25/06/2018 04:46
728 x 90

Ba­kı şop­pinq­də alış-ve­riş et­miş əc­nə­bi­lə­rə qay­ta­rı­lan 350 min ma­nat...

"Öl­kə haq­qın­da in­for­ma­si­ya­nın tu­rist­lə­rə çat­dı­rıl­ma­sı­nın bö­yük önə­mi var"

img

Ba­ha­dur Bi­la­lov: "Mən­də olan mə­lu­ma­ta gö­rə, ok­tyabr ayın­da da be­lə bir fes­ti­va­lın ke­çi­ril­mə­si göz­lə­nir"

 

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, ap­re­lin 10-dan eti­ba­rən pay­taxt Ba­kı­da  Şop­pinq Fes­ti­va­lı ke­çi­ri­lir. Şop­pinq Fes­ti­va­lı baş­la­dı­ğı gün­dən qay­ta­rı­lan ƏDV-nin həc­mi açıq­la­nıb. Mə­lu­ma­ta gö­rə,  ap­re­lin 10-dan in­di­yə qə­dər 350 min ma­nat­dan çox və­sa­it Ver­gi­lər Na­zir­li­yi tə­rə­fin­dən ge­ri qay­ta­rı­lıb.

Bu­nu jur­na­list­lə­rə açıq­la­ma­sın­da mə­də­niy­yət və tu­rizm na­zi­ri Əbül­fəs Qa­ra­yev de­yib. Na­zi­rin söz­lə­ri­nə gö­rə, bu ümu­mi məb­lə­ğin 10 fai­zi­nin qay­ta­rıl­ma­sı de­mək­dir: "Ümu­mi döv­riy­yə­də olan alış pro­se­si təx­mi­nən 3 mil­yon ya­rım ar­tıb. Di­gər vaxt­la­ra nis­bət­də bu rə­qəm­lər ümid­ve­ri­ci­dir. Yə­ni məq­səd ki­mi qar­şı­ya qo­yu­lan rə­qəm­lə­rə gö­rə hə­rə­kət edi­rik. Hər han­sı çə­tin­lik­lər ol­du­ğu za­man on­la­rı çe­vik şə­kil­də bank mü­tə­xəs­sis­lə­ri, ey­ni za­man­da, Ver­gi­lər Na­zir­li­yi­nin əmək­daş­la­rı çox pe­şə­kar­lıq­la həll edir­lər. Hə­lə­lik ma­ra­ğın art­dı­ğı­nı gö­rü­rük. Fes­ti­va­lın ke­çi­ril­mə­si üçün 2 ay müd­də­tin­də ha­zır­lıq iş­lə­ri gör­dük, cid­di təb­li­ğat və rek­lam ol­ma­mış­dı. Bu isə onu sü­but edir ki, fes­ti­val öz-öz­lü­yün­də ma­raq kəsb edib".

Ə.Qa­ra­yev bil­di­rib ki, fes­ti­val ayı bit­di­yi za­man və­sai­tin da­ha çox kim­lə­rə - əc­nə­bi­lə­rə, ya­xud yer­li və­tən­daş­la­ra qay­ta­rıl­dı­ğı bəl­li ola­caq.

Ba­kı Şop­pinq Fes­ti­va­lı baş­la­dı­ğı gün­dən in­di­yə qə­dər 350 min ma­nat­dan çox ƏDV-nin qay­ta­rıl­ma­sı Azər­bay­can məh­sul­la­rı­nın dün­ya­da ta­nı­dıl­ma­sın­da ne­cə rol oy­na­ya­caq?

Tu­rizm sa­hə­si üz­rə eks­pert Ba­ha­dur Bi­la­lov "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, bir çox öl­kə­lər­də şop­pinq fes­ti­va­lı ke­çi­ri­lib: "Bu cür təd­bir­lər şop­pinq hə­vəs­ka­rı olan tu­rist­lə­rin öl­kə­yə gəl­mə­si­nə şə­ra­it ya­ra­dır. Hər bir öl­kə­də ke­çi­ri­lən bu cür fes­ti­val­lar öl­kə­nin ta­nı­tı­mı ba­xı­mın­dan bö­yük əhə­miy­yət da­şı­yır. Öl­kə haq­qın­da in­for­ma­si­ya­nın tu­rist­lə­rə çat­dı­rıl­ma­sı­nın bö­yük önə­mi var. Bu mə­lu­mat­lar xa­ric­də ya­şa­yan­la­rın Azər­bay­can­da ke­çi­ri­lən fes­ti­val­la ta­nış ol­ma­sı­na şə­ra­it ya­ra­dır".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin fik­rin­cə, gə­lə­cək­də də bu cür şop­pinq fes­ti­val­la­rı ke­çi­ri­lə­cək: "Mən­də olan mə­lu­ma­ta gö­rə, ok­tyabr ayın­da da be­lə bir fes­ti­va­lın ke­çi­ril­mə­si göz­lə­nir. Ok­tyabr ayın­da ke­çi­ri­lə­cək şop­pinq fes­ti­va­lın­da ge­niş sti­mul­laş­dı­rı­cı təd­bir­lər ol­sa, da­ha çox tu­rist cəlb et­mək müm­kün­dür. Mə­sə­lən, Du­bay fes­ti­va­lın­da o öl­kə­yə gə­lən­lə­rin avia­bi­le­ti əsa­sın­da lo­te­re­ya oyu­nu ke­çi­ri­lir. O lo­te­re­ya­ya ba­ha­lı av­to­mo­bil­lər, qı­zıl, hət­ta Du­bay­da mən­zil be­lə qo­yu­lur. Mən dü­şü­nü­rəm ki, bu cür ad­dım­la­rı biz­də də re­al­laş­dır­maq olar. Ya­xın müd­dət ər­zin­də öl­kə­də ke­çi­ri­lə­cək şop­pinq fes­ti­va­lı­na da­ha çox tu­ris­tin cəlb olun­ma­sı üçün diq­qə­ti cəlb edən la­yi­hə­lər hə­ya­ta ke­çir­mək la­zım­dır. Tu­rist­lə­rə 350 min də­yə­rin­də ƏDV-nin ge­ri qay­ta­rıl­ma­sı da Azər­bay­ca­nın xa­ri­ci öl­kə­lər­də ta­nı­dıl­ma­sı ba­xı­mın­dan əhə­miy­yət­li­dir".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

çı­sı ola­ca­ğı la­yi­hə­də Azər­bay­can heç vaxt iş­ti­rak edə bil­məz".

 

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər