23/05/2018 18:32
728 x 90

Val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­lə­ri ge­ri qa­yı­dır...

img

Ta­hir Mir­ki­şi­li: "Val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­lə­ri­nin ye­ni­dən açıl­ma­sı sə­bəb­lə­rin­dən bi­ri öl­kə­də bey­nəl­xalq sə­viy­yə­li təd­bir­lə­rin, id­man ya­rış­la­rı­nın ke­çi­ril­mə­si­dir"

Na­tiq Cə­fər­li: "Qa­nu­na edi­lən də­yi­şik­lik­lər qa­pa­dıl­mış val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­lə­ri­nin ye­ni­dən fəa­liy­yə­ti­nə he­sab­la­nıb"

 

Azər­bay­can­da fi­zi­ki və hü­qu­qi şəxs­lə­rə val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­lə­ri aç­ma­ğa ica­zə ve­ril­mə­si tək­lif olu­nur. Bu­nun­la bağ­lı "Val­yu­ta tən­zi­mi haq­qın­da" Qa­nu­na mü­va­fiq də­yi­şik­lik­lər par­la­men­tə təq­dim edi­lib.

2016-cı ilin yan­va­rın­dan bə­ri val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­lə­ri yal­nız bank­lar və poçt şö­bə­lə­ri nəz­din­də fəa­liy­yət gös­tə­rə bi­lər. Də­yi­şik­lik­lə­rin qə­bul olu­na­ca­ğı təq­dir­də bu mən­tə­qə­lə­ri tək­cə Azər­bay­can re­zi­dent­lə­ri yox, həm də xa­ri­ci şir­kət­lər öl­kə­də­ki fi­li­al­la­rın­da aça bi­lər.

Val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­lə­ri­nin ye­ni­dən açıl­ma­sı­na mü­na­si­bət bil­di­rən Mil­li Məc­li­sin İq­ti­sa­di si­ya­sət, sə­na­ye və sa­hib­kar­lıq ko­mi­tə­si­nin üz­vü, mil­lət və­ki­li Ta­hir Mir­ki­şi­li­nin söz­lə­ri­nə gö­rə, val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­lə­ri­nin əv­vəl­lər spe­kul­ya­tiv fəa­liy­yət gös­tər­mə­si öl­kə­də val­yu­ta kur­su­nun qalx­ma­sı­na sə­bəb ol­muş­du: "On­la­rın mü­əy­yən qa­nu­na­zidd fəa­liy­yə­ti aş­kar olun­du. Bu ki­mi hal­lar öl­kə­nin mak­ro­iq­ti­sa­di sa­bit­li­yi­nə mən­fi tə­sir et­di. An­caq in­di öl­kə­də ma­liy­yə sa­bit­li­yi bər­pa olu­nub. Ha­zır­da qar­şı­da du­ran əsas məq­səd iq­ti­sa­di ak­tiv­li­yin ar­tı­rıl­ma­sı­dır.

Ey­ni za­man­da, mən­tə­qə­lə­rin ye­ni­dən açıl­ma­sı sə­bəb­lə­rin­dən bi­ri də öl­kə­də bey­nəl­xalq sə­viy­yə­li təd­bir­lə­rin, id­man ya­rış­la­rı­nın ke­çi­ril­mə­si­dir. Bu təd­bir­lər nə­ti­cə­sin­də öl­kə­yə bö­yük tu­rist axı­nı göz­lə­nir. On­la­rın val­yu­ta də­yiş­mə­si üçün da­ha çe­vik şə­rai­tin təş­kil olun­ma­sı­na eh­ti­yac var".

T.Mir­ki­şi­li bil­dir­di ki, qa­nu­na edi­lən ye­ni də­yi­şik­lik­lə­rə əsa­sən, bu fəa­liy­yət sa­hə­sin­də sərt nə­za­rət təd­bir­lə­ri hə­ya­ta ke­çi­ri­lə­cək: "Be­lə ki, əv­vəl­ki spe­kul­ya­tiv fəa­liy­yə­tə bir da­ha yol ve­ril­mə­mə­si üçün, qa­nun­ve­ri­ci­lik sərt­ləş­di­ri­lir. Li­sen­zi­ya­laş­dır­ma şərt­lə­ri­nə gö­rə da­ha sağ­lam hü­qu­qi şəxs­lər se­çi­lə­cək. Bun­dan əla­və, fəa­liy­yət za­ma­nı kurs ara­sın­da fər­qin çox ol­ma­ma­sı da qa­nun­la tən­zim­lə­nə­cək".

İq­ti­sad­çı-eks­pert Na­tiq Cə­fər­li isə qeyd et­di ki, "Val­yu­ta tən­zi­mi haq­qın­da" Qa­nun­da də­yi­şik­lik­lər edil­mə­si ilə Azər­bay­can­da fi­zi­ki şəxs­lə­rə val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­si ya­rat­maq sə­la­hiy­yə­ti ve­ri­lir. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, də­qiq müd­dəa­lar qa­nun qə­bul olun­duq­dan son­ra mə­lum ola­caq: "Tək­lif edi­lən də­yi­şik­lik val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­lə­ri­nin ye­ni­dən açıl­ma­sı an­la­mı­na gə­lir. Val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­si­nin fəa­liy­yət gös­tər­mə­si üçün xü­su­si tə­ləb­lər var: seyf qa­pı, seyf­lər, siq­na­li­za­si­ya və s. Fi­zi­ki şəxs­lər 500 ma­nat li­sen­zi­ya haq­qı ödə­mək­lə val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­si iş­lə­də bi­lə­cək. Yə­ni fi­zi­ki şəxs­lər ban­ka bağ­lı ol­ma­dan bir­ba­şa fəa­liy­yət gös­tə­rə bi­lə­cək".

Eks­per­tin fik­rin­cə, qa­nu­na edi­lən də­yi­şik­lik­lər qa­pa­dıl­mış val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­lə­ri­nin ye­ni­dən fəa­liy­yə­ti­nə he­sab­la­nıb: "Əs­lin­də, doğ­ru olan da bu­dur. Val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­lə­ri­nin bağ­lan­ma­sı heç bir iq­ti­sa­di ef­fekt ver­mə­di, ək­si­nə, ba­zar­da pa­ni­ka­nı ar­tır­dı, "qa­ra ba­zar"ın ya­ran­ma­sı­na tə­kan ver­di. Ey­ni za­man­da, və­tən­daş­la­ra, tu­rist­lə­rə ax­şam sa­at 6-dan son­ra val­yu­ta də­yiş­mək­də çə­tin­lik ya­rat­dı. Çox gü­man ki, əv­vəl­ki val­yu­ta­də­yiş­mə mən­tə­qə­lə­ri­nin bir ço­xu açı­la­caq. Çün­ki on­lar tə­ləb edi­lən kri­te­ri­ya­la­ra uy­ğun­dur, seyf­lə, seyf qa­pı ilə, gül­lə­ke­çir­məz şü­şə ilə tə­min olun­muş­du".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər