24/04/2018 18:39
728 x 90

Azər­bay­can­da dol­lar­laş­ma sə­viy­yə­si­nin xey­li düş­mə­si­nin kök­lə­ri...

"Mü­şa­hi­də­lər gös­tə­rir ki, ma­na­tın dol­la­ra nis­bət­də mə­zən­nə­si bir qə­dər də möh­kəm­lən­sə..."

img

Rə­sul Ca­han­gir­li: "Bu sə­bəb­dən bank­lar­da əma­nət­lər üz­rə dol­lar­laş­ma də­rə­cə­si azal­maq­da­dır"

 

Azər­bay­can əha­li­si­nin bank əma­nət­lə­ri üz­rə dol­lar­laş­ma də­rə­cə­si 2017-ci il iyu­nun 1-nə 74,52 % təş­kil edib. Hal­bu­ki, ötən ay bu gös­tə­ri­ci 76,6 %, yan­va­rın 1-nə 79,63 %, ke­çən ilin ana­lo­ji döv­rün­də isə 80,87 % təş­kil edib.

Mər­kə­zi Ban­kın ver­di­yi mə­lu­ma­ta gö­rə, cə­mi de­po­zit ba­za­sın­da dol­lar­laş­ma də­rə­cə­si iyun ayı­nın 1-nə 75,2 % olub. Ke­çən ay bu gös­tə­ri­ci 74,85 %, bu il yan­va­rın 1-nə 75,29 %, 2016-cı ilin ana­lo­ji döv­rün­də isə 80,77 % təş­kil edib. Kre­dit­lə­rin struk­tu­run­da isə 2017-ci il iyu­nun 1-nə dol­lar­laş­ma də­rə­cə­si 45,75 %, yan­va­rın 1-nə 47,32 %, ötən il iyu­nun 1-nə 46,82 %-ə bə­ra­bər olub. Ca­ri il ma­yın 1-nə isə kre­dit­lə­rin struk­tu­run­da dol­lar­laş­ma də­rə­cə­si 48 % təş­kil edib.

Bu­nun­la ya­na­şı, öl­kə­də fəa­liy­yət gös­tə­rən kom­mer­si­ya bank­la­rı­nın xa­ri­ci öh­də­lik­lə­ri­nin ümu­mi həc­mi 2017-ci il iyu­nun 1-nə 6 829,2 mln. ma­nat təş­kil edib. Bu, ma­yın 1-nə olan gös­tə­ri­ci ilə mü­qa­yi­sə­də 270,1 mln. ma­nat və ya 3,8 % az­dır. Ke­çən ilin ana­lo­ji döv­rü ilə mü­qa­yi­sə­də isə kom­mer­si­ya bank­la­rı­nın xa­ri­ci öh­də­lik­lə­ri 135,5 mln. ma­nat və ya 2,02 % ar­tıb. Qeyd edək ki, xa­ri­ci öh­də­lik­lər­də azal­ma ar­dı­cıl 4 ay da­vam edir. Gü­man olu­nur ki, ma­na­tın mə­zən­nə­si­nin sa­bit­ləş­mə­si fo­nun­da kom­mer­si­ya bank­la­rı­nın xa­ri­ci öh­də­lik­lə­ri­nin təd­ri­cən azal­ma­sı pro­se­si da­vam edə­cək.

Bü­tün hal­lar­da, bank əma­nət­lə­ri üz­rə dol­lar­laş­ma də­rə­cə­si­nin aşa­ğı düş­mə­si­ni eks­pert­lər ne­cə də­yər­lən­di­rir?

Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən eks­pert Rə­sul Ca­han­gir­li bu­na müs­bət priz­ma­dan ya­na­şa­raq, ya­ra­nan və­ziy­yə­tin sə­bə­bi­ni bir sı­ra amil­lər­lə əla­qə­lən­dir­di: "Mə­sə­lə on­da­dır ki, bi­rin­ci de­val­va­si­ya­dan son­ra əma­nət­çi­lər küt­lə­vi şə­kil­də bank­lar­da olan və­sa­it­lə­ri­ni dol­la­ra çe­vir­mə­yə baş­la­dı­lar. Nə­ti­cə­də öl­kə­də dol­la­ri­za­si­ya ən yük­sək sə­viy­yə­yə çat­dı. Bəl­li bir müd­dət ke­çən­dən son­ra isə ma­na­tın mə­zən­nə­si sa­bit­ləş­mə­yə baş­la­dı. Son dövr­lər isə iq­ti­sa­diy­yat­da mü­şa­hi­də olu­nan can­lan­ma və ma­na­tın mə­zən­nə­si­nin möh­kəm­lən­mə­yə doğ­ru get­mə­si bu­na öz tə­si­ri­ni gös­tə­rib. Bu sə­bəb­dən bank­lar­da əma­nət­lər üz­rə dol­lar­laş­ma də­rə­cə­si azal­maq­da­dır. Düz­dür, hə­lə­lik bu azal­ma bö­yük sü­rət­lə get­mir. An­caq mü­şa­hi­də­lər gös­tə­rir ki, ma­na­tın dol­la­ra nis­bət­də mə­zən­nə­si bir qə­dər də möh­kəm­lən­sə, o za­man bank­lar­da dol­lar­la olan əma­nət­lə­rin həc­mi da­ha da aza­la bi­lər. Bü­tün hal­lar­da, öl­kə­də mü­şa­hi­də olu­nan mak­ro­iq­ti­sa­di sa­bit­lik bu is­ti­qa­mət­də pro­ses­lə­rin müs­bə­tə doğ­ru ge­də­cə­yin­dən xə­bər ve­rir".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər