23/05/2018 18:41
728 x 90

Qa­za­xıs­tan sə­fi­ri Azər­bay­can tə­əs­süb­keş­li­yi­ni İrə­van­da er­mə­ni rəs­mi­lə­ri­nin üzü­nə de­di...

Xə­zər Tey­yub­lu: "Azər­bay­can öz əra­zi bü­töv­lü­yü­nü bər­pa et­mək üçün is­tə­ni­lən vaxt tor­paq­la­rı­nı hər­bi yol­la azad edə bi­lər"

img

"Bu pro­se­sə han­sı­sa kə­nar qüv­və­nin qa­rış­maq sə­la­hiy­yə­ti yox­dur"

 

Qa­za­xıs­ta­nın Er­mə­nis­tan­da­kı sə­fi­ri Ti­mur Ura­za­yev "Er­mə­nis­tan xə­bər­lə­ri" por­ta­lı­na mü­sa­hi­bə­sin­də Er­mə­nis­tan pre­zi­den­ti­nin də­fə­lər­lə bil­dir­di­yi na­ra­zı­lıq­la­rı nə­zə­rə al­maq­la Kol­lek­tiv Təh­lü­kə­siz­lik Mü­qa­vi­lə­si Təş­ki­la­tı­nın (KTMT) fə­a­liy­yə­ti­nin ef­fek­tiv­li­yi ba­rə­də da­nı­şıb.

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, Serj Sar­kis­yan "Azər­bay­can tə­rə­fin­dən Er­mə­nis­ta­nın sər­həd­lə­rin­də atəş­kəs re­ji­mi­nin po­zul­ma­sı" ilə bağ­lı KTMT iş­ti­rak­çı öl­kə­lə­ri­nin möv­qe­yin­dən hid­dət­lən­miş­di.

Bu su­a­la Qa­za­xıs­tan sə­fi­ri sərt ca­vab ve­rib: "Er­mə­nis­tan­la Azər­bay­can sər­hə­din­də­ki prob­lem­lər Er­mə­nis­ta­nın özün­dən çox Dağ­lıq Qa­ra­bağ ət­ra­fın­da prob­lem­lə bağ­lı­dır".

Bun­dan son­ra dip­lo­mat er­mə­ni jur­na­listlər üçün ma­a­rif­lən­di­ri­ci mə­lu­mat ve­rib: "Bi­rin­ci­si, KTMT Ni­zam­na­mə­sin­də açıq-ay­dın ya­zı­lıb ki, iş­ti­rak­çı öl­kə­lər təş­ki­la­ta da­xil ol­ma­yan üçün­cü döv­lət tə­rə­fin­dən xa­ri­ci tə­ca­vü­zün qar­şı­sı­nın alın­ma­sı üçün bir-bi­ri­nə zə­ru­ri kö­mə­yi gös­tə­rir­lər. Ta­vuş vi­la­yə­tin­də­ki sər­hə­din bir his­sə­si Er­mə­nis­ta­nın nə­za­rə­tin­də olan ra­yon­lar­la (Azər­bay­can ra­yon­la­rı) həm­sər­həd­dir. Biz həm Qa­za­xıs­tan­da, həm Ru­si­ya­da, həm də di­gər KTMT öl­kə­lə­rin­də əv­vəl­cə­dən də­qiq və açıq möv­qe tut­muş­duq - söh­bət hər han­sı əra­zi prob­lem­lə­rin­dən ası­lı ol­ma­dan üçün­cü döv­lə­tin xa­ri­ci tə­ca­vü­zün­dən ge­dir­sə, bu bir şey­dir, Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğa aid­dir­sə, ta­mam baş­qa şey­dir".

Ti­mur Ura­za­ye­vin fik­rin­cə, Qa­za­xıs­ta­nın möv­qe­yi əda­lət­li­dir. "Dağ­lıq Qa­ra­bağ prob­le­mi­ni biz KTMT Ni­zam­na­mə­si çər­çi­və­sin­də həll olu­nan və­zi­fə­lə­rin si­ya­hı­sı­na da­xil et­mi­rik. Biz Qa­ra­bağ mə­sə­lə­si­nin yal­nız sülh yo­lu ilə həl­li­nə tə­rəf­da­rıq, hər­bi həll yo­lu müm­kün de­yil", - dip­lo­mat qeyd edib.

Qa­za­xıs­ta­nın Er­mə­nis­ta­nı bu şə­kil­də mə­yus et­mə­si­nə ne­cə ya­naş­maq olar?

Klas­sik Xalq Cəb­hə­si Par­ti­ya­sı­nın sədr mü­a­vi­ni Xə­zər Tey­yub­lu­nun söz­lə­ri­nə gö­rə, Qa­za­xıs­ta­nın son il­lər ər­zin­də Dağ­lıq Qa­ra­bağ mə­sə­lə­si­lə bağ­lı nü­ma­yiş et­dir­di­yi möv­qe bi­zi tam qa­ne edə bi­lər: "Xü­su­si­lə də Er­mə­nis­ta­nın da­ha çox öyün­dü­yü və üzv ol­du­ğu KTMT qu­ru­mu çər­çi­və­sin­də baş ve­rən­lə­ri bu xü­sus­da qeyd et­mə­li­yik. Et­nik və di­ni ba­xım­dan bi­zə ya­xın olan bu öl­kə əs­lin­də tam əda­lət­li bir möv­qe or­ta­ya qo­yur. Bu mə­sə­lə­də Qa­za­xıs­ta­nı han­sı­sa fak­to­ra gö­rə tə­əs­süb­keş­lik et­mək­də gü­nah­lan­dır­maq ol­maz. Düz­dür, biz Qa­za­xıs­ta­nın on­la­rı qa­ne et­mə­yən möv­qe­yi­nə gö­rə Er­mə­nis­tan­dan be­lə tə­nə­lə­rin vur­ğu­lan­dı­ğı­nın şa­hi­di olu­ruq. An­caq on­lar tam haq­lı ola­raq bil­di­rir­lər ki, KTMT-nin Azər­bay­ca­nın sər­həd­lə­ri da­xi­lin­də han­sı­sa pro­se­sə mü­da­xi­lə et­mək sə­la­hiy­yə­ti yoх­dur. Qa­za­хıs­ta­nın Er­mə­nis­tan­da­kı sə­fi­ri son açıq­la­ma­sı ilə iş­ğal­çı öl­kə­ni bir da­ha mə­yus et­di. Er­mə­nis­ta­nın si­ya­sə­ti məhz bu­na he­sab­la­nıb ki, on­lar iş­ğal et­dik­lə­ri Azər­bay­can əra­zi­lə­ri­ni qo­ru­maq üçün KTMT-nin tə­mi­na­tı­nı al­sın­lar. Bu isə müm­kün de­yil. Çün­ki Azər­bay­can öz əra­zi bü­töv­lü­yü­nü bər­pa et­mək üçün is­tə­ni­lən vaхt tor­paq­la­rı­nı hər­bi yol­la azad edə bi­lər. Bu pro­se­sə han­sı­sa kə­nar qüv­və­nin qa­rış­maq sə­la­hiy­yə­ti yoх­dur. Biz Qa­za­хıs­ta­nın tim­sa­lın­da bir ne­çə də­fə­dir ana­lo­ji ob­yek­tiv­li­yin şa­hi­di olu­ruq. Yaх­şı olar­dı ki, di­gər öl­kə­lər də prob­le­mə be­lə ob­yek­tiv ya­naş­sın".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər