25/06/2018 04:40
728 x 90

Banklar­da ma­nat­la de­po­zit qo­yu­lu­şu düz 19 fa­iz aza­lıb...

"Ma­nat de­po­zit­lə­ri­nin azal­ma­sı mil­li val­yu­ta­ya mü­na­si­bə­ti və gü­vən­siz­li­yi gös­tə­rir"

img

Na­tiq Cə­fər­li: "Ma­nat­la de­po­zit ya­tı­ran in­san­la­rın ək­sə­riy­yə­ti son­ra­dan hə­min əma­nə­ti dol­la­ra çe­vi­rib"

 

Kom­mer­si­ya bankla­rı­nın de­po­zit portfe­lin­də dol­lar­la ifa­də olu­nan əma­nət­lə­rin məb­lə­ği yük­sək ola­raq qa­lır. Mər­kə­zi Ban­kın sta­tis­ti­ka­sı­na əsa­sən, bu il yan­va­rın 1-nə qə­dər banklar­da xa­ri­ci val­yu­ta­da qo­yu­lan de­po­zit­lər 9 mil­yard 336 mil­yon ma­na­ta yük­sə­lib. Be­lə ki, ma­nat­la olan de­po­zit­lər­də də 2016-cı ilin ye­ku­nun­da əv­vəl­ki il­lə mü­qa­yi­sə­də ar­tım  mü­şa­hi­də olu­nub və 3 mil­yard 896 mil­yon ma­nat­dan 5 mil­yard 163 mil­yon ma­na­ta yük­sə­lib.

De­po­zit­lər­də ma­na­tın pa­yı­nın azal­ma­sı ba­rə­də fi­kir bil­di­rən iq­ti­sad­çı-ekspert Na­tiq Cə­fər­li "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, ma­nat de­po­zit­lə­ri­nin azal­ma­sı mil­li val­yu­ta­ya  mü­na­si­bə­ti və gü­vən­siz­li­yi gös­tə­rir: "Çox gü­man ki, bir za­man­lar ma­nat­la de­po­zit ya­tı­ran in­san­la­rın ək­sə­riy­yə­ti son­ra­dan hə­min əma­nə­ti dol­la­ra çe­vi­rib. Bank çər­çi­və­sin­də in­san­lar əl­lə­rin­də olan val­yu­ta­nı kon­ver­ta­si­ya edib. Bir qrup əma­nət sa­hib­lə­ri banklar­da olan əma­nə­ti­ni tam şə­kil­də çə­kə­rək onu han­sı­sa for­ma­da ya­tı­rı­ma çe­vi­rib. Əma­nət­çi­lər, de­mək olar ki, öz və­sa­i­ti­ni xa­ri­ci val­yu­ta­ya çe­vi­rib. Tə­əs­süf ki, bu hal mil­li val­yu­ta­mız olan ma­na­ta gü­vən­siz­li­yin gös­tə­ri­ci­si­dir".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin söz­lə­ri­nə gö­rə, üç il ön­cə ma­na­tın dol­lar nis­bə­tin­də ba­ha ol­du­ğu dö­nəm­də əma­nət­lə­rin, de­mək olar ki, 80 fa­i­zi ma­nat­la qo­yu­lur­du: "Ma­nat əma­nət­lə­ri­nin ar­tı­mı hər ay qey­də alı­nır­dı. Son za­man­lar isə ma­nat əma­nət­lə­rin­də azal­ma sü­rət­lə­nib. He­sa­bat döv­rün­də açıq­la­nan rə­qəm­lər bir da­ha sü­but edir ki, əha­li­nin ma­na­ta eti­ba­rı çox aşa­ğı sə­viy­yə­də­dir".

Gü­nel CƏ­Lİ­LO­VA     

Son xəbərlər