27/04/2018 08:17
728 x 90

"Azex­port" Azər­bay­ca­nın iq­ti­sa­di po­ten­sia­lın­da müs­təs­na bö­yük tən­zim­lə­yi­ci qüv­və­yə çev­ri­lir...

İd­xa­lın yer­li məh­sul­lar­la əvəz­lən­mə­si­nə start ve­ri­lir

img

Qey­ri-neft sek­to­ru­nun in­ki­şa­fı bu gün Azər­bay­can­da prio­ri­tet is­ti­qa­mət­dir və sö­zü­ge­dən is­ti­qa­mət­də ar­tıq mü­hüm nai­liy­yət­lər əl­də olun­maq­da­dır. Məhz bun­la­rın nə­ti­cə­si­dir ki, ötən il­lə­rə nis­bə­tən qey­ri-neft sa­hə­si üz­rə ix­rac həc­mi ge­də­rək da­ha di­na­mik şə­kil­də ar­tır. Ey­ni za­man­da Azər­bay­can məh­sul­la­rı­nın xa­ri­ci ba­zar­lar­da ta­nı­dıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də mü­hüm iş­lər gö­rü­lür.

Bü­tün bun­lar onun­la nə­ti­cə­lə­nir ki, ca­ri ilin ilk rü­bün­də Azərb­yca­nın ix­ra­cı 50 fa­iz ar­tıb. Kon­kret qey­ri-neft sek­to­ru­na gə­lin­cə, bu sa­hə­nin ix­ra­cı 32,5 fa­iz ar­tıb. Ay­dın­dır ki, bu rə­qəm­lər cid­di gös­tə­ri­ci­lər­dir və gö­rü­lən iş­lə­rin, öl­kə­də apa­rı­lan is­la­hat­la­rın nə­ti­cə­si ki­mi də qiy­mət­lən­di­ri­lə bi­lər.

Am­ma pro­ses­lər gös­tə­rir ki, atı­lan ad­dım­lar əs­lin­də qey­ri-neft sa­hə­si üz­rə ix­rac həc­mi­nin da­ha çox art­ma­sı­na gə­ti­rib çı­xa­ra­caq. Bu­ra­da da­ha bir önəm­li mə­qa­ma da xü­su­si diq­qət ye­ti­ril­mə­li­dir. Be­lə ki, qey­ri-neft sek­to­run­da məh­sul is­teh­sa­lı­nın art­ma­sı fo­nun­da xa­ric­dən id­xal da əhə­miy­yət­li də­rə­cə­də aza­lır. Bu mə­sə­lə­də hö­ku­mət tə­rə­fin­dən ya­ra­dı­lan "azex­port" por­ta­lı­nın ro­lu isə ge­də­rək ar­tır. Çün­ki araş­dır­ma­lar gös­tə­rir ki, məhz bu por­tal işə düş­dük­dən son­ra sa­hib­kar­lar ar­tıq bə­zi məh­sul­la­rın ha­zır­lan­ma­sın­da id­xal de­yil, yer­li məh­sul­la­ra üs­tün­lük ver­mə­yə baş­la­yıb.  Ümu­miy­yət­lə, in­di hö­ku­mə­tin diq­qət mər­kə­zin­də yer alan mə­sə­lə­lər­dən bi­ri həm də sa­hib­kar­lar ara­sın­da sıx ün­siy­yə­tin ya­ra­dıl­ma­sı­dır. Ey­ni za­man­da sa­hib­kar­la­rın öl­kə­də han­sı məh­sul­la­rın is­teh­sal edil­di­yin­dən xə­bər­dar ol­ma­sı da va­cib sa­yı­lır. Bu­nun üçün həm də is­teh­sal mü­əs­si­sə­lə­ri­nin in­ter­net sayt­la­rı­nı iş­lək ha­la gəl­mə­si va­cib sa­yı­lır. Xa­tır­la­daq ki, Yev­lax­da ke­çi­ri­lən "Qey­ri-neft ix­ra­cat­çı­la­rı­nın res­pub­li­ka mü­şa­vi­rə­si"ndə bu mə­sə­lə Pre­zi­den­tin iq­ti­sa­di is­la­hat­lar üz­rə kö­mək­çi­si Na­tiq Əmi­rov tə­rə­fin­dən cid­di irad ki­mi səs­lən­di­ri­lib. O bil­di­rib ki, şir­kət­lər ara­sın­da kom­mu­ni­ka­si­ya­nın qu­rul­ma­sın­da prob­lem­lər var: "Şir­kət­lə­rin in­ter­net sayt­la­rı qey­ri-iş­lək və­ziy­yət­də­dir. Mən­də bə­zən elə tə­səv­vür ya­ra­nır ki, sa­hib­kar­lar hə­ya­ta ke­çir­di­yi la­yi­hə­lər, is­teh­sal et­di­yi məh­sul­lar ba­rə­də an­caq öz­lə­ri xə­bər­dar­dır. Mən tez-tez şir­kət­lə­rin sayt­la­rı­nı iz­lə­yi­rəm. Elə şir­kət var ki, say­tı­nı so­nun­cu də­fə 3 il bun­dan ön­cə ye­ni­lə­yib. Tu­ta­lım, bu gün bir şir­kət məh­sul id­xal edir, am­ma hə­min məh­su­lu baş­qa bir yer­li şir­kət öl­kə­miz­də is­teh­sal edir və bun­la­rın bir-bi­rin­dən xə­bə­ri yox­dur. Kom­mu­ni­ka­si­ya düz­gün qu­rul­ma­lı­dır. Müş­tə­ri­lər şir­kət­lə­rin say­tı­na da­xil olan za­man is­teh­sal olu­nan məh­sul­lar ba­rə­də ət­raf­lı mə­lu­mat al­maq im­ka­nı qa­zan­ma­lı­dır. Şir­kət­lər sayt­la­rı­nı ak­tiv şə­kil­də ida­rə et­mə­li­dir. Biz­nes bu cür qu­ru­lur".

İn­di­lik­də isə hö­ku­mət tə­rə­fin­dən ya­ra­dı­lan "azex­port" por­ta­lı ar­tıq şir­kət­lər ara­sın­da kom­mu­ni­ka­si­ya­nın qu­rul­ma­sı­na təd­ri­cən öz töh­fə­si­ni ve­rir. İq­ti­sa­di İs­la­hat­la­rın Təh­li­li və Kom­mu­ni­ka­si­ya Mər­kə­zi­nin eks­per­ti Ra­mil Hü­seyn bu xü­sus­da ma­raq­lı bir mə­qa­ma diq­qət ye­ti­rir. Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, "azex­port.az" por­ta­lı qey­ri-neft sek­to­ru üz­rə ix­ra­ca töh­fə ver­mək­lə ya­na­şı, həm də id­xa­lın əvəz­lən­mə­sin­də rol oy­na­ma­ğa baş­la­yıb: "Be­lə ki, Azər­bay­can sa­hib­kar­la­rı por­tal va­si­tə­si­lə yer­li is­teh­sal mü­əs­si­sə­lə­ri­nə si­fa­riş­lər ve­rir. Mə­sə­lən, ap­re­lin 18-nə olan si­fa­riş­lə­rə nə­zər sal­saq, ay­dın olur ki, yer­li sa­hib­kar­lar por­tal va­si­tə­si­lə 10 min ədəd yu­mur­ta si­fa­riş ve­rib­lər (Si­fa­riş "Ha­cı­qa­bul Quş­çu­luq" MMC-yə yö­nəl­di­lib). Gö­rün­dü­yü ki­mi, ap­rel ayı­nın 20-də fəa­liy­yə­tə baş­la­ma­sı­nın 4 ayı ta­mam ola­caq "azex­port.az" por­ta­lı qey­ri-neft sek­to­ru üz­rə ix­ra­cın art­ma­sı və id­xa­lın əvəz­lən­mə­si sa­hə­sin­də uğur­la­ra im­za at­maq­da­dır. Qar­şı­da­kı ay­lar­dan eti­ba­rən məhz "azex­port.az" in­ter­net por­ta­lı va­si­tə­si­lə Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sın­da is­teh­sal olu­nan mal­la­rı elek­tron ti­ca­rət qay­da­sın­da təq­dim edən ix­ra­cat­çı­lar ica­zə­lə­ri va­hid elek­tron əri­zə əsa­sın­da elek­tron qay­da­da əl­də edə bi­lə­cək­lər. Döv­lət tə­rə­fin­dən "azex­port.az" por­ta­lı va­si­tə­si­lə sa­hib­kar­la­ra ve­ri­lən bu dəs­tək on­la­rın işi­ni da­ha da yün­gül­ləş­di­rə­cək".

Ra­mil Hü­seyn onu da xü­su­si vur­ğu­la­yır ki, "azex­port" por­ta­lı­nın ya­ra­dıl­ma­sı da qey­ri-neft sek­to­ru üz­rə ix­ra­cın art­ma­sı­na xid­mət edir: "Ha­zır­da bi­zim re­gi­on­da "azex­port" por­ta­lı­nın ana­lo­qu yox­dur. "Azex­port" por­ta­lı­nın ya­ra­dıl­ma­sı döv­lət tə­rə­fin­dən sa­hib­kar­la­ra ve­ri­lən dəs­tək­dir və bu por­ta­la ma­raq get­dik­cə ar­tır. Kon­kret fakt­la­ra nə­zər sal­saq, gö­rə bi­lə­rik ki, bu por­tal sa­hib­kar­la­ra ix­rac üçün bö­yük im­kan­lar ya­ra­dır. Qeyd edək ki, bu il ap­rel ayı­nın ilk ya­rı­sı­na olan mə­lu­ma­ta gö­rə, ar­tıq dün­ya­nın 34 öl­kə­sin­dən "azex­port" por­ta­lı­na si­fa­riş da­xil olub. Bu öl­kə­lə­rin sı­ra­sın­da ABŞ, Çin, Hin­dis­tan, Uk­ray­na, İs­pa­ni­ya, Səu­diy­yə Ərə­bis­ta­nı, Mi­sir, Ru­si­ya, Tür­ki­yə, İran, İraq, Qa­za­xıs­tan, Öz­bə­kis­tan, Da­ni­mar­ka, Fran­sa, Lat­vi­ya, Be­la­rus, Mol­do­va, Ru­mı­ni­ya, Ta­ci­kis­tan və s. öl­kə­lər var. Ap­rel ayı­nın ilk ya­rı­sın­da por­ta­la mah­lıc, ya­taq dəs­ti, me­bel, şə­rab, kon­yak, qu­ru süd, to­yuq yu­mur­ta­sı, nar şi­rə­si, al­ba­lı şi­rə­si, mi­ne­ral su­lar, fın­dıq lə­pə­si və sa­ir məh­sul­lar­la bağ­lı si­fa­riş­lər da­xil olub. Si­fa­riş­lə­ri öl­kə­lər üz­rə təh­lil et­dik­də ay­dın olur ki, çin­li sa­hib­kar­lar Azər­bay­can fın­dı­ğı­na, hin­dis­tan­lı sa­hib­kar­lar nar şi­rə­si­nə, qon­şu Gür­cüs­tan­dan olan sa­hib­kar­lar isə al­ba­lı şi­rə­si­nə ma­raq gös­tə­rir".

Ta­hir TA­ĞI­YEV

Son xəbərlər