25/06/2018 04:46
728 x 90

Ba­kı şop­pinq­də da­ha çox han­sı öl­kə­nin və­tən­daş­la­rı fə­al­lıq gös­tə­rir? - FOTO

"Sa­hib­kar­la­rın Şop­pinq Fes­ti­va­lı­na ma­ra­ğı yük­sək­dir"

img

Ül­viy­yə Mir­qa­sı­mo­va: "Fes­ti­va­lın əsas məq­sə­di Ru­si­ya, İran, Gür­cüs­tan, Uk­ray­na və ərəb öl­kə­lə­rin­dən po­ten­si­al tu­rist­lə­rin cəlb edil­mə­si­dir"

 

Pay­taxt Ba­kı möh­tə­şəm bir şop­pinq fes­ti­va­lı­na ev sa­hib­li­yi edir. Be­lə bir fes­ti­val Ba­kı­da ilk də­fə­dir ke­çi­ri­lir. Fes­ti­val ap­re­lin 10-da baş­la­yıb və ma­yın 10-dək da­vam edə­cək. Mə­lu­mat üçün bil­di­rək ki, ilk Ba­kı Şop­pinq Fes­ti­va­lın­da Mə­də­niy­yət və Tu­rizm Na­zir­li­yi ilə ya­na­şı, di­gər ai­diy­yə­ti qu­rum­lar da iş­ti­rak edir.

Fes­ti­va­lın ke­çi­ril­mə­sin­də məq­səd xa­ric­dən tu­rist axı­nı­nın təş­viq edil­mə­si, ey­ni za­man­da, da­xi­li tu­riz­min in­ki­şa­fı­dır. Bu­ra­da əc­nə­bi­lər­lə ya­na­şı, Azər­bay­can və­tən­daş­la­rı da "Tax free" (əla­və də­yər ver­gi­si­nin qay­ta­rıl­ma­sı) sis­te­min­dən is­ti­fa­də edə bi­lir. Be­lə ki, 100 ma­nat və da­ha çox alış-ve­riş edən hər bir əc­nə­bi və ya Azər­bay­can və­tən­da­şı bu sis­tem­dən ya­rar­lan­maq im­ka­nı­na ma­lik­dir.

Şop­pinq Fes­ti­va­lı iri ti­ca­rət və əy­lən­cə mər­kəz­lə­rin­də ke­çi­ri­lir. İş­ti­rak­çı ki­mi qey­diy­yat­dan ke­çən ma­ğa­za­lar "Tax free" ni­şa­nı ilə fərq­lə­nir.

Fes­ti­va­la ma­ra­ğın nə sə­viy­yə­də ol­ma­sı­nı öy­rən­mək məq­sə­di­lə Azər­bay­can Kon­qres­lər Bü­ro­su ida­rə he­yə­ti­nin səd­ri Ül­viy­yə Mir­qa­sı­mo­va­ya mü­ra­ci­ət et­dik.

- Ar­tıq ne­çə gün­dür ki, Şop­pinq Fes­ti­va­lı baş­la­yıb. Bu fes­ti­va­la ma­raq ne­cə­dir?

- Fes­ti­va­la qo­şu­lan ma­ğa­za­la­rın sa­yı gün­bə­gün ar­tır və alı­cı­lar mə­lu­mat­lan­dıq­ca, fes­ti­va­lın fay­da­sı­nı gör­dük­cə, ma­ğa­za­la­ra da­ha çox gə­lir­lər. Bü­tün bun­lar gös­tə­rir ki, həm sa­hib­kar­lar­da, həm də alı­cı­lar­da fes­ti­va­la bö­yük ma­raq var.

- Ma­raq­lı­dır, fes­ti­va­la xa­ri­ci və­tən­daş­lar da­ha çox ma­raq gös­tə­rir, yox­sa yer­li və­tən­daş­lar?

- Nə­zə­rə al­saq ki, Ba­kı Şop­pinq Fes­ti­va­lı, dün­ya­da ilk də­fə ola­raq, yer­li əha­li­yə ƏDV qay­ta­rıl­ma­sı­nı tək­lif edir, bu­na gö­rə on­la­rın fes­ti­va­la ma­ra­ğı göz­lə­nil­di­yin­dən də yük­sək­dir. Ha­zır­da tu­rist­lər də gəl­mək­də da­vam edir. Tu­rist­lə­rin alış-ve­riş­də­ki pa­yı gün­bə­gün art­maq­da­dır.

- Şop­pinq Fes­ti­va­lı pay­tax­tın iri ti­ca­rət mər­kəz­lə­rin­də  ke­çi­ri­lir. Da­ha çox han­sı ti­ca­rət mər­kəz­lə­ri­nə axın mü­şa­hi­də olu­nur?

- Ma­ğa­za­lar­dan al­dı­ğı­mız mə­lu­ma­ta və şəx­si mü­şa­hi­də­mi­zə əsa­sən de­yə bi­lə­rik ki, fes­ti­val ke­çi­ri­lən bü­tün ti­ca­rət mər­kəz­lə­ri­nə ma­raq yük­sək­dir. Həm­çi­nin ti­ca­rət mər­kəz­lə­rin­dən kə­nar əra­zi­lər­də­ki ob­yekt­lə­rə də in­san axı­nı art­maq­da­dır. 

- Ül­viy­yə xa­nım, fes­ti­val­da da­ha çox han­sı öl­kə­nin və­tən­daş­la­rı ak­tiv­dir?

- Alı­cı­lar ara­sın­da müx­tə­lif öl­kə­lər­dən in­san­la­rı gör­mək müm­kün­dür. Fes­ti­va­lın əsas məq­sə­di Ru­si­ya, İran, Gür­cüs­tan, Uk­ray­na və ərəb öl­kə­lə­rin­dən po­ten­si­al tu­rist­lə­rin cəlb edil­mə­si­dir. Fes­ti­val adı­çə­ki­lən öl­kə­lər­dən da­ha çox tu­ris­tin öl­kə­mi­zə gəl­mə­si­nə sə­bəb ola­caq.

- Fes­ti­va­la ge­yim, par­fü­me­ri­ya və di­gər dü­kan­lar da qo­şu­lub. Alı­cı­lar da­ha çox han­sı ka­te­qo­ri­ya­dan olan məh­sul­la­rı al­maq­da hə­vəs­li­dir?

- Ba­kı Şop­pinq Fes­ti­va­lın­da iş­ti­rak edən hər bir ma­ğa­za­da alı­cı­lar fə­al alış-ve­riş edir. Nə­zə­rə al­maq la­zım­dır ki,  fes­ti­val­da sər­fə­li en­di­rim­lər və ƏDV-nin qay­ta­rıl­ma­sı im­kan­la­rı alı­cı­la­rı ruh­lan­dı­rır. Be­lə olan hal­da, alı­cı­lar  fes­ti­val­da iş­ti­rak edən dü­kan­lar­dan is­tə­dik­lə­ri­ni hə­vəs­lə alır. Alı­cı­lar ge­yim, ət­riy­yat, ayaq­qa­bı, məi­şət əş­ya­la­rı və tex­ni­ka ma­ğa­za­la­rın­da­kı en­di­rim­lər­dən fay­da­la­nır. 

- Fes­ti­va­la qo­şu­lan brend dü­kan­la­rın sa­yı gü­nü-gün­dən ar­tır. Ya­xın gün­lər­də di­gər brend dü­kan­la­rın da şop­pinq fes­ti­va­la qo­şul­maq eh­ti­ma­lı var­mı?

- Qeyd et­di­yi­niz ki­mi, sa­hib­kar­la­rın fes­ti­va­la ma­ra­ğı yük­sək­dir. Biz hər gün ye­ni ob­yekt­lər­lə da­nı­şıq­lar apa­rır  və iş­ti­rak­çı ma­ğa­za­la­rın sa­yı­nı ar­tı­rı­rıq. Me­dia və alı­cı­la­rı­mız ye­ni qo­şu­lan ob­yekt­lə­ri rəs­mi say­tı­mı­zın iş­ti­rak­çı­lar bö­lü­mü­nün bi­zim ma­ğa­za­lar () his­sə­sin­dən iz­lə­yə bi­lər.

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər