27/04/2018 08:21
728 x 90

Azər­bay­can pam­bıq­çı­lı­ğı­nın in­ki­şa­fı Döv­lət Proq­ra­mı­na sa­lın­dı...

"Fer­mer­lə­rə se­çim im­ka­nı ve­ril­mə­li­dir ki, məh­su­lu on­la­ra sərf edən qiy­mə­tə sa­ta bil­sin­lər"

img

Va­hid Mə­hər­rə­mov: "Be­lə olan hal­da, öl­kə­də da­ha çox pam­bıq is­teh­sal olu­na­caq"

 

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev "Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sın­da pam­bıq­çı­lı­ğın in­ki­şa­fı­na da­ir 2017-2022-ci il­lər üçün Döv­lət Proq­ra­mı"nın təs­diq edil­mə­si haq­qın­da Sə­rən­cam im­za­la­yıb. Sə­rən­cam­da de­yi­lir: "Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Kons­ti­tu­si­ya­sı­nın 109-cu mad­də­si­nin 3-cü bən­di­ni rəh­bər tu­ta­raq, Azər­bay­can­da pam­bıq­çı­lı­ğın in­ki­şaf et­di­ril­mə­si, bu sa­hə­də ix­rac po­ten­sia­lı­nın ar­tı­rıl­ma­sı və kənd əha­li­si­nin məş­ğul­lu­ğu­nun tə­min edil­mə­si məq­sə­di­lə qə­ra­ra alı­ram:

1. "Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sın­da pam­bıq­çı­lı­ğın in­ki­şa­fı­na da­ir 2017-2022-ci il­lər üçün Döv­lət Proq­ra­mı" təs­diq edil­sin (əla­və olu­nur).

2. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti:

2.1. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Ma­liy­yə Na­zir­li­yi və Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın İq­ti­sa­diy­yat Na­zir­li­yi ilə bir­lik­də Döv­lət Proq­ra­mın­da nə­zər­də tu­tul­muş təd­bir­lə­rin ma­liy­yə­ləş­di­ril­mə­si­ni tə­min et­mək məq­sə­di­lə hər il döv­lət büd­cə­si və Döv­lət İn­ves­ti­si­ya Proq­ra­mı tər­tib edi­lər­kən zə­ru­ri və­sai­tin nə­zər­də tu­tul­ma­sı­nı tə­min et­sin.

2.2. bu Sə­rən­cam­dan irə­li gə­lən di­gər mə­sə­lə­lə­ri həll et­sin.

3. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Kənd Tə­sər­rü­fa­tı Na­zir­li­yi:

3.1. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın İq­ti­sa­diy­yat Na­zir­li­yi ilə bir­lik­də Döv­lət Proq­ra­mın­da nə­zər­də tu­tu­lan təd­bir­lə­rin hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si­ni əla­qə­lən­dir­sin;

3.2. Döv­lət Proq­ra­mın­da nə­zər­də tu­tu­lan təd­bir­lə­rin ic­ra­sı­nın ge­di­şi ba­rə­də il­də bir də­fə Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti­nə mə­lu­mat ver­sin".

O da mə­lum­dur ki, bu sa­hə mü­rək­kəb ol­du­ğun­dan, bü­tün is­ti­qa­mət­lər­də in­ki­şa­fın tə­min edil­mə­si üçün komp­leks ya­naş­ma­ya eh­ti­yac var. Bu ba­xım­dan sö­zü­ge­dən proq­ram­da nə­zər­də tu­tu­lan mə­qam­la­rı eks­pert­lər ne­cə də­yər­lən­di­rir?
Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən kənd tə­sər­rü­fa­tı sa­hə­si üz­rə mü­tə­xəs­sis Va­hid Mə­hər­rə­mo­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, proq­ram­da müs­tə­qil eks­pert­lə­rin in­di­yə qə­dər səs­lən­dir­di­yi rəy­lər nə­zə­rə alı­nıb: "He­sab edi­rəm ki, bu müs­bət ya­naş­ma­dır. Bu is­ti­qa­mət­də cid­di nə­ti­cə əl­də et­mək üçün bir sı­ra mə­qam­la­ra diq­qət et­mək la­zım­dır. Bu­nun üçün bi­rin­ci növ­bə­də su tə­mi­na­tı həll olun­ma­lı­dır. Da­ha son­ra tex­ni­ki tə­mi­nat həll edil­mə­li­dir. On­dan son­ra fer­me­rin is­teh­sal et­di­yi məh­su­lun bu gün dün­ya ba­za­rın­da olan möv­cud qiy­mə­ti nə­zə­rə alın­ma­lı­dır. Bu­nun­la bağ­lı mü­əy­yən iş­lər gö­rül­mə­li­dir. Həm­çi­nin, pam­bıq is­teh­sa­lı ilə məş­ğul olan fer­mer­lə­rin dün­ya ba­za­rı­na çı­xı­şı tə­min olun­ma­lı­dır. Əsas mə­sə­lə alış qiy­mə­ti ilə bağ­lı prob­le­min həl­li­dir. Alış qiy­mə­ti fer­mer­lə­rə sərf et­mir. İran­la, Tür­ki­yə ilə mü­qa­yi­sə­də Azər­bay­can­da pam­bı­ğın qiy­mə­ti 3 də­fə aşa­ğı­dır. Ona gö­rə də fer­mer­lə­rə se­çim im­ka­nı ve­ril­mə­li­dir ki, məh­su­lu on­la­ra sərf edən qiy­mə­tə sa­ta bil­sin­lər. Fer­mer­lə­rə aşa­ğı fa­iz­lə uzun­müd­dət­li kre­dit­lər ve­ril­mə­li­dir. Be­lə olan hal­da, öl­kə­də da­ha çox pam­bıq is­teh­sal olu­na­caq".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər