25/06/2018 23:08
728 x 90

Pre­zi­dent bə­zi ic­ra baş­çı­la­rı­nın in­ves­tor­lar­la əsl ci­na­yət­kar dav­ra­nı­şı­nı if­şa et­di...

"İn­ves­tor si­ya­si və iq­ti­sa­di sa­bit­li­yin hök­mran­lıq et­di­yi öl­kə­yə ya­tı­rım et­mək is­tə­yir"

img

Fik­rət Yu­si­fov: "İc­ra baş­çı­la­rı haq­lı ola­raq əra­zi­yə ya­tı­rım et­mək is­tə­yən yer­li və xa­ri­ci in­ves­tor­la­ra ya­şıl işıq yan­dır­ma­lı­dır"

 

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin 2017-ci ilin bi­rin­ci ya­rı­sı­nın so­si­al-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fı­nın ye­kun­la­rı­na və qar­şı­da du­ran və­zi­fə­lə­rə həsr olu­nan ic­la­sın­da­kı ye­kun nit­qin­də re­gi­on­la­ra da­xi­li in­ves­ti­si­ya mə­sə­lə­si­nə də to­xu­nub.

Döv­lət baş­çı­sı de­yib: "Mən sər­ma­yə qo­yu­lu­şu ilə bağ­lı rə­qəm­lə­ri səs­lən­dir­dim, 5 mil­yard dol­lar sər­ma­yə qo­yu­lub. An­caq bu­nun bö­yük his­sə­si xa­ri­ci sər­ma­yə­dir. Biz ça­lış­ma­lı­yıq ki, da­xi­li sər­ma­yə­ni də cəlb edək. Da­xi­li sər­ma­yə de­yən­də mən döv­lət in­ves­ti­si­ya­la­rı­nı nə­zər­də tut­mu­ram. On­suz da biz bu­nu edi­rik və Döv­lət İn­ves­ti­si­ya Proq­ra­mı uğur­la ic­ra olu­nur və tam ic­ra edil­mə­li­dir. Bu­ra­ya mək­təb, xəs­tə­xa­na, Ba­kı Bey­nəl­xalq Də­niz Ti­ca­rət Li­ma­nı­nın ti­kin­ti­si, in­fras­truk­tur la­yi­hə­lə­ri, yol sa­lın­ma­sı və sa­ir da­xil­dir. Mən özəl sər­ma­yə­ni nə­zər­də tu­tu­ram. Özəl sər­ma­yə­nin cəlb edil­mə­si üçün tək­cə mər­kə­zi ic­ra or­qan­la­rı mə­su­liy­yət da­şı­mır­lar, yer­li ic­ra or­qan­la­rı da, mən bu­nu de­mi­şəm, bir da­ha de­mək is­tə­yi­rəm ki, da­ha fə­al ol­ma­lı­dır­lar.

Xü­su­si­lə böl­gə­lər­də in­ves­ti­si­ya­la­rı cəlb et­mək üçün ic­ra baş­çı­la­rı gə­rək fə­al ol­sun­lar. Bə­zi yer­lər­də bu fə­al­lıq, nə­ti­cə­lər var, am­ma bə­zi yer­lər­də bu fə­al­lıq yox­dur, bi­ga­nə­lik var. Bə­zi hal­lar­da in­ves­tor­la­ra kö­mək et­mək əvə­zi­nə prob­lem­lər ya­ra­dı­lır. Bun­la­ra son qo­yul­ma­lı­dır. İlin so­nun­da - de­kabr ayın­da Pre­zi­dent Ad­mi­nis­tra­si­ya­sı və İq­ti­sa­diy­yat Na­zir­li­yi mə­nə mə­lu­mat, si­ya­hı ver­mə­li­dir ki, han­sı ra­yon­da nə qə­dər özəl sər­ma­yə cəlb olu­nub. Hər bir ic­ra baş­çı­sı­nın işi­nə o cüm­lə­dən bu gös­tə­ri­ci­yə gö­rə qiy­mət ve­ri­lə­cək".

İq­ti­sad elm­lər dok­to­ru, pro­fes­sor Fik­rət Yu­si­fov "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, in­ves­tor­la­ra şə­rai­tin ya­ra­dıl­ma­sı mə­sə­lə­si­nə Pre­zi­dent də­fə­lər­lə to­xu­nub: "Son il­lər öl­kə baş­çı­sı bu mə­sə­lə­ni cid­di şə­kil­də gün­də­mə gə­tir­di. Bir ne­çə də­fə səs­lən­di­ri­lib ki, on­la­rın rəh­bər­lik et­di­yi əra­zi­yə qiy­mət böl­gə­yə ya­tı­rı­lan in­ves­ti­si­ya­nın sə­viy­yə­si­nə uy­ğun ola­raq ve­ri­lə­cək. Bun­dan son­ra ic­ra baş­çı­la­rı­nın fəa­liy­yə­ti­nə düz­gün ya­naş­ma ilə qiy­mət ve­ri­lə­cək. Bu gün ic­ra baş­çı­la­rı haq­lı ola­raq əra­zi­yə ya­tı­rım et­mək is­tə­yən yer­li və xa­ri­ci in­ves­tor­la­ra ya­şıl işıq yan­dır­ma­lı­dır".

Mü­sa­hi­bi­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, Azər­bay­can ic­ti­mai-si­ya­si sa­bit­li­yin sə­viy­yə­si­nə gö­rə dün­ya­ya nü­mu­nə ola­caq öl­kə­lər sı­ra­sın­da­dır. Bu gös­tə­ri­ci­yə gö­rə Azər­bay­ca­na axın bö­yük­dür: "Çün­ki in­ves­tor si­ya­si və iq­ti­sa­di sa­bit­li­yin hök­mran­lıq et­di­yi öl­kə­yə ya­tı­rım et­mək is­tə­yir. Yə­ni o öz in­ves­ti­si­ya­sı­na sa­bit­lik­lə zə­ma­nət al­maq is­tə­yir. Be­lə olan hal­da, ic­ra baş­çı­la­rı və on­la­rın nü­ma­yən­də­lə­ri əra­zi­yə ma­raq gös­tə­rən in­ves­tor­la­ra hər­tə­rəf­li yar­dım gös­tər­mə­li­dir. İn­ves­tor ona xoş mü­na­si­bət gös­tə­ril­mə­di­yi­ni gör­sə, ya­tı­rım et­mə­dən üzü­nü tu­tub ge­də­cək. Bu isə xoş hal de­yil. Böl­gə­lə­rə in­ves­ti­si­ya ya­tı­rı­mı ol­maz­sa, öl­kə­nin qey­ri-neft sek­to­ru in­ki­şaf et­məz. İn­ves­ti­si­ya­nın ya­tı­rıl­ma­sı üçün ha­zır­da xa­ri­ci və da­xi­li in­ves­tor­la­ra şə­ra­it ya­ra­dı­lır. Bun­dan mak­si­mum də­rə­cə­də fay­da­lan­maq la­zım­dır".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər