19/07/2018 03:37
728 x 90

Qey­ri-neft sek­to­ru­muz­da da­vam­lı ar­tı­mın ma­raq­lı sə­bəb­lə­ri...

"Son za­man­lar sə­na­ye­nin qey­ri-neft sek­to­ru­nun in­ki­şa­fı is­ti­qa­mə­tin­də cid­di ad­dım­lar atı­lıb"

img

Fik­rət Yu­si­fov: "Bu is­ti­qa­mət­də gö­rü­lən iş­lər və sa­hib­kar­lı­ğa ya­ra­dı­lan mün­bit şə­ra­it öz nə­ti­cə­lə­ri­ni ver­mə­li idi"

 

Bu ilin yan­var-iyul ay­la­rı ər­zin­də Azər­bay­can­da sə­na­ye­nin qey­ri-neft sek­to­run­da is­teh­sa­lı 4,6 fa­iz ar­tıb. Döv­lət Sta­tis­ti­ka Ko­mi­tə­si­nin yay­dı­ğı mə­lu­ma­ta əsa­sən, sə­na­ye­nin qey­ri-neft sek­to­run­da məh­sul is­teh­sa­lı 4,6 fa­iz ar­tıb, neft sek­to­run­da isə 7,1 fa­iz aza­lıb.

Sə­na­ye məh­su­lu­nun 70,0 %-i mə­dən­çı­xar­ma sek­to­run­da, 24,8 %-i emal sek­to­run­da, 4,4 %-i elek­trik ener­ji­si, qaz və bu­xar is­teh­sa­lı, bö­lüş­dü­rül­mə­si və təc­hi­za­tı sek­to­run­da, 0,8 %-i isə su təc­hi­za­tı, tul­lan­tı­la­rın tə­miz­lən­mə­si və ema­lı sek­to­run­da is­teh­sal olu­nub.

Mə­dən­çı­xar­ma sek­to­run­da neft ha­si­la­tı 8,9 %, əm­təə­lik qaz ha­si­la­tı isə 1,3 % aza­lıb.

Emal sek­to­run­da qi­da məh­sul­la­rı­nın is­teh­sa­lı 2,3 %, iç­ki­lə­rin is­teh­sa­lı 30 %, to­xu­cu­luq sə­na­ye­si məh­sul­la­rı­nın is­teh­sa­lı 98,5 %, ge­yim is­teh­sa­lı 49 %, ağa­cın ema­lı və ağac­dan mə­mu­lat­la­rın is­teh­sa­lı 83,3 %, ka­ğız və kar­ton is­teh­sa­lı 0,7 %, kim­ya sə­na­ye­si məh­sul­la­rı­nın is­teh­sa­lı 20,3 %, əc­za­çı­lıq məh­sul­la­rı­nın is­teh­sa­lı 2,2 də­fə ar­tıb. Bun­dan əla­və, DSK re­zin və plas­tik küt­lə mə­mu­lat­la­rı is­teh­sa­lı­nın 57,3 %, ti­kin­ti ma­te­ri­al­la­rı is­teh­sa­lı­nın 38,3 %, kom­pyu­ter və elek­tron məh­sul­la­rı is­teh­sa­lı­nın 57,6 %, elek­trik ava­dan­lıq­la­rı is­teh­sa­lı­nın 69,0 %, ma­şın və ava­dan­lıq­lar is­teh­sa­lı­nın 19,1 %, sa­ir nəq­liy­yat va­si­tə­lə­ri is­teh­sa­lı­nın 19,3 %, me­bel is­teh­sa­lı­nın 26,1 % art­dı­ğı­nı elan edib.

Azər­bay­can­da sə­na­ye­nin qey­ri-neft sek­to­run­da is­teh­sa­lın art­ma­sı ba­rə­də fi­kir bil­di­rən iq­ti­sad elm­lə­ri dok­to­ru, pro­fes­sor Fik­rət Yu­si­fov "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, 2015-ci ilin son­la­rın­dan eti­ba­rən öl­kə­də re­al sek­to­run in­ki­şa­fı is­ti­qa­mə­tin­də hö­ku­mət tə­rə­fin­dən zə­ru­ri sa­yı­la­caq bü­tün qə­rar­lar qə­bul olu­nub. Azad sa­hib­kar­lı­ğın in­ki­şa­fı is­ti­qa­mə­tin­də çox cid­di adım­lar atı­lıb: "Sa­hib­kar­lı­ğın in­ki­şa­fı­na ma­ne ola bi­lə­cək və ma­ne olan bü­tün mə­qam­lar ara­dan qal­dı­rıl­dı. Bu­ra göm­rük is­la­hat­la­rı, ver­gi gü­zəşt­lə­ri­nin tət­bi­qi da­xil­dir və bir çox qə­rar­la­rın qə­bu­lu re­al sek­to­run qar­şı­sın­da ge­niş fəa­liy­yət mey­da­nı aça bil­di".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, son za­man­lar sə­na­ye­nin qey­ri-neft sek­to­ru­nun in­ki­şa­fı is­ti­qa­mə­tin­də cid­di ad­dım­lar atı­lıb: "Min­gə­çe­vir­də to­xu­cu­luq kom­bi­na­tı­nın ya­ra­dıl­ma­sı yün­gül sə­na­ye­nin in­ki­şa­fı is­ti­qa­mə­tin­də dö­nüş ya­ra­da­caq. Sum­qa­yıt­da Neft-Kim­ya Komp­lek­si­nin ti­kil­mə­si nə­ti­cə­sin­də Azər­bay­can tək xam neft ix­ra­cı ilə de­yil, ey­ni za­man­da neft­dən ha­zır­la­nan çe­şid­li məh­sul­la­rın ix­ra­cı ilə məş­ğul ola­caq. Bu is­ti­qa­mət­də gö­rü­lən iş­lər və sa­hib­kar­lı­ğa ya­ra­dı­lan mün­bit şə­ra­it öz nə­ti­cə­lə­ri­ni ver­mə­li idi. Mə­lu­mat üçün bil­di­rim ki, ötən il də sə­na­ye­nin qey­ri-neft sek­to­run­da ar­tım temp­lə­ri qey­də alın­mış­dı. He­sab edi­rəm ki, ilin so­nu­na ki­mi sə­na­ye­nin qey­ri-neft sek­to­run­da da yax­şı gös­tə­ri­ci­lə­rin şa­hi­di ola­ca­ğıq".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər