25/04/2018 18:22
728 x 90

"Çöl­çü" "Ən yax­şı bə­dii film" mü­ka­fa­tı­na la­yiq gö­rül­dü...

Şa­mil Əli­ye­vin fil­mi növ­bə­ti bey­nəl­xalq ki­no fes­ti­val­la­rı­na da də­vət alıb

img

Ta­nın­mış ki­no­re­jis­sor Şa­mil Əli­ye­vin "Çöl­çü" fil­mi növ­bə­ti mü­ka­fa­tı­nı qa­za­nıb. "Çöl­çü" Hin­dis­tan­da ke­çi­ri­lən "Cal­cut­ta İn­ter­na­tio­nal Cult Film" Fes­ti­va­lı­nın "Ən yax­şı bə­dii film"  mü­ka­fa­tı­na la­yiq gö­rü­lüb. Bu ba­rə­də "Ba­kı-Xə­bər"ə Şa­mil Əli­yev mə­lu­mat ve­rib.

Qeyd edək ki, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Mə­də­niy­yət və Tu­rizm Na­zir­li­yi­nin si­fa­ri­şi ilə "Azər­bay­can­film" Ki­nos­tu­di­ya­sın­da 2012-ci il­də is­teh­sal olun­muş Şa­mil Əli­ye­vin "Çöl­çü" bə­dii fil­mi 5 qi­tə­ni əha­tə edə­rək, 32  bey­nəl­xalq ki­no fes­ti­val­la­rın­da iş­ti­rak edib, bir sı­ra mü­ka­fat­la­ra la­yiq gö­rü­lüb. Bu fes­ti­val­lar A və B ka­te­qo­ri­ya­lı fes­ti­val­lar­dır. Fes­ti­val­lar çər­çi­və­sin­də iş­ti­rak et­di­yi öl­kə­lə­rin si­ya­hı­sı­na ABŞ, Al­ma­ni­ya, İn­gil­tə­rə, Avs­tra­li­ya, Bir­ləş­miş Kral­lıq, İta­li­ya, İs­pa­ni­ya, Ser­bi­ya, Ru­si­ya, Çe­xi­ya, Mi­sir, İn­do­ne­zi­ya, Hin­dis­tan, Tür­ki­yə, Qa­za­xıs­tan, Ta­ci­kis­tan, Banq­la­deş, Uk­ray­na, Es­to­ni­ya da­xil­dir.

"Çöl­çü" fil­mi 4 də­fə ən yax­şı film ki­mi baş mü­ka­fat­la­ra, 3 də­fə ən yax­şı re­jis­sor işi­nə gö­rə, ən yax­şı sse­na­ri, ən yax­şı qa­dın oyun­çu, ya­ra­dı­cı­lıq ax­ta­rış­la­rı­na gö­rə jü­ri­nin xü­su­si dip­lom və mü­ka­fat­la­rı­na, "Hu­may" mil­li mü­ka­fa­tı­na la­yiq gö­rü­lüb.

"Çöl­çü" fil­mi­nin sse­na­ri mü­əl­li­fi Vi­da­di Hə­sə­nov, ope­ra­to­ru Ra­fiq Qu­li­yev, rəs­sam­la­rı Ra­fiq Nə­si­rov və İb­ra­him Ami­nov­dur.

Film­də Vi­da­di Hə­sə­nov, Bəh­ruz Va­qi­foğ­lu, Ca­vi­dan Məm­mə­dov və baş­qa­la­rı çə­ki­lib.

"Çöl­çü" fil­mi­nin sü­je­ti be­lə­dir: Şə­hər hə­ya­tın­dan uzaq­da, tə­bi­ət­lə ün­siy­yət­də gənc çöl­çü ya­şa­yır. Ata­sı Ulu ona çöl­çü­lük hə­ya­tı­nın sir­lə­ri­ni öy­rə­dir. Ata­sı və­fat edən­dən son­ra o, qə­sə­bə­dən gəl­miş qız­la ta­nış olur. Bu qız­la ta­nış­lıq onun hə­ya­tın­da ye­ni sə­hi­fə açır, bö­yük, onun ta­nı­ma­dı­ğı dün­ya­ya da­xil olur...

"Çöl­çü" fil­mi da­ha iki fes­ti­va­la də­vət alıb. "Cay­Film" - "Cay­man İs­lands İn­ter­na­tio­nal Film" Fes­ti­va­lı­nın əsas mü­sa­bi­qə proq­ra­mı­na da­xil edi­lib. Fes­ti­val 30 iyun - 03 iyul 2017-ci il­də ABŞ-ın Kay­man ada­la­rın­da ke­çi­ri­lə­cək.

"Çöl­çü", həm­çi­nin, Tür­ki­yə­də 2017-ci il ma­yın 1-9-u ara­sı ke­çi­ri­lə­cək Alan­ya "Kris­tal Ka­le" Ulus­la­ra­ra­sı Film Fes­ti­va­lı­nın da proq­ra­mı­na da­xil edi­lib.

İra­də SA­RI­YE­VA

Son xəbərlər