21/06/2018 20:00
728 x 90

Azər­bay­ca­na xa­ric­dən pul kö­çür­mə­lə­ri­nin 21 fa­iz azal­ma­sı­nın kök­lə­ri...

"Pul kö­çür­mə­lə­ri­nin azal­ma­sı­nın il­kin sə­bə­bi Ru­si­ya­dan Azər­bay­ca­na kö­çü­rü­lən və­sa­it­lə­rin həc­mi­nin azal­ma­sı­dır"

img

Vü­qar Bay­ra­mov: "...qon­şu öl­kə­lər­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­lar və­sa­it­lə­ri­ni bank yo­lu ilə de­yil..."

 

2017-ci ilin yan­var-mart ay­la­rın­da Azər­bay­ca­na pul kö­çür­mə­lə­ri aza­lıb. Mə­lu­ma­ta əsa­sən, 2017-ci ilin yan­var-mart ay­la­rın­da Azər­bay­ca­na pul kö­çür­mə­lə­ri­nin həc­mi 140,5 mln. dol­lar təş­kil edib ki, bu da ötən ilin mü­va­fiq döv­rü­nün gös­tə­ri­ci­sin­dən 21,6 fa­iz az­dır.

Qeyd olu­nur ki, tə­rəf­daş öl­kə­lər­də iq­ti­sa­di və­ziy­yət res­pub­li­ka­ya pul kö­çür­mə­lə­ri­nin həc­mi­nə tə­sir edib. İl­kin qiy­mət­lən­dir­mə­lə­rə gö­rə, 2017-ci ilin yan­var-mart ay­la­rın­da on­la­rın həc­mi 2016-cı ilin mü­va­fiq döv­rün­də qey­də alın­mış 179,2 mln dol­la­ra qar­şı 140,5 mln dol­lar təş­kil edib. 2016-cı il­də Azər­bay­ca­na pul kö­çür­mə­lə­ri­nin həc­mi 564,1 mln. dol­lar, 2015-ci il­də isə 1 mlrd. 183 mln dol­lar təş­kil edib.

Azər­bay­ca­na pul kö­çür­mə­lə­ri­nin azal­ma­sı nə ilə bağ­lı­dır?  Mə­sə­lə ilə bağ­lı iq­ti­sad­çı-eks­pert Vü­qar Bay­ra­mo­va mü­ra­ci­ət et­dik. O, "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, pul kö­çür­mə­lə­ri­nin azal­ma­sı­nın il­kin sə­bə­bi Ru­si­ya­dan Azər­bay­ca­na kö­çü­rü­lən və­sa­it­lə­rin həc­mi­nin azal­ma­sı­dır: "Bəl­li ol­du­ğu ki­mi, Ru­si­ya­da ya­şa­nan iq­ti­sa­di çə­tin­lik pul kö­çür­mə­lə­rə də öz mən­fi tə­si­ri­ni gös­tə­rib. Həm­çi­nin, Ru­si­ya­da ya­şa­yan və iş­lə­yən azər­bay­can­lı­la­rın öl­kə­mi­zə gön­dər­dik­lə­ri və­sai­tin həc­min­də də azal­ma­lar var. Nə­ti­cə eti­ba­ri­lə öl­kə­yə gön­də­ri­lən pul kö­çür­mə­lə­ri­nin həc­min­də azal­ma qey­də alı­nır".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, pul kö­çür­mə­lə­ri ilə bağ­lı son za­man­lar bank­lar tə­rə­fin­dən mü­əy­yən sərt­ləş­di­ri­ci ad­dım­lar atı­lıb: "Bə­zi bank­la­rın fəa­liy­yə­tin­də ya­ra­nan çə­tin­lik­lər sə­bə­bin­dən qon­şu öl­kə­lər­də ya­şa­yan azər­bay­can­lı­lar və­sa­it­lə­ri­ni bank yo­lu ilə de­yil, nağd şə­kil­də gön­dər­mə­yə üs­tün­lük ve­rir. Be­lə olan hal­da, bank xid­mət­lə­rin­dən is­ti­fa­də də aza­lır. Bü­tün hal­lar­da, pul kö­çür­mə­lə­ri­nin azal­ma­sı­nın əsas sə­bə­bi öl­kə­yə da­xil olan

re­mi­tens məb­lə­ği­nin azal­ma­sı­dır. Re­mi­tens məb­lə­ği­nin azal­ma­sı pul kö­çür­mə­lə­ri­nin həc­mi­nin əv­vəl­ki dövr­lə­rə nis­bə­tən azal­ma­sı­na sə­bəb olur".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər