25/06/2018 08:23
728 x 90

Dörd ay­da Azər­bay­can qey­ri-neft sek­to­ru­nun 22 fa­iz ix­rac ar­tı­mı... Pre­zi­den­tin fik­ri­nə eks­pert rəy­lə­ri...

"Bü­tün bun­lar, heç şüb­hə­siz, öl­kə­də son il­lər­də sə­na­ye­ləş­mə, ye­ni sə­na­ye zo­na­la­rı­nın..."

img

İl­dı­rım Qur­ba­nov: "Bu da, öz növ­bə­sin­də, qey­ri-neft ix­ra­cı­nın art­ma­sı­na  müs­bət tə­si­ri­ni gös­tə­rir"

 

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev Ni­der­land Kral­lı­ğı Se­na­tı­nın sa­biq səd­ri, Azər­bay­ca­nın Ni­der­land­lı Dost­la­rı Qru­pu­nun rəh­bə­ri Re­ne Van der Lin­de­ni qə­bul edib. Azər­bay­can-Ni­der­land əla­qə­lə­ri­nin ge­niş­lən­di­ril­mə­si üçün qar­şı­lıq­lı ma­ra­ğın ol­du­ğu­nu bil­di­rən döv­lət baş­çı­sı öl­kə­lə­ri­miz ara­sın­da müx­tə­lif sə­viy­yə­li sə­fər­lə­rin önə­mi­ni qeyd edib.

İl­ham Əli­yev Azər­bay­ca­nın ix­ra­cat po­ten­sia­lı­nın ge­niş­lən­di­yi­ni vur­ğu­la­ya­raq, son 4 ay­da öl­kə­mi­zin qey­ri-neft ix­ra­cı­nın 22 fa­iz art­dı­ğı­nı de­yib. Söh­bət za­ma­nı təh­sil, tu­rizm, kənd tə­sər­rü­fa­tı və di­gər sa­hə­lər­də əmək­daş­lıq əla­qə­lə­ri­nin ge­niş­lən­di­ril­mə­si ət­ra­fın­da fi­kir mü­ba­di­lə­si apa­rı­lıb.

Ümu­mi­lik­də, iq­ti­sa­diy­yat­da qey­ri-neft sek­to­ru­nun pa­yı­nın 50 fa­iz­dən çox ol­ma­sı və bu nis­bə­tin get­dik­cə da­ha çox bö­yü­mə­si ümum­da­xi­li məh­sul is­teh­sa­lı­nın neft­dən kə­nar sa­hə­lər­dən ası­lı­lı­ğı­nı ar­tır­maq­da­dır. Azər­bay­can­da ak­tiv neft ha­si­la­tı­na və ix­ra­cı­na baş­lan­dı­ğı 2006-cı ilə qə­dər iq­ti­sa­diy­yat­da qey­ri-neft sek­to­ru 50 fa­iz­dən ar­tıq pa­ya sa­hib idi. 2000-ci il­də iq­ti­sa­diy­ya­tın 64,7 fai­zi, 2005-ci il­də 48,4 fai­zi qey­ri-neft sek­to­run­da ya­ra­dıl­mış­dı. 2005-ci il­də məh­su­la və id­xa­la xa­lis ver­gi­lə­ri də nə­zə­rə al­saq, ÜDM is­teh­sa­lı­nın 50 fa­iz­dən ço­xu qey­ri-neft sek­to­run­da for­ma­la­şıb. An­caq 2006-cı il­dən 2012-ci ilə qə­dər iq­ti­sa­diy­yat­da əsas pa­ya neft sek­to­ru sa­hib olub. 2012-ci il­dən və­ziy­yət ye­ni­dən qey­ri-neft sek­to­ru­nun xey­ri­nə də­yi­şib və hə­min il­də ÜDM is­teh­sa­lı­nın 50 fa­iz­dən ço­xu bu­ra­da for­ma­laş­dı­rı­lıb. 2015-ci il­də bu nis­bət 65 fai­zə, 2016-cı il­də 67 fai­zə yük­sə­lib. Gö­rü­nən odur ki, qey­ri-neft sek­to­ru in­ki­şaf et­dik­cə, bu sa­hə­də ix­rac da ar­tır. Ümu­mən bu­nu eks­pert­lər ne­cə də­yər­lən­di­rir?
Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən iq­ti­sad­çı-eks­pert İl­dı­rım Qur­ba­no­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, bü­töv­lük­də, bu müs­bət ten­den­si­ya­dır: "Dün­ya ba­za­rın­da nef­tin qiy­mə­ti­nin kəs­kin düş­mə­si fo­nun­da Azər­bay­can­da qey­ri-neft sek­to­ru­nun in­ki­şa­fı üçün bir sı­ra təd­bir­lər gö­rü­lüb. Ötən ilin doq­quz ayın­da qey­ri-neft sek­to­ru­nun ümum­da­xi­li məh­sul­da pa­yı ötən ilin mü­va­fiq döv­rü ilə mü­qa­yi­sə­də bir qə­dər azal­sa da, sə­na­ye­nin qey­ri-neft sa­hə­lə­rin­də 3,6 fa­iz­lik ar­tım qey­də alı­nıb. Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev tə­rə­fin­dən 2014-cü ilin "Sə­na­ye ili" elan edil­mə­si və bu­nun­la bağ­lı təs­diq edil­miş təd­bir­lər pla­nı­nın ic­ra­sı qey­ri-neft sə­na­ye­si­nin in­ki­şa­fı­na ye­ni im­puls ve­rib. Bü­töv­lük­də isə, "Sə­na­ye ili" çər­çi­və­sin­də və son­ra­kı dövr­də hə­ya­ta ke­çi­ril­miş təd­bir­lər müs­bət nə­ti­cə­lər ve­rir. Bu da, öz növ­bə­sin­də, qey­ri-neft ix­ra­cı­nın art­ma­sı­na  müs­bət tə­si­ri­ni gös­tə­rir. Öl­kə iq­ti­sa­diy­ya­tı­nın şa­xə­lən­di­ril­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də hə­ya­ta ke­çi­ri­lən ar­dı­cıl və məq­səd­yön­lü təd­bir­lər qey­ri-neft sə­na­ye­si­nin sü­rət­li in­ki­şa­fı­na sə­bəb olub. Bü­tün bun­lar, heç şüb­hə­siz, öl­kə­də son il­lər­də sə­na­ye­ləş­mə, ye­ni sə­na­ye zo­na­la­rı­nın ya­ra­dıl­ma­sı ilə bağ­lı gö­rül­müş iş­lə­rin, məq­səd­yön­lü təd­bir­lə­rin nə­ti­cə­si­dir. Öl­kə baş­çı­sı­nın tap­şı­rı­ğı ilə 2004-cü il­dən hə­ya­ta ke­çi­ri­lən Re­gi­on­la­rın so­si­al-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fı­na da­ir Döv­lət Proq­ra­mı­nın uğur­la ic­ra­sı Azər­bay­can­da müa­sir in­fras­truk­tur for­ma­laş­dı­rıb, özəl sek­to­run in­ki­şa­fı üçün op­ti­mal şə­ra­it ya­ra­dıb".
Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər