə­su­liy­yə­ti bir qə­dər də artmış ola­caq. Be­lə və­ziy­yət­də Be­la­rus hö­ku­mə­ti ne­cə dav­ran­ma­lı­dır?

Hü­quq­şü­nas Meh­man Mu­rad­lı qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, Be­la­ru­sun Azər­bay­can­la bağ­lı son hə­rə­kət­lə­ri əsl dost mü­na­si­bə­ti­nin ol­du­ğu­nu or­ta­ya qo­yur: "Biz bu­nu KTMT çər­çi­və­sin­də də də­fə­lər­lə mü­şa­hi­də et­mi­şik. İş­ğal olun­muş tor­paq­la­ra qa­nun­suz sə­fər edən­lər­lə bağ­lı XİN-in "qa­ra si­ya­hı"sı mü­əy­yən­lə­şib. Hə­min si­ya­hı­ya bir çox öl­kə­lə­rin və­tən­daş­la­rı­nın adı dü­şüb. An­caq tə­əs­süf­lər ol­sun ki, hə­min şəxslə­rin həbs edi­lə­rək Azər­bay­ca­na təh­vil ve­ril­di­yi­ni gör­mə­mi­şik. Si­ya­hı­da olan şəxslə­rin Azər­bay­can hö­ku­mə­tin­dən üzrxah­lıq et­di­yi­nin də şa­hi­di ol­mu­şuq, hət­ta bu­nun nə­ti­cə­sin­də bə­zi­lə­ri­nin adı "qa­ra si­ya­hı"dan çı­xa­rı­lıb da. An­caq Lap­şin mə­sə­lə­si çox cid­di fak­tı or­ta­ya qoy­du. Bu cür ic­ti­mai şəx­sin Azər­bay­ca­nın sor­ğu­su əsa­sın­da həbs olun­ma­sı tə­bii ki, baş­qa­la­rı üçün bir ör­nək ola­caq və on­lar hə­min re­gi­o­na qa­nun­suz sə­fə­rin han­sı nə­ti­cə­lə­rə sə­bəb ola­ca­ğı­nı təx­min edə­cək. Bu mə­sə­lə­də Be­la­rus hö­ku­mə­ti­nə tə­şək­kür dü­şür. Çün­ki on­lar bö­yük bir ris­qi göz al­tı­na ala­raq Lap­şi­nin sax­lan­ma­sı­nı hə­ya­ta ke­çi­rib. Bi­lir­si­niz ki, həbs edi­lən blog­ger həm də İs­ra­il və­tən­da­şı­dır. Tel-Əviv bu mə­sə­lə­də Lap­şi­ni mü­da­fiə edir. Be­la­rus bun­dan son­ra da möh­kəm da­yan­ma­lı­dır. Et­di­yi qa­nu­ni hə­rə­kə­tin so­na çat­dı­rıl­ma­sı­na na­il ol­ma­lı­dır ki, Lap­şi­nin Ba­kı­ya təh­vil ve­ril­mə­si re­al­laş­sın".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər