23/05/2018 18:42
728 x 90

"Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club" və "Cas­pi­an Ame­ri­ca Club"-ın biz­nes-fo­ru­mu çər­çi­və­sin­də ver­gi sis­te­min­də is­la­hat­lar mü­za­ki­rə olu­nub

img

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı ver­gi­lər na­zi­ri­nin müa­vi­ni İl­kin Və­li­ye­vin iş­ti­ra­kı ilə "Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club" və "Cas­pi­an Ame­ri­can Club" tə­rə­fin­dən ap­re­lin 19-da Ba­kı­da təş­kil olun­muş biz­nes-fo­rum­da ver­gi is­la­hat­la­rı­nın əsas mə­sə­lə­lə­ri mü­za­ki­rə olu­nub.

Biz­nes-fo­rum­da çı­xış edən İl­kin Və­li­yev biz­ne­sə və ix­rac­yö­nüm­lü mü­əs­si­sə­lə­rə dəs­tək məq­sə­di­lə ver­gi sis­te­min­də hə­ya­ta ke­çi­ril­miş ye­ni is­la­hat­lar ba­rə­də mə­lu­mat ve­rib. Gö­rüş­də özəl sek­tor­la əmək­daş­lı­ğın ge­niş­lən­di­ril­mə­si is­ti­qa­mət­lə­ri, həm­çi­nin "Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club" və "Cas­pi­an Ame­ri­can Club"-ın üzv şir­kət­lə­ri­ni ma­raq­lan­dı­ran mə­sə­lə­lər mü­za­ki­rə edi­lib.

Döv­lət­lə sa­hib­kar­lar ara­sın­da sə­mə­rə­li dia­loq üçün mey­dan ya­rat­dı­ğı­na gö­rə klub rəh­bər­li­yi­nə min­nət­dar­lı­ğı­nı bil­di­rən İl­kin Və­li­yev vur­ğu­la­yıb ki, Ver­gi­lər Na­zir­li­yi sa­hib­kar­lar­la və on­la­rıı təm­sil edən ic­ti­mai təş­ki­lat­lar­la mü­za­ki­rə­lə­rə da­im açıq­dır və be­lə mü­za­ki­rə­lə­ri sa­hib­kar­lı­ğın in­ki­şa­fı və onun qar­şı­sın­da du­ran prob­lem­lə­rin həl­li, elə­cə də ver­gi or­qan­la­rı ilə biz­nes struk­tur­la­rı ara­sın­da part­nyor­luq mü­na­si­bət­lə­ri­nin in­ki­şaf et­di­ril­mə­si ba­xı­mın­dan ol­duq­ca fay­da­lı he­sab edir.

Ver­gi qa­nun­ve­ri­ci­li­yin­də və in­zi­bat­çı­lı­ğın­da apa­rı­lan son də­yi­şik­lik­lər ba­rə­də fo­rum iş­ti­rak­çı­la­rı­nı mə­lu­mat­lan­dı­ran İl­kin Və­li­yev bil­di­rib ki, 2016-cı ilin or­ta­la­rın­da qə­bul edil­miş "ver­gi sa­hə­sin­də apa­rı­la­caq is­la­hat­la­rın is­ti­qa­mət­lə­ri" ba­rə­də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­den­ti­nin Sə­rən­ca­mı ver­gi sis­te­min­də key­fiy­yət­cə ye­ni və ge­niş­miq­yas­lı is­la­hat­la­ra yol açıb. Öl­kə iq­ti­sa­diy­ya­tı qar­şı­sın­da mü­əy­yən­ləş­di­ril­miş hə­dəf­lər və stra­te­ji yol xə­ri­tə­lə­ri ilə mü­əy­yən­ləş­di­ril­miş ye­ni iq­ti­sa­di stra­te­gi­ya­ya uy­ğun ola­raq, ver­gi sis­te­min­də ins­ti­tu­sio­nal və kon­sep­tu­al is­la­hat­lar hə­ya­ta ke­çi­ri­lib, ver­gi ad­mi­nis­tra­si­ya­sı tək­mil­ləş­di­ri­lib, təş­ki­la­ti struk­tu­run əsas­lı trans­for­ma­si­ya­sı hə­ya­ta ke­çi­ri­lib. "Fər­di ya­naş­ma" prin­si­pi üzə­rin­də qu­ru­lan ye­ni in­zi­bat­çı­lıq me­xa­niz­mi ver­gi ödə­yi­ci­lə­ri­nə mü­na­si­bət­də ya­naş­ma­nı di­fe­ren­si­al­laş­dır­maq, da­ha sə­mə­rə­li, çe­vik və şəf­faf in­zi­bat­çı­lı­ğı hə­ya­ta ke­çir­mə­yə im­kan ve­rir. Bu­ra­da əsas ya­naş­ma ki­çik və or­ta sa­hib­kar­lıq sub­yekt­lə­ri ilə iri və xü­su­si re­jim­li mü­əs­si­sə­lər­lə iş prin­sip­lə­ri­ni ayır­maq, hər bir sa­hib­kar­lıq qru­pu­na fər­di ya­naş­ma­nı, elə­cə də fis­kal və in­zi­bat­çı­lıq yü­kü­nün düz­gün bö­lüş­dü­rül­mə­si­ni tə­min et­mək­dir.

Ver­gi sis­te­mi qar­şı­sın­da du­ran və­zi­fə­lə­rə to­xu­nan İl­kin Və­li­yev, ilk növ­bə­də, iq­ti­sa­di si­ya­sə­tin mü­hüm qo­lu olan və biz­nes fəa­liy­yə­ti­nin tən­zim­lən­mə­sin­də ef­fek­tiv alət he­sab edi­lən ver­gi si­ya­sə­ti­nin tən­zim­lə­yi­ci ro­lu­nun ar­tı­rıl­ma­sı­nı, əl­ve­riş­li, şəf­faf və cəl­be­di­ci ver­gi mü­hi­ti­nin for­ma­laş­dı­rıl­ma­sı­nı, ver­gi in­zi­bat­çı­lı­ğı­nın ye­ni sə­viy­yə­yə qal­dı­rıl­ma­sı­nı və sa­hib­kar­lar üçün xid­mət­lə­rin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si­ni va­cib he­sab edib.

2017-ci il yan­va­rın 1-dən ver­gi qa­nun­ve­ri­ci­yin­də cid­di də­yi­şik­lik­lə­rin qüv­və­yə min­di­yi­ni xa­tır­la­dan İl­kin Və­li­yev bu də­yi­şik­lik­lə­rin ki­çik və or­ta biz­ne­sin in­ki­şa­fı­na da­ha əl­ve­riş­li şə­ra­it ya­ra­da­ca­ğı­nı, ver­gi or­qan­la­rı və sa­hib­kar­lıq sub­yekt­lə­ri ara­sın­da qar­şı­lıq­lı eti­mad sə­viy­yə­si­nin yük­səl­dil­mə­si­nə xid­mət edə­cə­yi­ni, ver­gi mü­hi­ti­nin cəl­be­di­ci­li­yi­nin ar­tı­rıl­ma­sı yo­lu ilə iq­ti­sa­diy­ya­ta in­ves­ti­si­ya qo­yu­luş­la­rı­nı təş­viq edə­cə­yi­ni qeyd edə­rək vur­ğu­la­yıb ki, Ver­gi­lər Na­zir­li­yi bu is­ti­qa­mət­də ic­ti­mai təş­ki­lat­lar­la mü­za­ki­rə­lə­rin da­vam­lı ol­ma­sı­nı va­cib he­sab edir.

"Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club"-ın səd­ri­nin bi­rin­ci müa­vi­ni və baş ic­ra­çı di­rek­to­ru Tel­man Əli­yev qeyd edib ki, Klub biz­nes­men­lər ara­sın­da sor­ğu­lar təş­kil edir. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, Klu­ba da­xil olan mə­sə­lə­lə­rin və tək­lif­lə­rin bö­yük his­sə­si məhz ver­gi sis­te­mi, bu sa­hə­də hə­ya­ta ke­çi­ri­lən is­la­hat­lar və ye­ni­lik­lər ilə bağ­lı­dır. O, baş­da na­zir Fa­zil Məm­mə­dov ol­maq­la, biz­nes­men­lə­rin və "Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club" və "Cas­pi­an Ame­ri­can Club"-un üzv şir­kət­lə­ri­nin prob­lem­lə­ri­nə ope­ra­tiv mü­na­si­bət bil­di­rən və on­la­rın həl­lin­də fə­al iş­ti­rak edən Ver­gi­lər Na­zir­li­yi­nin ro­lu­nu yük­sək qiy­mət­lən­di­rib. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, ver­gi­lər sis­te­min­də­ki ye­ni­lik­lər "Ma­de in Azer­bai­jan" bren­di al­tın­da məh­sul­la­rın ix­ra­cı­nın art­ma­sı­na, sa­hib­kar­lı­ğın və bü­töv­lük­də öl­kə iq­ti­sa­diy­ya­tı­nın in­ki­şa­fı­na müs­bət tə­sir gös­tə­rə­cək. 

Tel­man Əli­yev çı­xı­şın­da qeyd edib ki, bu il­dən eti­ba­rən döv­lət mə­mur­la­rı və Azər­bay­can­da­ki şir­kət­lə­rin top-me­ne­cer­lə­ri ilə bir­gə təş­kil olu­nan CEO Lunch ar­tıq rüb­lük ola­raq Qa­za­xıs­tan və Gür­cüs­tan­da ke­çi­ri­lə­cək.

O, Ba­kı­da uğur­la təş­kil olun­muş 4-cü Bey­nəl­xalq Cas­pi­an Energy Fo­rum ba­rə­də mə­lu­mat ve­rə­rək bil­di­rib ki, 2017-ci il sen­tyab­rın 20-də Ba­kı­da 1-ci Bey­nəl­xalq Cas­pi­an Ame­ri­can Fo­rum ke­çi­ri­lə­cək.

Tel­man Əli­yev xa­tır­la­dıb ki, "Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club" 2002-ci ilin iyu­nun­da Xə­zər-Qa­ra də­niz re­gio­nun­da fəa­liy­yət gös­tə­rən nə­həng neft-qaz şir­kət­lə­ri­nin dəs­tə­yi­lə ya­ra­dı­lıb. "Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club"-ın səd­ri Azər­bay­can Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev­dir. Tel­man Əli­yev qeyd edib ki, Azər­bay­can döv­lət baş­çı­sı­nın tə­şəb­bü­sü ilə 2016-cı il de­kab­rın 24-də məq­sə­di Şi­ma­li və Cə­nu­bi Ame­ri­ka döv­lət­lə­ri­nin Xə­zər-Qa­ra də­niz re­gio­nu şir­kət­lə­ri ilə biz­nes-dia­lo­qun in­ki­şa­fı və fə­al­laş­ma­sı olan "Cas­pi­an Ame­ri­can Club" tə­sis edi­lib. "Cas­pi­an Ame­ri­can Club" üç il ər­zin­də "Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club"-la pa­ra­lel şə­kil­də fəa­liy­yət gös­tə­rə­cək. Hər iki təş­ki­la­tın rəh­bər­li­yi, ida­rə he­yə­ti­nin, ic­ra­iy­yə ko­mi­tə­si­nin üzv­lə­ri ey­ni ola­caq. "Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club"-a da­xil olan bü­tün şir­kət­lər av­to­ma­tik ola­raq "Cas­pi­an Ame­ri­can Club"-a da­xil ola­caq", - de­yə o, çı­xı­şı­na da­vam edib.

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, "Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club" ya­ran­dı­ğı ilk gün­dən neft sa­hə­sin­dən əl­də olu­nan gə­lir­lə­rin qey­ri-neft sek­to­ru­na cəlb olun­ma­sı­na yar­dım edir. Sı­ra­la­rın­da 5 min­dən ar­tıq şir­kət və təş­ki­la­tı bir­ləş­di­rən "Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club" dün­ya­nın 50 öl­kə­sin­də fəa­liy­yət gös­tə­rir, döv­lət qu­rum­la­rı ilə özəl sek­tor ara­sın­da dia­lo­qun dəs­tək­lən­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də fə­al iş apa­rır.

Cas­pi­an Energy, Cas­pi­an Eu­ro­pe­an Club, Cas­pi­an Bu­si­ness Club, Cas­pi­an Ame­ri­can Club və CEO qey­diy­yat­dan keç­miş ti­ca­rət mar­ka­la­rı­dır və Cas­pi­an Energy In­ter­na­tio­nal Me­dia Gro­up-a məx­sus­dur. 

Sö­zü­ge­dən biz­nes-fo­rum­da Azər­bay­can, Qa­za­xıs­tan, Ru­si­ya, Tür­ki­yə, İran, Aİ-nin 100-dən ar­tıq biz­nes­me­ni, həm­çi­nin bey­nəl­xalq təş­ki­lat­la­rı­nın nü­ma­yən­də­lə­ri və Azər­bay­can­da qey­diy­yat­dan keç­miş dip­lo­ma­tik nü­ma­yən­də­lik­lə­rin rəh­bər­lə­ri iş­ti­rak edib. 

Son xəbərlər