27/04/2018 08:41
728 x 90

Sa­bi­ra­bad po­li­si fər­di tə­sər­rü­fat­lar­dan ümu­mi də­yə­ri 25 min ma­nat­dan ar­tıq olan iri­buy­nuz­lu mal-qa­ra oğur­la­yan şəxs­lə­ri sax­la­dı - FOTO

img

Və­tən­daş­la­ra məx­sus şəx­si tə­sər­rü­fat­lar­dan iri və xır­da buy­nuz­lu mal-qa­ra oğur­la­yan şəxs­lə­rə qar­şı mü­ba­ri­zə təd­bir­lə­ri­ni güc­lən­dir­mək məq­sə­di­lə da­xi­li iş­lər or­qan­la­rı tə­rə­fin­dən əmə­liy­yat təd­bir­lə­ri da­vam et­di­ri­lir.

Sa­bi­ra­bad Ra­yon Po­lis Şö­bə­si əmək­daş­la­rı­nın ke­çir­di­yi əmə­liy­yat-ax­ta­rış təd­bir­lə­ri nə­ti­cə­sin­də Sər­xan­bəy­li kənd sa­ki­ni Xa­nəh­məd Məm­mə­do­va məx­sus yar­dım­çı tə­sər­rü­fat­dan 2 baş inək oğur­la­maq­da şüb­hə­li bi­li­nən Bər­də ra­yon sa­ki­ni, əv­vəl­lər məh­kum olun­muş İl­yas Bə­də­lov və onun da­yı­sı oğ­lu, Xo­ca­vənd ra­yon sa­ki­ni, əv­vəl­lər məh­kum olun­muş Ra­mil Cə­fə­rov tu­tu­lub.

Sax­la­nan şəxs­lə­rin ət­ra­fın­da apa­rı­lan əmə­liy­yat təd­bir­lə­ri ilə on­la­rın Sa­bi­ra­bad və ət­raf ra­yon­la­rın əra­zi­lə­rin­də yer­lə­şən 13 fər­di tə­sər­rü­fat­dan ümu­mi də­yə­ri 25 min ma­nat­dan ar­tıq olan 20 baş iri­buy­nuz­lu mal-qa­ra oğur­la­dıq­la­rı da mə­lum olub.

Qeyd edək ki, İ.Bə­də­lov və R.Cə­fə­rov oğur­la­dıq­la­rı mal-hey­van­la­rın bir qis­mi­ni Bər­də ra­yo­nun­da yer­lə­şən ba­zar­da sa­ta­raq əl­də et­dik­lə­ri pu­lu ara­la­rın­da bö­lüb. Hey­van­la­rın qa­lan his­sə­si isə İ.Bə­də­lo­vun Bər­də ra­yo­nun­da yer­lə­şən evi­nin hə­yə­tin­dən aş­kar edi­lə­rək zə­rər­çə­kən­lə­rə qay­ta­rı­lıb.

Qeyd edi­lən fakt­lar­la bağ­lı Ci­na­yət Mə­cəl­lə­si­nin mü­va­fiq mad­də­lə­ri ilə ci­na­yət işi baş­la­nıb, is­tin­taq-əmə­liy­yat təd­bir­lə­ri da­vam et­di­ri­lir.

Mə­lu­ma­tı DİN-in Mət­bu­at xid­mə­ti ya­yıb.

Ba­ki-xe­ber.com 

Son xəbərlər