25/06/2018 08:19
728 x 90

Azər­bay­ca­nın qab­laş­dır­ma sə­na­ye­si qey­ri-neft sek­to­ru­nun mü­hüm seq­men­ti­nə çev­ri­lə bi­lər...

"Qab­laş­dır­ma Sə­na­ye­si As­so­si­a­si­ya­sı­nın ya­ra­dıl­ma­sı ilə Azər­bay­can bren­di dün­ya­ya sər­bəst şə­kil­də ta­nı­dı­la­caq"

img

Ey­yub Hü­sey­nov: "... məh­sul­la­rın açıq şə­kil­də sa­tıl­ma­sı­nın qar­şı­sı­nı ala­caq"

 

Öl­kə­də fə­a­liy­yət gös­tə­rən qa­baq­cıl qab­laş­dır­ma məh­sul­la­rı is­teh­sal­çı­la­rı və ix­ra­cat­çı­la­rı­nın tə­şəb­bü­sü, Azər­bay­can İq­ti­sa­diy­yat Na­zir­li­yi­nin və AR Sa­hib­kar­lar (İşə­gö­tü­rən­lər) Təş­ki­lat­la­rı Mil­li Kon­fe­de­ra­si­ya­sı­nın dəs­tə­yi ilə Azər­bay­can Qab­laş­dır­ma Sə­na­ye­si As­so­si­a­si­ya­sı tə­sis olu­nub.

İq­ti­sa­diy­yat na­zi­ri­nin mü­a­vi­ni Sa­hib Məm­mə­dov Ba­kı Biz­nes Mər­kə­zin­də ke­çi­ril­miş təd­bir­də çı­xış edə­rək bil­di­rib ki,  sa­hib­kar­lı­ğın in­ki­şa­fı, əl­ve­riş­li biz­nes mü­hi­ti­nin ya­ra­dıl­ma­sı Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin rəh­bər­li­yi ilə hə­ya­ta ke­çi­ri­lən uğur­lu iq­ti­sa­di si­ya­sə­tin pri­o­ri­tet is­ti­qa­mə­ti­dir.  O qeyd edib ki, öl­kə baş­çı­sı­nın qab­laş­dır­ma is­teh­sa­lı­nın öl­kə­də təş­ki­li və bu sa­hə­də id­xal­dan ası­lı­lı­ğın ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı ilə bağ­lı tap­şı­rı­ğı­na uy­ğun ola­raq, qab­laş­dır­ma məh­sul­la­rı­nın is­teh­sa­lı və ix­ra­cı ilə məş­ğul olan sa­hib­kar­la­rın fə­a­liy­yə­ti­ni əla­qə­lən­dir­mək və on­la­rın qar­şı­laş­dı­ğı prob­lem­lə­rin həl­li məq­sə­di­lə ya­ra­dı­la­caq as­so­si­a­si­ya­nın fə­a­liy­yə­ti də sa­hib­kar­lı­ğın in­ki­şa­fı, elə­cə də qab­laş­dır­ma is­teh­sa­lı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, öl­kə­nin ix­rac im­kan­la­rı­nın ge­niş­lən­di­ril­mə­si ba­xı­mın­dan əhə­miy­yət­li ola­caq. İq­ti­sa­diy­yat Na­zir­li­yi tə­rə­fin­dən as­so­si­a­si­ya­nın fə­a­liy­yə­ti­nin təş­ki­li­nə la­zı­mi dəs­tək gös­tə­ri­lə­cək.

S.Məm­mə­do­vun de­diy­nə gö­rə, ha­zır­da Azər­bay­can ba­za­rın­da qab­laş­dır­ma sa­hə­sin­də boş­luq var: "Bu sa­hə­də id­xal­dan ası­lı və­ziy­yət­də­yik. Adı­çə­ki­lən sa­hə­də özü­mü­zü tam tə­min edə bil­mi­rik. Qab­laş­dır­ma ilə bağ­lı bə­zən id­xal­dan da ası­lı olu­ruq. Biz gə­rək bir­lik­də bu sa­hə­yə diq­qət ye­ti­rək ki, öl­kə baş­çı­sı­nın qar­şı­mı­za qoy­du­ğu hə­dəf­lə­rə na­il olaq. He­sab edi­rəm ki, Qab­laş­dır­ma Sə­na­ye­si As­so­si­a­si­ya­sı­nın ya­ra­dıl­ma­sı bu sa­hə­nin in­ki­şa­fın­da rol oy­na­ya­caq".

Qab­laş­dır­ma Sə­na­ye­si As­so­si­a­si­ya­sı­nın ya­ra­dıl­ma­sı­na mü­na­si­bət bil­di­rən Azad İs­teh­lak­çı­lar Bir­li­yi­nin rəh­bə­ri Ey­yub Hü­sey­nov "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, Azər­bay­ca­nın qab­laş­dı­rıl­ma sa­hə­si ilə bağ­lı prob­le­mi var idi: "Bu gün mar­ket və ba­zar­lar­da açıq şə­kil­də is­tə­ni­lən məh­su­lun sa­tı­şı­nı mü­şa­hi­də elə bi­lə­rik. Məh­sul­la­rın açıq şə­kil­də sa­tıl­ma­sı Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin qə­ra­rı­nın po­zul­ma­sı­dır. Həm­çi­nin, onu da de­yim ki, bə­zi ma­ğa­za­lar vax­tı keç­miş kon­fet və ya şir­niy­yat məh­sul­la­rı­nı sel­lo­fa­na dol­du­ra­raq sa­tı­şa çı­xa­rır. Bu da is­teh­lak­çı hü­quq­la­rı­nın po­zul­ma­sı de­mək­dir. Be­lə bir qu­ru­mun ya­ra­dıl­ma­sı məh­sul­la­rın açıq şə­kil­də sa­tıl­ma­sı­nın qar­şı­sı­nı ala­caq".

Həm­söh­bə­ti­miz he­sab edir ki, Qab­laş­dır­ma Sə­na­ye­si As­so­si­a­si­ya­sı­nın ya­ra­dıl­ma­sı ilə Azər­bay­can bren­di dün­ya­ya sər­bəst şə­kil­də ta­nı­dı­la­caq. Qab­laş­dı­rı­lan məh­sul­lar Azər­bay­can bren­di­ni dün­ya­da ta­nı­da­caq.

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər