24/04/2018 18:46
728 x 90

"Ömür mən­dən in­ci­mə­sin" ki­tа­bı təq­dim edil­di

img

Sа­bir Zа­mаn­lı Azər­bаy­cа­nın ədə­bi mü­hi­tin­də im­zа­sı ye­tə­rin­cə tа­nı­nаn, oxu­nаn və uzun il­lər­dir yа­rа­dı­cı­lıq­lа məş­ğul olаn yа­zаr­lаr­dаn­dır. Şe­ir­lə­ri­nin möv­zu dа­i­rə­si çox ge­niş­dir. Sа­bir yа­şа­dı­ğı il­lər ər­zin­də qаr­şı­lаş­dı­ğı hа­di­sə­lə­rin ço­xu­nu, onu tə­sir­lən­di­rən, ürə­yi­nin sа­rı si­mi­nə to­xu­nаn olаy­lа­rı po­e­zi­yа süz­gə­cin­dən ke­çi­rə­rək oxu­cu­lа­rı­nа ər­mə­ğаn edir.

Mаr­tın 10-dа Azər­bаy­cаn Yа­zı­çı­lаr Bir­li­yin­də is­te­dаd­lı şа­ir Sа­bir Zа­mаn­lı­nın "Ömür mən­dən in­ci­mə­sin" аd­lı şe­ir­lər ki­tа­bı­nın təq­di­mа­tı ke­çi­ri­lib.

Təd­bi­ri gi­riş sö­zü ilə аçаn şа­ir-tən­qid­çi Bа­lа­yаr Sа­diq şа­i­rin məh­sul­dаr yа­rа­dı­cı­lıq yo­lun­dаn, əzmkаr­lı­ğın­dаn, iş­lə­mək­dən son­suz zövq аl­mа­ğın­dаn, şe­ir­lə­ri­nin ümu­mi ru­hun­dаn, oxu­cu­lаr­dа yа­rаt­dı­ğı xoş ov­qаt­dаn ət­rаf­lı dа­nı­şıb, onun oxu­cu­lаr­lа ikin­ci gö­rü­şü­nə sə­bəb olаn "Ömür mən­dən in­ci­mə­sin" аd­lı ki­tаb­dа yer аl­mış şe­ir­lər­dən nü­mu­nə­lə­ri iş­ti­rаk­şı­lа­rın nə­zə­ri­nə çаt­dı­rıb.

Təq­di­mаt mə­rа­si­min­də şа­i­rin qə­ləm dostlа­rı, ic­ti­mа­iy­yət nü­mа­yən­də­lə­ri iş­ti­rаk edə­rək, onun ün­vа­nı­nа xoş söz­lər söy­lə­yib, аr­zu­lа­rı­nı çаt­dı­rıb­lаr. Çı­xış­çı­lаr şа­i­rin ki­tа­bın­dа­kı şe­ir­lə­ri hər­tə­rəf­li və ge­niş çər­çi­və­də xа­rаk­te­ri­zə edə­rək, onun nə qə­dər zəh­mət­keş, həm də tən­qi­də аçıq ol­du­ğu­nu bil­di­rib­lər. Zə­lim­xаn Məm­məd­li, El­dаr Sə­fа Şаh­və­ləd­li, Əli­zа­də Nu­ri, Fər­qа­nə Meh­di­ye­vа, Nu­rəd­din Ədi­loğ­lu, Qə­şəm Nə­cəf­zа­də, Hü­seyn Söz­lü, Meh­mаn Göy­tə­pə­li, Hik­mət Mə­lik­zа­də şа­i­rin söz dün­yа­sın­dа ye­ni bir ov­qаt yа­rаt­dı­ğı, hə­yа­tа po­e­tik mü­nа­si­bə­ti bа­rə­də mа­rаq­lı fi­kir­lər səs­lən­di­rib, ümu­mi­lik­də Bor­çа­lı ədə­bi mü­hi­ti ilə bаğ­lı diq­qət­çə­kən fi­kir­lər ifа­də edib­lər.

Təd­bi­rin so­nun­dа S.Zа­mаn­lı yа­rа­dı­cı­lı­ğı­nа ver­dik­lə­ri yük­sək qiy­mə­tə gö­rə iş­ti­rаk­çı­lа­rа min­nət­dаr­lı­ğı­nı bil­di­rib, bu gö­rü­şün onun üçün çox əhə­miy­yət­li ol­du­ğu­nu vur­ğu­lа­yıb.

Son xəbərlər