21/06/2018 19:54
728 x 90

Nax­çı­van Av­to­mo­bil Za­vo­du haq­da bəd xə­bər ya­yan­la­rın tə­si­ri tam ney­tral­laş­dı­rıl­dı

"NAZ Li­fan" nə­in­ki da­yan­mır, hət­ta...

img

Öl­kə­miz­də fəa­liy­yət gös­tə­rən bə­zi in­for­ma­si­ya sayt­la­rı Nax­çı­van Av­to­mo­bil Za­vo­dun­da is­teh­sa­lın da­yan­dı­rıl­ma­sı ilə bağ­lı hə­qi­qə­tə uy­ğun ol­ma­yan mə­lu­mat­lar ya­yır.

Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sı İq­ti­sa­diy­yat Na­zir­li­yi­nin mət­bu­at xid­mə­tin­dən nax­ci­vantv.az-a bil­di­ri­lib ki, "NAZ Li­fan" av­tom­bil­lə­ri­nin is­teh­sa­lı­nın da­yan­dı­rıl­ma­sı ilə bağ­lı ya­yı­lan mə­lu­mat­lar ta­ma­mi­lə əsas­sız­dır. Be­lə ki, ca­ri ilin ötən döv­rün­də Nax­çı­van Av­to­mo­bil Za­vo­du­nun is­teh­sal sa­hə­sin­də ye­ni­dən­qur­ma iş­lə­ri apa­rı­lı,, bu sə­bəb­dən də is­teh­sal pro­se­sin­də plan­laş­dı­rıl­mış fa­si­lə ya­ra­nıb. 2017-ci ilin bi­rin­ci rü­bün­də mü­əs­si­sə tə­rə­fin­dən "NAZ Li­fan 820" və "NAZ Li­fan 620" mo­del­lə­ri­nin sa­tı­şı hə­ya­ta ke­çi­ri­lib. Za­vod­da 2010-cu il­də 4 mo­del­də av­to­mo­bil is­teh­sal olu­nur­du­sa, ha­zır­da 15 mo­del­də "NAZ-Li­fan" av­to­mo­bi­li is­teh­sal edi­lir. Mü­əs­si­sə tə­rə­fin­dən av­to­mo­bil­lə­rin xa­ri­ci öl­kə­lə­rə ix­ra­cı­nın ge­niş­lən­di­ril­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də də iş apa­rı­lır.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər