20/06/2018 11:10
728 x 90

Azər­bay­can­da to­xum ema­lı za­vo­du ola­caq...

"Azər­bay­can­da to­xum tə­sər­rü­fat­la­rı­nın ya­ra­dıl­ma­sı və onun in­ki­şaf et­di­ril­mə­si va­cib­dir"

img

Qa­dir Bay­ram­lı: "To­xum­çu­luq sa­hə­sin­də iş­lər gö­rü­lər­sə, yum­şaq buğ­da nö­vü­nün is­teh­sa­lı­na önəm ve­ril­mə­li­dir"

 

Xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, Azər­bay­can­da to­xum is­teh­sa­lı və ema­lı za­vo­du ti­ki­lə­cək. Kənd tə­sər­rü­fa­tı na­zi­ri Hey­dər Əsə­dov me­dia nü­ma­yən­də­lə­ri­nə açıq­la­ma­sın­da qeyd edib ki, bu il kənd tə­sər­rü­fa­tı sek­to­ru­nun qar­şı­sın­da da­ya­nan əsas məq­səd to­xum is­teh­sa­lı­nın in­ki­şa­fı­dır.

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, bu­nun üçün ar­tıq la­zı­mi iş­lər apa­rı­lır. Na­zir bil­di­rib: "Tə­rə­vəz və kar­tof to­xum­la­rı­nın is­teh­sa­lın­da ix­ti­sas­la­şan iri mü­əs­si­sə­lə­rin ti­kin­ti­si ar­tıq baş­la­yıb. Fik­rim­cə, ilin so­nu­na­dək bu mü­əs­si­sə­lər is­ti­fa­də­yə ve­ri­lə­cək. Gə­lə­cək­də də di­gər to­xum­la­rın is­teh­sa­lı və ema­lı za­vod­la­rı­nın ti­kil­mə­si plan­laş­dı­rı­lır".

Azər­bay­can­da to­xum is­teh­sa­lı və ema­lı za­vo­du­nun ti­kil­mə­si aq­rar sa­hə­yə ne­cə tə­sir edə­cək?
Mə­sə­lə ilə bağ­lı fi­kir bil­di­rən aq­rar sa­hə üz­rə eks­pert Qa­dir Bay­ram­lı "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, to­xum is­teh­sa­lı kənd tə­sər­rü­fa­tı sa­hə­si­nin ən zə­if ye­ri­dir: "So­vet dö­nə­min­də fəa­liy­yət gös­tə­rən to­xum­çu­luq tə­sər­rü­fat­la­rı ar­tıq əv­vəl­ki sə­viy­yə­də ça­lış­mır. Azər­bay­can­da to­xum tə­sər­rü­fat­la­rı­nın ya­ra­dıl­ma­sı və onun in­ki­şaf et­di­ril­mə­si va­cib­dir. Çün­ki aq­rar sa­hə­nin in­ki­şa­fı to­xum­çu­luq­dan ası­lı­dır. Yax­şı olar ki, böl­gə­lər­də to­xum­çu­luq tə­sər­rü­fat­la­rı ya­ra­dıl­sın".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, kənd tə­sər­rü­fa­tı ilə məş­ğul olan şəxs to­xu­mu düz­gün se­çir­sə, məh­su­lu bol olur, yox,  düz­gün to­xum se­çil­məz­sə, kənd­li əks mən­zə­rə ilə qar­şı­la­şır.  Q.Bay­ram­lı onu da bil­dir­di ki, ha­zır­da ta­xıl­çı­lıq sa­hə­si­nə önəm ve­ril­mə­li­dir: "Çün­ki öl­kə­miz­də sərt buğ­da nö­vü ye­tiş­di­ri­lir. Sərt buğ­da­nı isə bi­zim də­yir­man­la­rın üyüt­mə­si müm­kün de­yil. So­vet dö­nə­mi­nin də­yir­man­la­rın­da hə­min buğ­da nö­vü üyü­dü­lür­dü. An­caq in­di­ki də­yir­man­lar isə xa­ric­dən gə­ti­ri­lən yum­şaq buğ­da­nı üyü­dür. Bu sə­bəb­dən də fer­mer­lə­rin ye­tiş­dir­di­yi buğ­da hey­van­dar­lıq­da yem ola­raq is­ti­fa­də olu­nur. He­sab edi­rəm ki, to­xum­çu­luq sa­hə­sin­də iş­lər gö­rü­lər­sə, yum­şaq buğ­da nö­vü­nün is­teh­sa­lı­na önəm ve­ril­mə­li­dir. Fer­mer­lər yum­şaq buğ­da nö­vü ilə tə­min olu­nar­sa, o za­man xa­ric­dən id­xal olu­nan buğ­da­nın miq­da­rı aza­lar.

Həm­çi­nin, onu da de­yim ki, pi­və is­teh­sa­lın­da əsas xam­mal ar­pa­dır. Ar­pa da xa­ric­dən gə­ti­ri­lir. Bu sə­bəb­dən he­sab edi­rəm ki, pi­və üçün ya­rar­lı ar­pa öl­kə­miz­də ye­tiş­di­ril­mə­li­dir.

İs­tər buğ­da, is­tər­sə də ta­xıl üçün to­xum böl­gə­lə­rin xü­su­siy­yə­lə­ri­nə gö­rə se­çil­mə­li­dir. Bəl­li­dir ki, dağ­lıq, da­ğə­tə­yi və ya dü­zən­lik böl­gə­nin coğ­ra­fi xü­su­siy­yət­lə­ri fərq­li olur. To­xum­çu­luq mər­kə­zi ya­ra­nan­da bu ki­mi de­tal­lar nə­zə­rə alın­ma­lı­dır".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər