20/06/2018 11:14
728 x 90

SO­CAR Yu­na­nıs­ta­nın ye­ni DES­FA la­yi­hə­sin­də­ki plan­la­rı­na ra­zı­lıq ve­rə­cək­mi?

"Azər­bay­can 2020-ci il­də qaz ix­rac edən bö­yük oyun­çu ki­mi ba­za­ra da­xil ol­maq is­tə­yir­sə, pə­ra­kən­də sa­tış şə­bə­kə­lə­rin­də az da ol­sa pa­ya sa­hib ol­ma­lı­dır"

img

İl­ham Şa­ban: "Bu, qa­zın iki­qat ba­ha sa­tıl­ma­sı an­la­mı­na gə­lir"

 

"Yu­na­nıs­tan hö­ku­mə­ti in­di də SO­CAR-ı eti­bar­lı tə­rəf­daş ki­mi gö­rür". Bu­nu Yu­na­nıs­ta­nın Azər­bay­can­da­kı sə­fi­ri Di­mit­ri­os Tso­un­qas bil­di­rib. "Han­sı­sa mə­sə­lə or­ta­ya çı­xan­da bu ba­rə­də da­nı­şıq­lar apa­rı­lır. Hər bir tə­rəf öz nə­zər-nöq­tə­si­ni, fi­kir­lə­ri­ni, tək­lif­lə­ri­ni or­ta­ya qo­yur.

Bu da­nı­şıq­lar uzun müd­dət sü­rür. Hər da­nı­şıq müs­bət, nis­bə­tən bir az müs­bət, ya­xud ümu­miy­yət­lə mən­fi ye­kun­la­şa bi­lər. Bi­zim mə­sə­lə­yə gəl­dik­də, tə­rəf­lər dostsa­ya­ğı, yax­şı mü­hit­də da­nı­şıq­lar apa­rıb. Ötən il no­yab­rın 13-də da­nı­şıq­lar tə­əs­süf ki, müs­bət ye­kun­laş­ma­dı. DES­FA ilə bağ­lı ye­ni ten­der elan edi­lə­cək və bil­di­yi­mə gö­rə, SO­CAR ye­ni ten­der­də iş­ti­rak et­mək üçün öz ma­ra­ğı­nı nü­ma­yiş et­di­rib. Hər iki tə­rəf ara­sın­da dostsa­ya­ğı mü­hit var və heç bir prob­lem yox­dur. Ten­der rəs­mi ola­raq elan edil­mə­yib, am­ma ar­tıq 5-6 şir­kət rəs­mi şə­kil­də ten­de­rə ma­raq gös­tər­di­yi­ni açıq­la­yıb", - de­yə dip­lo­mat qeyd edib.

Xa­tır­la­daq ki, ötən ilin de­kabr ayı­nın 1-də SO­CAR, Yu­na­nıs­ta­nın Özəl­ləş­dir­mə Fon­du və "Hel­le­nic Pet­ro­le­um S.A." şir­kə­ti Yu­na­nıs­ta­nın qaz­pay­la­yı­cı ope­ra­to­ru olan DES­FA-nın özəl­ləş­di­ril­mə­si la­yi­hə­si­nə xi­tam ve­ril­mə­si ilə bağ­lı bir­gə bə­ya­nat ya­yıb­lar. Bə­ya­nat­da de­yi­lir: "SO­CAR, Yu­na­nıs­ta­nın Özəl­ləş­dir­mə Fon­du və "Hel­le­nic Pet­ro­le­um S.A." şir­kə­ti DES­FA-nın 66 %-nin özəl­ləş­di­ril­mə­si müd­də­ti­ni uzat­ma­ma­ğı qə­ra­ra alıb­lar. 2013-cü il iyu­nun 21-də Yu­na­nıs­ta­nın Özəl­ləş­dir­mə Fon­du SO­CAR-ı DES­FA-nın özəl­ləş­di­ril­mə­si üz­rə ke­çi­ri­lən ten­de­rin qa­li­bi elan edib. Son iki il­də SO­CAR Yu­na­nıs­tan və Av­ro­pa Bir­li­yi tən­zim­lə­yi­ci or­qan­la­rın­dan özəl­ləş­dir­mə­nin təs­di­qi, mü­va­fiq tə­ləb­lə­rin ye­ri­nə ye­ti­ril­mə­si, o cüm­lə­dən DES­FA-da iş­ti­rak et­mək üçün po­ten­si­al alı­cı­la­rın də­vət olun­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də iş­lər apa­rıb".

