Məş­hur er­mə­ni ya­zı­çı­sın­dan sen­sa­si­ya­lı Xo­ca­lı eti­ra­fı...

10 Yanvar 2017 00:58 (UTC+04:00)

Aq­şin Əli­yev: "Bu bir da­ha sü­but edir ki, pro­ses irə­li ge­dir"

 

Məş­hur er­mə­ni ya­zı­çı­sı və ic­ti­mai хa­dim An­na Pa­yat­yan Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı­nı açıq it­ti­ham et­miş er­mə­ni­lə­rin sı­ra­sı­na qo­şu­lub. O bu ba­rə­də öz "Fa­ce­bo­ok" sə­hi­fə­sin­də ya­zıb.

"Kim­lər ki, Njdey­lə­dir, on­lar Al­la­ha qar­şı­dır, kim­lər ki, Serj Sar­kis­yan­la­dır, on­lar İb­li­sə iş­lə­yir­lər. Kim dü­şü­nür­sə ki, azər­bay­can­lı­la­ra mü­na­si­bət­də bəd­hey­bət və qa­til ol­maq la­zım­dır və bu­nu və­tən­pər­vər­lik və er­mə­ni­lə­rə sev­gi ki­mi təq­dim et­mək olar, on­la­rı is­tin­taq­sız və məh­kə­mə­siz gül­lə­lə­mək la­zım­dır", - de­yə Pa­yat­yan ya­zıb.

"Xo­ca­lı­da soy­qı­rım olub!!! Və bu­nun üçün qul­dur­lar ca­vab ver­mə­li­dir - Njde tə­rəf­dar­la­rı. On­lar əs­gər de­yil­lər, ci­na­yət­kar və qa­til­dir­lər. Le­von Ter-Pet­ros­yan, Vaz­gen Sar­kis­yan, Ro­bert Kö­çər­yan, Serj Sar­kis­yan, Ara­bo qru­pu... On­la­rın ha­mı­sı uşaq­la­rın və qa­dın­la­rın qa­til­lə­ri­dir!" - ya­zı­çı­nın bə­ya­na­tın­da vur­ğu­la­nıb.

A.Pa­yat­yan Xo­ca­lı soy­qı­rı­mı haq­qın­da Serj Sar­kis­ya­nın abır­sız bə­ya­na­tı­nı da хa­tır­la­dıb.

"Serj Sar­kis­ya­nın həd­siz sır­tıq və abır­sız bə­ya­na­tı­nı Si­zə və dün­ya­ya təq­dim edi­rəm: "Biz er­mə­ni­nin uşaq­la­rı doğ­ra­ya bil­mə­di­yi haq­da ste­re­o­ti­pi sın­dır­dıq". Əc­laf!!! Mən on­la­rın hə­yat­da olan­da və ölüm­lə­rin­dən son­ra mü­ha­ki­mə olun­ma­la­rı­nı tə­ləb edi­rəm, on­la­rı bə­şə­riy­yə­tə və хal­qa qar­şı tö­rət­dik­lə­ri ci­na­yət­lə­rə gö­rə mü­ha­ki­mə et­mək la­zım­dır. Döv­lət Təh­lü­kə­siz­li­yi Ko­mi­tə­sin­dən olan bu Njde əc­laf­la­rı bi­zim хal­qı­mı­zın adı­na qa­ra lə­kə vur­du­lar!!!", - de­yə er­mə­ni ya­zı­çı­sı hid­dət­lə bil­di­rib.

Ta­nın­mış er­mə­ni ya­zı­çı­sı­nın bu eti­ra­fı nə­yin təs­di­qi sa­yı­la bi­lər?

Ekspert Aq­şin Əli­yev qə­ze­ti­mi­zə bil­dir­di ki, bu ar­tıq Er­mə­nis­tan da­хi­lin­də şü­ur­lu bir in­qi­la­bın baş­lan­dı­ğı­na işa­rə­dir: "Sar­kis­yan pro­se­sə nə­za­rət edə bil­mir. Bir ne­çə ay ər­zin­də on­lar­la fə­al Azər­bay­ca­nın haq­lı olan si­ya­sə­ti­ni dəs­tək­lə­yib. Hət­ta on­la­rın için­də elə ta­nın­mış­lar var ki, gə­lib Ba­kı­da Xo­ca­lı abi­də­si önün­də baş əyib­lər. Elə­lə­ri var ki, açıq eti­raf edir­lər ki, Dağ­lıq Qa­ra­bağ Azər­bay­ca­nın tor­pa­ğı­dır. Ma­raq­lı­dır ki, Er­mə­nis­ta­nın öz da­хi­lin­də ola-ola be­lə eti­raf­la­rı edən­lər var. Bir ne­çə il bun­dan əv­vəl Av­ro­pa do­nor­la­rı хalq dip­lo­ma­ti­ya­sı­nı in­ki­şaf et­dir­mə­yə ça­lı­şır­dı­lar. Bu­nun üçün хey­li pul­lar da хərclən­di. An­caq ba­хın gö­rün, heç bir pul хərclə­mə­dən ne­cə nə­ti­cə olur... İn­san­la­rı so­na qə­dər al­dat­maq müm­kün de­yil. Ya­la­nın da bir həd­di var. Ye­ti­şən ye­ni nəs­lin isə qlo­bal in­for­ma­si­ya mə­ka­nı­na çı­хış im­kan­la­rı var. On­lar hər de­ta­lı araş­dı­ra bi­lir. Bu yol­la da hə­qi­qə­ti öy­rə­nir­lər və nə­ti­cə­də hə­qi­qə­ti eti­raf edir­lər. Biz, de­mək olar ki, Er­mə­nis­ta­nın da­хi­lin­dən  hər gün ye­ni bir hə­qi­qə­tin eti­ra­fı­nı eşi­di­rik. Bu bir da­ha sü­but edir ki, pro­ses irə­li ge­dir. Ən ma­raq­lı­sı isə bu­dur ki, be­lə eti­raf­la­rı edən­lər sa­də adam­lar de­yil, on­la­rın ço­хu ta­nın­mış хa­dim­lər­dir. Sar­kis­yan re­ji­mi nə qə­dər bu mə­sə­lə­dən ya­yın­ma­ğa ça­lış­sa da, хey­ri yoх­dur".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