21/06/2018 19:57
728 x 90

İlin əv­və­lin­dən bank müş­tə­ri­lə­ri­nin sa­yın­da hiss olu­nan azal­ma...

"Ümu­mi iq­ti­sa­di ak­tiv­li­yin azal­ma­sı bank müş­tə­ri­lə­ri­nin sa­yı­na öz tə­si­ri­ni gös­tə­rir"

img

Ək­rəm Hə­sə­nov: "Bank iş­çi­lə­ri­nin müş­tə­ri­lər­lə dav­ra­nı­şı on­la­rın sa­yı­na tə­sir edir"

 

Ma­na­tın mə­zən­nə­si­nin xa­ri­ci val­yu­ta­ya nis­bə­tən azal­ma­sın­dan son­ra bank müş­tə­ri­lə­ri­nin sa­yı aza­lıb. 2017-ci ilin yan­var ayın­da Azər­bay­can bankla­rın­da müş­tə­ri­lə­rin bank he­sab­la­rı­nın ümu­mi sa­yı aza­lıb. Mər­kə­zi Ban­kın he­sa­ba­tın­da bil­di­ri­lir ki, bu il fev­ra­lın 1-dək bankla­rın müş­tə­ri he­sab­la­rı­nın ümu­mi sa­yı 15 mil­yon 12 min 464 olub. Ötən ilin de­kab­rın­da isə bu rə­qəm 15 mil­yon 161 min 312 təş­kil edib.

Bu azal­ma bü­tün növ he­sab­lar­da mü­şa­hi­də edi­lib. Be­lə ki, yan­var­da banklar­da 12 mil­yon 409 min 66 ca­ri he­sab olub. 2016-cı ilin de­kab­rın­da isə bu rə­qəm 12 mil­yon 478 min 51 olub.

Ən çox azal­ma kre­dit he­sab­la­rın­da baş ve­rib. 2017-ci ilin yan­va­rın­da banklar­da 2 mil­yon 226 min 292 kre­dit he­sa­bı ol­du­ğu hal­da, ötən ilin de­kab­rın­da bu rə­qəm 2 mil­yon 304 min 585 olub. 1 ay­da 121 min 138 kre­dit he­sa­bı bağ­la­nıb.

Banklar­da­kı de­po­zit he­sab­la­rı da ötən ilə nis­bə­tən aza­lıb. Bu il yan­va­rın so­nu­na hə­min he­sab­la­rın sa­yı 377 min 106 olub­sa, 2016-cı ilin so­nu­na bu rə­qəm 378 min 676 olub.

Fi­zi­ki şəxslə­rin bank he­sab­la­rı­nın sa­yı da 1 ay­da 67 min­dən çox aza­lıb. Əgər ötən ilin de­kab­rın­da fi­zi­ki şəxslə­rin banklar­da 12 mil­yon 347 min 299 he­sa­bı ol­muş­du­sa, bu ilin yan­va­rın­da on­la­rın sa­yı 12 mil­yon 279 min 920-ə enib.

Bank müş­tə­ri­lə­ri­nin sa­yı­nın nə sə­bəb­dən azal­ma­sı­na mü­na­si­bət bil­di­rən bank sa­hə­ci üz­rə ekspert Ək­rəm Hə­sə­nov "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, bu­nun ob­yek­tiv və sub­yek­tiv sə­bəb­lə­ri var: "Ob­yek­tiv sə­bəb öl­kə­də ümu­mi iq­ti­sa­di ak­tiv­li­yin azal­ma­sı ilə bağ­lı­dır. Sa­hib­kar­lar fə­a­li­yə­ti­ni da­yan­dı­rır. Bu hal­da banklar­dan kre­dit gö­tü­rən­lə­rin sa­yı da aza­lır".

Eksper­tin söz­lə­ri­nə gö­rə, ötən iki il ər­zin­də pul küt­lə­si­nin həc­mi 4 də­fə aza­lıb: "Tə­bii ki, be­lə olan şə­ra­it­də pul ol­ma­lı­dır ki, bankda dövr edə bil­sin".

Bank müş­tə­ri­lə­ri­nin azal­ma­sı­nın sub­yek­tiv sə­bəb­lə­ri­nə gə­lin­cə, həm­söh­bə­ti­miz qeyd et­di ki, bu, ban­ka olan ina­mın azal­ma­sı ilə bağ­lı­dır: "Ötən il ər­zin­də 11 ban­kın bağ­lan­ma­sı əha­li­nin bankla­ra olan mü­na­si­bə­ti­ni də­yiş­di. Düz­dü, Əma­nət­lə­rin Sı­ğor­ta­lan­ma­sı Fon­du əma­nət­çi­lə­rin pu­lu­nu

ge­ri qay­tar­dı. An­caq sa­hib­kar­la­rın bağ­la­nan banklar­da ya­tır­dıq­la­rı əma­nət­lə­rin, de­mək olar ki, ya­rı­sı bat­dı".

Ə.Hə­sə­nov onu da əla­və et­di ki, bank iş­çi­lə­ri­nin müş­tə­ri­lər­lə dav­ra­nı­şı da on­la­rın sa­yı­na tə­sir edir.

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA

Son xəbərlər