25/06/2018 08:07
728 x 90

Ba­kı Fo­ru­mu­nun qo­naq­la­rı­na Azər­bay­ca­nın postneft döv­rü­nün ilk iq­ti­sa­di ar­tım anon­su ve­ril­di...

"Bu ili biz iq­ti­sa­di ar­tım­la ba­şa vu­ra­ca­ğıq"

img

Ay­dın Hü­sey­nov: "İs­la­hat­la­rın nə­ti­cə­si ar­tıq özü­nü gös­tər­mək­də­dir"

 

Azər­bay­can Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev V Qlo­bal Ba­kı Fo­ru­mu­nun açı­lı­şın­da bil­di­rib ki, bu il öl­kə­miz­də iq­ti­sa­di ar­tım ola­caq. O de­yib ki, Azər­bay­can­da yox­sul­luq son 15 il­də 5 fa­i­zə qə­dər aza­lıb.

Öl­kə iq­ti­sa­diy­ya­tı nef­tin ucuz­laş­ma­sın­dan əziy­yət çək­sə də, is­la­hat­lar­la qı­sa müd­dət­də çə­tin­lik­lər həll edi­lib: "Bü­tün çə­tin­lik­lə­rə bax­ma­ya­raq, Azər­bay­can in­ki­şaf edir, iq­ti­sa­di gös­tə­ri­ci­lə­ri­miz ar­tır, ge­niş re­gi­o­nal in­ki­şaf proq­ram­la­rı ic­ra olu­nur, iş­siz­lik və yox­sul­luq də­fə­lər­lə aşa­ğı sa­lı­nıb. Öl­kə­mi­zin re­gi­o­nal və bey­nəl­xalq möv­qe­lə­ri çox güc­lü­dür, həm qon­şu­lar­la, həm də Av­ro­pa İt­ti­fa­qı­na üzv öl­kə­lər­lə yax­şı əmək­daş­lıq əla­qə­lə­ri qu­ru­lub. Neft gə­lir­lə­ri 3-4 də­fə aşa­ğı dü­şür­sə, bu, hə­yat tər­zi­nə tə­sir edir. Bu­na bax­ma­ya­raq, çə­tin­lik­lə­rin öh­də­sin­dən gəl­dik. Mü­əy­yən çə­tin­lik­lər var, an­caq neft qiy­mət­lə­ri­nə adap­ta­si­ya baş ve­rir. Bu il iq­ti­sa­di ar­tım ola­caq. Hət­ta ke­çən il neft və qaz sa­hə­si­ni kə­na­ra qoy­saq, gö­rə­rik ki, qey­ri-neft sek­to­run­da ar­tım var. Son iki ay ər­zin­də qey­ri-neft məh­sul­la­rı­nın ix­ra­cı­nı iki də­fə­yə qə­dər ar­tı­ra bil­mi­şik. Biz ix­ra­cı­mı­zı ge­niş­lən­dir­mə­li­yik, bi­zə xa­ri­ci ba­zar­lar la­zım­dır. Bu­nun üçün hə­min ba­zar­la­ra ma­lik öl­kə­lə­rin rəh­bər­lə­ri ilə yax­şı si­ya­si əla­qə­lə­rə ma­lik ol­ma­lı­yıq".

Ümu­mi­lik­də, bu il öl­kə­də göz­lə­ni­lən iq­ti­sa­di ar­tı­mı ekspertlər ne­cə şərh edir?

Sö­zü­ge­dən mə­sə­lə ilə bağ­lı fi­kir­lə­ri­ni "Ba­kı-Xə­bər"lə bö­lü­şən mil­lət və­ki­li Ay­dın Hü­sey­no­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, bu il iq­ti­sa­di ar­tı­mın ola­ca­ğı­nı şərtlən­di­rən bir sı­ra amil­lər var: "Son dövrlə­rə qə­dər iq­ti­sa­diy­ya­tı­mız neft ami­li üzə­rin­də qu­rul­muş­du­sa, ar­tıq əks pro­ses ge­dir. 2016-cı ilin əv­və­lin­dən cə­nab pre­zi­dent İl­ham Əli­yev iq­ti­sa­di stra­te­gi­ya­nı mü­əy­yən­ləş­dir­di ki, öl­kə iq­ti­sa­diy­ya­tı­nın neft sek­to­run­dan ası­lı­lı­ğı mi­ni­mu­ma en­di­ril­mə­li­dir. Bu tək­cə söz ola­raq de­yil­mə­yib. Prak­ti­ki ola­raq bu is­ti­qa­mət­də cid­di iş­lər hə­ya­ta ke­çi­ri­lir. Sö­zü­ge­dən mə­sə­lə ilə əla­qə­dər pre­zi­dent bir sı­ra fər­man və sə­rən­cam­lar im­za­la­yıb. Qa­nun­ve­ri­ci­lik ba­za­sı­nın tək­min­ləş­di­ril­mə­si ilə əla­qə­dar sis­tem­li iş­lər gö­rü­lüb. Ümu­mi­lik­də bö­yük is­la­hat­lar, struk­tur də­yi­şik­lik­lə­ri apa­rıl­dı. Ver­gi, göm­rük sis­te­min­də və ümu­miy­yət­lə iq­ti­sa­diy­ya­tın bü­tün sa­hə­lə­rin­də çox bö­yük is­la­hat­lar apa­rıl­dı. Sö­zü­ge­dən is­la­hat­la­rın nə­ti­cə­si ar­tıq özü­nü gös­tər­mək­də­dir. Büd­cə­nin gə­lir his­sə­si­nin il­kin ola­raq proq­noz­laş­dı­rıl­mış rə­qəm­lə­ri ar­tıq onu gös­tə­rir ki, do­ğur­dan da bu ili biz iq­ti­sa­di ar­tım­la ba­şa vu­ra­ca­ğıq".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər