25/06/2018 04:40
728 x 90

Şol­lar-Ba­kı Su Qur­ğu­la­rı Komplek­si - 100 il əbə­di hə­yat mən­bə­yi...

img

Mu­ğa­na su gə­lir, Mi­lə su gə­lir,

Yı­ğı­şıb öz eli, ulu­su gə­lir...
Tor­pa­ğa in­sa­nın ar­zu­su gə­lir-
Bağ­rı­ma ba­sı­ram ana Və­tə­ni,
Bu ül­fət il­ha­ma ça­ğı­rır mə­ni!

Bö­yük şa­ir Sə­məd Vur­ğu­nun "Mu­ğan" po­e­ma­sın­da yaz­dı­ğı bu mis­ra­la­rı oxu­yar­kən, is­tər-is­tə­məz, in­sa­nın gö­zü önün­də qu­raq­lıq­dan bağ­rı ca­dar-ca­dar ol­muş uc­suz-bu­caq­sız çöl­lə­rə su­yun hə­yat ver­mə­si ki­mi möh­tə­şəm bir mən­zə­rə can­la­nır. Su­suz hə­ya­tın müm­kün­süz­lü­yü­nü, in­san­lı­ğın məh­vi­nin la­büd­lü­yü­nü bir da­ha dərk edir­sən. Onu da an­la­yır­san ki, bu əvəz­siz ne­mə­ti qo­ru­ma­lı­san, çün­ki onun yox­lu­ğu­nu heç bir nəs­nə əvəz edə bil­məz...

Pay­taxt Ba­kı­nın su təc­hi­za­tı­nın çox ma­raq­lı ta­ri­xi var. Bu ta­rix məş­hur mil­yon­çu-me­se­nat Ha­cı Zey­na­lab­din Ta­ğı­ye­vin adı ilə bağ­lı­dır. Ötən əs­rin əv­vəl­lə­rin­də bö­yük xey­riy­yə­çi Ha­cı Zey­na­lab­din Ta­ğı­yev və ma­a­rif­çi-zi­ya­lı Hə­sən bəy Zər­da­bi­nin Ba­kı­ya iç­mə­li su kə­mə­ri­nin çə­kil­mə­si tək­li­fi­ni səs­lən­dir­mə­si bu ta­ri­xin baş­lan­ğı­cı ol­du. Bu­na qə­dər isə Ba­kı­da və Ba­kı­ət­ra­fı kəndlə­rə hə­lə qə­dim dövrlər­də ti­ki­lən ov­dan­la­ra ya­ğın­tı su­la­rı yı­ğı­lır, daş­dan sü­zü­lə­rək tə­miz­lə­nən bu su əha­li­nin is­ti­fa­də­si üçün ya­rar­lı ha­la gə­lir­di. Bun­dan baş­qa, hə­yət­lər­də qa­zı­lan qu­yu­lar da əha­li­nin əsas su mən­bə­yi ro­lu­nu oy­na­yır­dı. La­kin tex­no­lo­gi­ya­nın pri­mi­tiv in­ki­şaf döv­rün­də ol­du­ğu o dö­nəm­lər­də da­ha çox əl əmə­yi ba­ha­sı­na ba­şa gə­lən be­lə qu­yu­la­rın su­yu hər za­man is­ti­fa­də­yə ya­rar­lı ol­mur­du. Bu­nun əsas sə­bə­bi Ab­şe­ro­nun, adın­dan da gö­rün­dü­yü ki­mi (ab-şo­ran), "şor su­lu" əra­zi­yə ma­lik ol­ma­sı idi. Yə­ni in­san­lar bö­yük zəh­mət və və­sa­it ba­ha­sı­na ba­şa gə­lən qa­zın­tı­nı bi­ti­rib su qa­tı­na çat­dıq­da, bir çox hal­lar­da, su­yun duz­lu ol­ma­sı sə­bə­bin­dən iç­mə­yə ya­rar­lı ol­ma­dı­ğı­nı gö­rür­dü. Bü­tün bun­lar isə Ab­şe­ron­da do­ğu­lan bö­yük neft maq­na­tı, xey­riy­yə­çi Ha­cı Zey­na­lab­din Ta­ğı­ye­vin diq­qə­tin­dən kə­nar­da qa­la bil­məz­di və ... qal­ma­dı.

 

Ba­kı-Şol­lar kə­mə­ri - su ki­mi axan bir əsrlik ta­rix...

1879-cü il­də Şə­hər Du­ma­sı­nın üz­vü Ha­cı Zey­na­lab­din Ta­ğı­ye­vin tək­li­fi ilə Du­ma­da su kə­mər­lə­ri ko­mis­si­ya­sı ya­ra­dı­lır və Ba­kı­nı su ilə tə­min et­mək məq­sə­di­lə su mən­bə­lə­ri­nin ax­ta­rı­şı­na 1000 rubl və­sa­it ay­rı­lır. La­kin Şa­ba­nov, Sem­yan­ni­kov, Us­penski, Ba­se­viç və So­ko­lovski ki­mi o döv­rün ta­nın­mış mü­hən­dis-hid­rav­lik­lə­ri­nin ax­ta­rış­la­rı nə­ti­cə­sin­də mə­lum olur ki, Ba­kı ət­ra­fın­da ki­fa­yət qə­dər iç­mə­li su eh­ti­ya­tı yox­dur. Bun­dan son­ra Ba­kı şə­hə­ri­ni iç­mə­li su ilə tə­min et­mək üçün müx­tə­lif la­yi­hə­lər tək­lif olu­nur. Bə­zi­lə­ri iç­mə­li su­yun şə­hə­rə Kür ça­yın­dan gə­mi­lər­lə və ya Araz ça­yın­dan tu­luq­lar­da gə­ti­ril­mə­si­ni, di­gər­lə­ri isə Göy­göl­dən öz axa­rı ilə su xət­ti­nin çə­kil­mə­si­ni tək­lif edir. Ey­ni za­man­da də­niz su­yu­nun tə­miz­lə­nə­rək şə­hə­rə ve­ril­mə­si, hət­ta Vol­qa ça­yı­nın su­yu­nun şə­hə­rə gə­ti­ril­mə­si ki­mi o dövr üçün fan­tas­tik gö­rü­nən tək­lif­lər də səs­lə­nir. La­kin hə­min dö­nəm­də Ba­kı əh­li da­ha bir qor­xu­lu si­tu­a­si­ya ilə üz-üzə qa­lır - Ba­kı­da və­ba epi­de­mi­ya­sı ya­yı­lır (1892) və şə­hər kəh­riz­lə­ri­nin su­yu ya­rar­sız he­sab edi­lə­rək is­ti­fa­də­si qa­da­ğan olu­nur. Hə­min dövrdə su kə­mər­lə­ri mü­hən­dis­lə­ri - Moskva­dan Al­tu­xov, Pa­ris­dən Dü­mon və Tif­lis­dən Ro­yit Ba­kı Du­ma­sı­na Kür su­yu­nun şə­hə­rə gə­ti­ril­mə­si­nə da­ir üç la­yi­hə tək­lif edir. La­kin bu la­yi­hə­lər SSRİ Da­xi­li İş­lər Na­zir­li­yi­nin Sankt-Pe­ter­burqda­kı Tex­ni­ki-İn­şa­at İnsti­tu­tu tə­rə­fin­dən və­sa­it ça­tış­maz­lı­ğı üzün­dən rədd edi­lir. Bu za­man Ba­kı­nın su təc­hi­za­tı mə­sə­lə­lə­ri­nin həl­lin­də yer­li şə­ra­i­tə yax­şı bə­ləd olan və əha­li ara­sın­da bö­yük nü­fu­za ma­lik neft mil­yon­çu­su Ha­cı Zey­na­lab­din Ta­ğı­yev Ba­kı Şə­hər Du­ma­sın­da yer­li şə­ra­i­tin öy­rə­nil­mə­si və və­ziy­yət­dən çı­xış yo­lu ta­pıl­ma­sı məq­sə­di­lə Av­ro­pa­nın ən yax­şı hid­rav­lik-mü­hən­di­si sa­yı­lan Uil­yam Har­leyn Lindle­yin Ba­kı­ya də­vət olun­ma­sı­nı tək­lif edir. Uil­yam Lindley dün­ya tex­ni­ki tə­rəq­qi­si­nə bir çox töh­fə­lər ver­miş Lindley­lər sü­la­lə­si­nin nü­ma­yən­də­si idi. Ata və oğul Lindley­lər Av­ro­pa­nın 35 şə­hə­ri üçün su kə­mə­ri və ka­na­li­za­si­ya xət­ti in­şa et­miş­di­lər. Lindley 1899-cu ilin pa­yı­zın­da Ba­kı­ya gə­lir və vaxt itir­mə­dən ge­o­loq və mü­hən­dis­lə­rin təd­qi­qat iş­lə­ri­nin nə­ti­cə­lə­ri ilə ta­nış olur. Əv­vəl­cə o, Kür ça­yı ilə ma­raq­la­nır, çün­ki 1895-ci il­də Msxe­ti ya­xın­lı­ğın­da - Qı­zıl kil­sə­də Tsal­ka bu­laq­la­rı­nın su­yu­nun Tif­li­sə gə­ti­ril­mə­si la­yi­hə­si­nin me­ma­rı ol­muş­du. İkin­ci ta­nış­lıq isə Qaf­qaz dağ­la­rı­nın şi­mal ya­mac­la­rı­nın - Şal­vuz-dağ, Ba­zar dü­zü və Şah­da­ğın bu­laq­la­rı­nın su­yun­dan bəh­rə­lə­nən Sa­mur ça­yı ilə olur. La­kin Lindle­yin diq­qə­ti­ni da­ha çox Qu­sar ça­yı­nın ya­ta­ğı cəlb edir. Şüb­hə­siz, Qu­sar­çay əbə­di buz­laq­lar­la ör­tül­müş ge­niş dağ­lıq əra­zi­də ol­duq­ca eti­bar­lı və tə­miz höv­zə idi. Lindle­yin ilk də­fə bu höv­zə­ni  gün­də­mə gə­tir­mə­si Ba­kı Du­ma­sın­da qız­ğın mü­za­ki­rə­lə­rə sə­bəb olur. Lindley isə op­po­nentlə­ri­ni öz se­çi­mi­nin düz­gün­lü­yü­nə inan­dır­maq məq­sə­di­lə əra­zi­də hid­ro­lo­ji eksper­ti­za apa­rıl­ma­sı­nı tək­lif edir. La­kin Şə­hər Du­ma­sı və­sa­it ayır­maq­dan im­ti­na edir. Bu za­man Ha­cı Zey­na­lab­din Ta­ğı­yev la­zı­mi iş­lə­rin gö­rül­mə­si üçün, özü­nün de­di­yi ki­mi, "ka­sıb şə­hər ida­rə­si­nə" 25000 rubl kre­dit tək­lif edir. Elə Ha­cı­nın bu tək­li­fi də Ba­kı­nın gə­lə­cək su təc­hi­za­tı­nın əsa­sı­nı qo­yur.

Ata­sı­nın dəfn mə­ra­si­min­də iş­ti­rak et­mək üçün tə­ci­li Lon­do­na qa­yıt­ma­ğa məc­bur olan Uil­yam Lindley isə bu­ra­da­kı gö­rə­vi­ni mü­hən­dis Şol­la hə­va­lə edir və be­lə­lik­lə də Şoll son­ra­dan onun adı ilə Şol­lar adı­nı alan su kə­mə­ri­nin ge­o­lo­ji ekspe­di­si­ya­sı­nın rə­i­si tə­yin olu­nur. Su nü­mu­nə­lə­ri­nin öy­rə­nil­mə­si üçün isə Ta­ğı­ye­vin Qız­lar Gim­na­zi­ya­sı­nın zir­zə­mi­sin­də la­bo­ra­to­ri­ya ya­ra­dı­lır. La­kin Rus-Al­man mü­ha­ri­bə­si­nin baş­lan­ma­sı şə­hə­rin su təc­hi­za­tı mə­sə­lə­si­ni bir da­ha ar­xa pla­na atır.

1909-cu ilin mart ayın­da Tif­lis­də Ru­si­ya su kə­mər­lə­ri iş­çi­lə­ri­nin 9-cu qu­rul­ta­yı ke­çi­ri­lir. Lindley qu­rul­tay­da çı­xış edə­rək, çay su­yu ilə mü­qa­yi­sə­də bu­laq su­yu­nun da­ha üs­tün ol­ma­sı­na qu­rul­tay iş­ti­rak­çı­la­rı­nı inan­dı­ra bi­lir və de­dik­lə­ri­nə mi­sal ki­mi Ba­kı­nın su təc­hi­za­tın­da məhz Şah­dağ bu­laq­la­rın­dan is­ti­fa­də­nin zə­ru­ri­li­yi­ni qeyd edir. Qu­rul­tay Ba­kı su kə­mə­ri­nin Şah­dağ­dan çə­kil­mə­si­ni məq­sə­də­uy­ğun sa­yır. Ar­dın­ca Du­ma, nə­ha­yət ki, çox­dan göz­lə­ni­lən qə­ra­rı qə­bul edir.

Kə­mə­rin çə­ki­li­şi üçün elan olu­nan ten­der­də İn­gil­tə­rə­nin "Qrif­fits" şir­kə­ti qa­lib gə­lir. Şir­kət Xaç­maz­da və Də­və­çi­də be­ton bo­ru is­teh­sa­lı za­vo­du in­şa edir. An­caq ti­kin­ti iş­lə­ri ləng get­di­yi­nə, bo­ru­lar zay he­sab edil­di­yi­nə gö­rə 2 il ya­rım ər­zin­də şir­kət mü­qa­vi­lə­də nə­zər­də tu­tul­muş iş­lə­rin yal­nız 16 fa­i­zi­nə əməl edə bi­lir. Bun­dan son­ra Şə­hər İda­rə­si "Qrif­fits"lə mü­qa­vi­lə­ni ləğv edə­rək in­şa­at iş­lə­ri­ni öz üzə­ri­nə gö­tü­rür. Bü­tün in­şa­at iş­lə­ri ilə Ba­kı Şə­hər İda­rə­si nəz­din­də tə­sis edil­miş su kə­mə­ri­nin in­şa­sı şö­bə­si, həm­çi­nin Şə­hər Du­ma­sı­nın de­pu­tat­la­rın­dan ya­ra­dıl­mış su kə­mər­lə­ri ic­ra­çı ko­mis­si­ya­sı məş­ğul olur. Ha­cı Zey­la­nab­din Ta­ğı­yev də ko­mis­si­ya­nın tər­ki­bi­nə da­xil edi­lir. Ma­raq­lı­dır ki, ar­tıq bir əsrdir Ba­kı­ya su ötü­rən bu bo­ru­la­rın hər han­sı tə­mi­rə hə­lə də eh­ti­ya­cı yox­dur. Key­fiy­yə­ti­lə hət­ta mü­a­sir döv­rün mü­tə­xəs­sis­lə­ri­ni be­lə hey­rə­tə gə­ti­rən bo­ru­la­rın su sız­dır­ma­ma­sı isə on­la­rın bir-bi­ri­nə han­sı va­si­tə­lər­lə bir­ləş­dir­di­yi mü­əm­ma­sı­nı hə­lə də özün­də giz­li sax­la­yır.

Nə­ha­yət, 1917-ci il yan­va­rın 22-də Şol­lar su­yu­nun ilk şır­na­ğı 187 ki­lo­metrlik mə­sa­fə­ni 63 sa­a­ta qət edə­rək, düz mü­əy­yən olun­muş vaxtda Ba­kı­ya ça­tır. Mart ayı­nın 1-dən isə Ba­kı-Şol­lar su kə­mə­ri­nin is­tis­ma­rı­na baş­la­nır. Ar­tıq bu ta­rix­dən 100 il - tam bir əsr ötür və faktdır ki, məş­hur mil­yon­çu­nun sa­yə­sin­də uğur­lu bü­növ­rə üzə­rin­də qu­ru­lan bu sis­tem özü­nün bu­gün­kü in­ki­şaf gös­tə­ri­ci­lə­ri­lə ona olan ina­mı doğ­rul­dub.

 

Kür Ba­kı­ya gə­lir...

Ab­şe­ron ya­rı­ma­da­sı­nın iç­mə­li su təc­hi­za­tın­da Sa­mur-Ab­şe­ron ka­na­lın­dan qi­da­la­nan Cey­ran­ba­tan su an­ba­rı və an­ba­rın sa­hi­lin­də ti­kil­miş su­tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu­lar komplek­si­nin də bö­yük ro­lu olub. Bu an­bar da in­gi­lis mü­hən­dis Uil­yam Lindle­yin 1900-cü il­lə­rin əv­və­lin­də ha­zır­la­dı­ğı la­yi­hə əsa­sın­da ya­ra­dı­lıb. Sa­mur ça­yı­nın su­yu­nun Cey­ran­ba­tan an­ba­rı­na gə­ti­ril­mə­si­ni və bu­ra­da tə­miz­lə­nə­rək is­teh­lak­çı­la­ra çat­dı­rıl­ma­sı­nı nə­zər­də tu­tan la­yi­hə­nin ic­ra­sı­na isə onun iş­lən­mə­sin­dən təx­mi­nən ya­rım əsr son­ra baş­la­nır. İl­kin ola­raq Sa­mur-Də­və­çi ka­na­lı­nın Ab­şe­ro­na qə­dər uza­dıl­ma­sı­na qə­rar ve­ri­lir. Pa­ra­lel ola­raq Də­və­ya­ta­ğı və Cey­ran­ba­tan göl­lə­ri­nin ye­rin­də ümu­mi tu­tu­mu 186 mil­yon kub­metr olan an­bar ya­ra­dı­lır və 1957-ci il­də höv­zə­nin su ilə dol­du­rul­ma­sı­na baş­la­nır. An­ba­rın əsas üs­tün­lük­lə­rin­dən bi­ri odur ki, bu­ra­da top­la­nan su 80 % tə­bii du­rul­ma­dan keç­dik­dən son­ra emal pro­se­si­nə ötü­rü­lür.

Da­ha son­ra Kür su­yu­nun Ba­kı­ya çə­kil­mə­si ba­rə­də qə­rar qə­bul edi­lir və 30 ay sü­rə­cək in­şa­at iş­lə­ri­nə start ve­ri­lir. La­kin 1970-ci il iyu­nun 10-da Hey­dər Əli­ye­vin rəh­bər­li­yi ilə ke­çi­ri­lən Azər­bay­can KP MK-nın növ­bə­ti ic­la­sın­da Kür su kə­mə­ri­nin çə­ki­li­şi­nin sü­rət­lən­di­ril­mə­si gün­də­mə gə­ti­ri­lir. Bun­dan son­ra 30 aya gö­rül­mə­li olan iş­lər qı­sa müd­dət­də ba­şa çat­dı­rı­lır. 1970-ci il sentyab­rın 27-də Bi­rin­ci Kür su kə­mər­lə­ri­nin bi­rin­ci xət­ti, bir il son­ra - 1971-ci il sentyab­rın 15-də ikin­ci xət­ti is­ti­fa­də­yə ve­ri­lir.

1980-88-ci il­lər­də İkin­ci Kür su kə­mər­lə­ri sis­te­mi ilə  Ba­kı­ya da­ha üç ma­gistral su kə­mə­ri çə­ki­lir. Bu­nun­la da, Kür su kə­mər­lə­ri ilə Ba­kı və Ab­şe­ro­na nəql olu­nan su­yun həc­mi 3 də­fə­yə ya­xın ar­tı­rı­la­raq sa­ni­yə­də 9,5 kub­met­rə və ya sut­ka­da 820 min kub­met­rə çat­dı­rı­lır. Sis­te­min ikin­ci növ­bə­si­nin is­tis­ma­ra ve­ril­mə­si ye­ni sa­lın­mış Gü­nəş­li və Əh­məd­li ya­şa­yış mas­siv­lə­rin­də su qıt­lı­ğı prob­le­mi­ni ara­dan qal­dı­rır. La­kin bəl­li­dir ki, hə­min il­lər­də ar­tıq öl­kə­miz cid­di qaç­qın-köç­kün prob­le­mi ilə üz­ləş­mə­yə baş­la­mış­dı. Er­mə­nis­ta­nın tə­ca­vü­zü nə­ti­cə­sin­də yur­dun­dan-yu­va­sın­dan di­dər­gin düş­müş soy­daş­la­rı­mı­zın ək­sə­riy­yə­ti isə məhz Ba­kı­ya üz tut­muş­du. Bu­nun bir sə­bə­bi pay­taxtda iş tap­ma­ğın da­ha asan ola bi­lə­cə­yi fik­ri idi­sə, di­gər da­ha bö­yük sə­bəb on­la­rın sü­rət­lə irə­li­lə­yən vəh­şi or­du­dan ba­car­dıq­ca uzaq­la­ra qaç­maq is­tə­yi idi. Be­lə­lik­lə, dinc döv­rün ur­ba­ni­za­si­ya­sın­dan fərqli ola­raq, Ba­kı xa­o­tik şə­kil­də yük­lə­nir­di. Tə­bii, sa­kin­lər artdıq­ca so­si­al tə­ləb­lər də ço­xa­lır­dı ki, gənc müs­tə­qil öl­kə­nin möv­cud im­kan­la­rı bu tə­lə­ba­tı qar­şı­la­maq­da aciz idi. Be­lə bir vaxtda - 2002-ci ilin de­kabr ayın­da ke­çi­ri­lən mü­şa­vi­rə­də mər­hum pre­zi­dent Hey­dər Əli­yev Ba­kı şə­hə­ri­nə yük­sək key­fiy­yət­li bu­laq su­yu­nun gə­ti­ril­mə­si­nin vax­tı­nın çat­dı­ğı­nı bil­di­rir və bu məq­səd­lə Oğuz-Qə­bə­lə zo­na­sı­nın ye­ral­tı su­la­rın­dan is­ti­fa­də ilə bağ­lı və­ziy­yə­tin öy­rə­nil­mə­si üçün mü­va­fiq gös­tə­riş ve­rir.

Oğuz-Qə­bə­lə-Ba­kı su kə­mə­ri la­yi­hə­si­nin ic­ra­sı­na Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin "Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı re­gi­on­la­rı­nın, o cüm­lə­dən Qə­bə­lə, İs­ma­yıl­lı, Oğuz və Şa­ma­xı ra­yon­la­rı­nın so­si­al-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fı­nın sü­rət­lən­di­ril­mə­si­nə da­ir əla­və təd­bir­lər haq­qın­da" 25 av­qust 2005-ci il ta­rix­li 972 say­lı sə­rən­ca­mı ilə baş­la­nıb. Hə­min sə­rən­cam­la təs­diq­lən­miş Təd­bir­lər Pla­nın­da Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nə və "Azər­su" ASC-yə Oğuz ra­yo­nu əra­zi­sin­dən Ba­kı şə­hə­ri­nə ye­ni su kə­mə­ri­nin çə­kil­mə­si­nə da­ir tək­lif­lər ha­zır­la­maq tap­şı­rı­lır. 2005-ci il sentyab­rın 1-də Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin sədrli­yi ilə ke­çi­ri­lən mü­şa­vi­rə­də la­yi­hə­nin pa­ra­metrlə­ri mü­za­ki­rə edi­lir və 2 il son­ra - 2007-ci ilin mar­tın­da ti­kin­ti iş­lə­ri­nə start ve­ri­lir. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Döv­lət Neft Fon­du­nun və­sa­i­ti he­sa­bı­na ma­liy­yə­lə­şən Oğuz-Qə­bə­lə-Ba­kı su kə­mə­ri­nin rəs­mi açı­lış mə­ra­si­mi isə 2010-cu il de­kab­rin 28-də ke­çi­ri­lir.

Dün­ya Sə­hiy­yə Təş­ki­la­tı­nın stan­dartla­rı­na tam uy­ğun olan bu key­fiy­yət­li su ha­zır­da Ba­kı şə­hə­ri­nə özü­a­xım­lı re­jim­də ve­ril­mək­lə pay­tax­tın Ya­sa­mal və Nə­si­mi ra­yon­la­rı­nı bü­töv­lük­də, Sə­ba­il, Nə­ri­ma­nov və Bi­nə­qə­di ra­yon­la­rı­nın ək­sər his­sə­si­ni, Ni­za­mi, Xə­tai və Sa­bun­çu ra­yon­la­rı­nın bir his­sə­si­ni tə­min edir. Bu kə­mər­lə pay­tax­ta sa­ni­yə­də 5 kub­metr su ve­ri­lir. Bu gün, se­vin­di­ri­ci hal­dır ki, ar­tıq Ba­kı və qə­sə­bə­lə­ri fa­si­lə­siz iç­mə­li su ilə tə­min olu­nur. Dün­ya­nın ün­lü öl­kə­lə­ri­nin iç­mə­li su prob­le­mi ilə üz-üzə qal­dı­ğı bir dö­nəm­də Azər­bay­ca­nın onu kö­kün­dən həll et­mə­si qü­rur do­ğur­maq­la bə­ra­bər, həm də özü­nə­i­nam­lı öl­kə ola­raq da­vam­lı stra­te­ji kurs gö­tür­dü­yün­dən xə­bər ve­rir. Tə­sa­dü­fi de­yil ki, 1996-cı il­də ya­ra­dı­lan Dün­ya Su Şu­ra­sı­nın Fran­sa­nın Mar­sel şə­hə­rin­də ke­çi­ri­lən 7-ci Baş As­samble­ya­sın­da öl­kə­miz  qu­ru­mun İda­rə He­yə­ti­nə üzv se­çi­lib. Be­lə bir mö­tə­bər təş­ki­la­tın İda­rə He­yə­ti­nə üzvlü­yün Azər­bay­ca­nın su tə­sər­rü­fa­tı üçün önə­mi­ni əla­və şərh et­mə­yə, tə­bii ki, eh­ti­yac yox­dur. Bu uğu­run ar­xa­sın­da isə gər­gin əmə­yin, doğ­ru ida­rə­et­mə stra­te­gi­ya­sı­nın və ən önəm­li­si - Və­tən tə­əs­sü­bü­nün dur­du­ğu heç bir şüb­hə do­ğur­mur.

Bu gün faktdır ki, "Azər­su" Açıq Səhmdar Cə­miy­yə­ti əl­də olu­nan uğur­lar­la ki­fa­yət­lən­mir və tex­no­lo­gi­ya­lar ye­ni­lən­dik­cə, Ba­kı­nın su təc­hi­za­tın­da bu öz ək­si­ni ta­pır.

Yaş­lı nəs­lin di­lin­də be­lə bir al­qış var: "Su öm­rü­nə ça­ta­san". Su­yun əbə­di­li­yi­nə işa­rə olan bu al­qış hər kə­sə de­yil, məhz xe­yir­xah iş­lər gö­rən­lə­rə, baş­qa­la­rı­na hə­yat bəxş edən­lə­rə ün­van­la­nır. Bu gün Ba­kı­nın su təc­hi­za­tın­da  "Azər­su"ASC-nin gör­dü­yü və gör­mək­də ol­du­ğu iş­lər nə­zə­rə alı­nar­sa, dü­şü­nü­rəm, on­la­ra da bu al­qış­dan pay dü­şür - Su öm­rü­nə ça­ta­sız...

Sa­mi­rə SƏ­FƏ­RO­VA

Ya­zı "Azər­su" Açıq Səhmdar Cə­miy­yə­ti və Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti ya­nın­da Küt­lə­vi İn­for­ma­si­ya Va­si­tə­lə­ri­nin İn­ki­şa­fı­na Döv­lət Dəs­tə­yi Fon­du­nun ke­çir­di­yi mü­sa­bi­qə­yə təq­dim edi­lir.

Son xəbərlər