25/06/2018 23:15
728 x 90

Oğur­la­dı­ğı av­to­mo­bil­lə qə­za tö­rə­dib ha­di­sə ye­rin­dən qa­çan şəxs həbs edil­di

img

Ni­za­mi ra­yo­nu­nun po­lis və pro­ku­ror­luq or­qan­la­rı tə­rə­fin­dən hə­ya­ta ke­çi­ril­miş tə­xi­rə­sa­lın­maz is­tin­taq və əmə­liy­yat-ax­ta­rış təd­bir­lə­ri nə­ti­cə­sin­də ra­yon əra­zi­sin­də yol-nəq­liy­yat ha­di­sə­si tö­rə­də­rək ha­di­sə ye­rin­dən qaç­mış sü­rü­cü tu­tu­la­raq is­tin­ta­qa cəlb edi­lib.

Ba­kı Şə­hər Baş Po­lis İda­rə­si və şə­hər pro­ku­ror­lu­ğun­dan ba­ki-xe­ber.com-a ve­ri­lən bir­gə mə­lu­ma­ta gö­rə, av­qus­tun 6-da pay­tax­tın Ni­za­mi ra­yo­nu əra­zi­sin­də 1995-ci il tə­vəl­lüd­lü Məm­mə­dov İb­ra­him Ca­vad oğ­lu ta­la­ma məq­sə­di ol­ma­dan, Kə­ri­mov Əf­qan Bö­yü­ka­ğa oğ­lu­na məx­sus "Mer­ce­des-Benz C180" mar­ka­lı 90-DS-298 döv­lət nöm­rə ni­şan­lı av­to­mo­bi­li qa­nun­suz ola­raq ələ ke­çi­rib qa­çı­ra­raq sər­xoş hal­da ida­rə edib. Bu za­man yo­lu keç­mək is­tə­yən pi­ya­da Ta­ğı­yev Al­lah­ver­di Sə­məd oğ­lu­nu vu­ra­raq ona bə­dən xə­sa­rət­lə­ri ye­tir­mə­si, da­ha son­ra yo­lun kə­na­rın­da da­yan­mış "Hon­da CRV" mar­ka­lı 99-GB-635 döv­lət qey­diy­yat ni­şan­lı av­to­mo­bi­li zə­də­lə­mək­lə ha­di­sə ye­rin­dən qaç­ma­sı fak­tı­na gö­rə Ra­yon Po­lis İda­rə­si­nin İs­tin­taq şö­bə­sin­də Ci­na­yət Mə­cəl­lə­si­nin 185.2.4 (zə­rər­çək­miş şəx­sə xey­li miq­dar­da zi­yan vur­maq­la av­to­mo­bil və ya baş­qa nəq­liy­yat va­si­tə­si­ni ta­la­ma məq­sə­di ol­ma­dan qa­nun­suz ələ ke­çir­mə), 263-1.1 (sər­xoş hal­da yol hə­rə­kə­ti və nəq­liy­yat va­si­tə­lə­ri­nin is­tis­ma­rı qay­da­la­rı­nı poz­ma, eh­ti­yat­sız­lıq­dan zə­rər­çək­miş şəx­sin sağ­lam­lı­ğı­na az ağır zə­rər vu­rul­ma­sı­na sə­bəb ol­duq­da) və 264-cü (yol-nəq­liy­yat ha­di­sə­si ye­rin­dən qaç­ma) mad­də­lə­ri ilə ci­na­yət işi baş­la­nıb.

Apa­rıl­mış tə­xi­rə­sa­lın­maz is­tin­taq-əmə­liy­yat təd­bir­lə­ri nə­ti­cə­sin­də İb­ra­him Məm­mə­dov av­qus­tun 7-də şüb­hə­li şəxs qis­min­də tu­tu­la­raq mü­da­fiə­çi ilə tə­min edil­mək­lə din­di­ri­lib.

İ.Məm­mə­dov iş üz­rə təq­sir­lən­di­ri­lən şəxs qis­min­də cəlb olu­na­raq, ona Ci­na­yət Mə­cəl­lə­si­nin mü­va­fiq mad­də­lə­ri üz­rə it­ti­ham elan edil­mək­lə məh­kə­mə­nin qə­ra­rı ilə ba­rə­sin­də həbs-qə­tim­kan təd­bi­ri se­çi­lib.

Ha­zır­da iş üz­rə zə­ru­ri is­tin­taq təd­bir­lə­ri da­vam et­di­ri­lir.

Son xəbərlər