Mə­lu­mat­da, həm­çi­nin, de­yi­lir ki, SO­CAR, "Snam" və sa­tı­cı­lar DES­FA-nın ma­liy­yə və­ziy­yə­ti­nə və ba­zar də­yə­ri­nə tə­sir edən Yu­na­nıs­ta­nın qa­nun­ve­ri­ci­li­yi­nə son də­yi­şik­lik­lər fo­nun­da qar­şı­lıq­lı məq­bul olan həl­lin ta­pıl­ma­sı ilə bağ­lı son bir ne­çə ay­da in­ten­siv da­nı­şıq­lar apa­rıb: "Da­nı­şıq­lar dostluq şə­ra­i­tin­də ke­çib, Yu­na­nıs­tan hö­ku­mə­ti və sa­tı­cı­lar hər za­man ra­zı­laş­ma­ya mü­na­si­bət­də dəs­tək­lə­yi­ci və əmək­daş­lıq möv­qe­yi tu­tub. La­kin tə­rəf­lər in­ves­tor­la­rın və sa­tı­cı­la­rın ma­raq­la­rı­na ca­vab ve­rən qar­şı­lıq­lı məq­bul kom­mer­si­ya me­xa­niz­mi üz­rə ra­zı­lı­ğa gə­lə bil­mə­yib. Nə­ti­cə­də 2016-cı il no­yab­rın 30-da ra­zı­laş­ma­ya xi­tam ve­ri­lib".

SO­CAR ra­zı­laş­ma­nın da­yan­dı­rıl­ma­sı­nın Yu­na­nıs­tan­da və re­gi­on­da gə­lə­cək in­ves­ti­si­ya­la­rı­na tə­sir et­mə­yə­cə­yi qə­na­ə­tin­də­dir.

SO­CAR-ın hə­min la­yi­hə­də ye­ni­dən iş­ti­ra­kı la­zım­dır­mı?

Neft mə­sə­lə­lə­ri üz­rə ekspert İl­ham Şa­ban qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, Azər­bay­ca­nın ye­ni ba­zar­lar əl­də et­mə­si nor­mal­dır: "SO­CAR 2012-ci il­dən baş­la­ya­raq bu si­ya­sə­ti uğur­la hə­ya­ta ke­çi­rir. Tə­bi­i­dir ki, bu mə­sə­lə­də ən baş­lı­ca­sı iq­ti­sa­di ma­raq­dır. DES­FA ilə bağ­lı an­la­şıl­maz­lı­ğın ara­dan qalxma­sı bi­zə xe­yir­dir. Çün­ki is­tə­ni­lən öl­kə yal­nız qaz ix­ra­cat­çı­sı ol­maq­da ma­raq­lı de­yil. Ey­ni za­man­da onun pə­ra­kən­də sa­tı­şın­da da pa­yı ol­ma­sı­nı is­tə­yir. Bu ba­xım­dan DES­FA yax­şı la­yi­hə­dir. Azər­bay­can 2020-ci il­də qaz ix­rac edən bö­yük oyun­çu ki­mi ba­za­ra da­xil ol­maq is­tə­yir­sə, pə­ra­kən­də sa­tış şə­bə­kə­lə­rin­də az da ol­sa pa­ya sa­hib ol­ma­lı­dır. Bu, qa­zın iki­qat ba­ha sa­tıl­ma­sı an­la­mı­na gə­lir. SO­CAR-ın iş­ti­ra­kı la­zım­dır".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər