25/04/2018 18:29
728 x 90

Azər­bay­can tu­riz­mi­nin iki və üç ul­duz­lu otel­lər döv­rü baş­la­dı

img

Qey­ri-neft sek­to­ru­nun in­ki­şa­fı is­ti­qa­mə­tin­də xü­su­si diq­qət mər­kə­zin­də sax­la­nan sa­hə­lər­dən bi­ri də tu­rizmdir. Son dövrlər­də bu is­ti­qa­mət­də atı­lan ad­dım­lar öz müs­bət nə­ti­cə­lə­ri­ni ve­rib. Azər­bay­ca­na gə­lən tu­ristlə­rin sa­yın­da tək­cə son bir il­də xey­li ar­tım olub. Am­ma be­lə gö­rü­nür ki, hö­ku­mət əl­də olu­nan na­i­liy­yət­lər­lə ki­fa­yət­lən­mək niy­yə­tin­də de­yil.

Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin 2016-cı ilin so­si­al-iq­ti­sa­di in­ki­şa­fı­nın ye­kun­la­rı­na və qar­şı­da du­ran və­zi­fə­lə­rə həsr olu­nan ic­la­sın­da Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin səs­lən­dir­di­yi fi­kir­lər­dən be­lə mə­lum olur ki, tu­riz­min in­ki­şa­fı is­ti­qa­mə­tin­də bun­dan son­ra da hə­lə xey­li iş gö­rü­lə­cək. Xü­su­sən də tu­rizm infras­tuk­tu­ru­nun ya­ra­dıl­ma­sı  is­ti­qa­mə­tin­də. Mə­sə­lə­nin bu tə­rə­fi­nə to­xu­nan Pre­zi­dent qeyd edib: "Ke­çən il öl­kə­miz­də 35 meh­man­xa­na ti­ki­lib, 25 meh­man­xa­na ti­kil­mək­də­dir, ümu­miy­yət­lə, meh­man­xa­na­la­rın sa­yı Azər­bay­can­da 500-dən çox­dur. Am­ma tə­lə­bat da­ha da ar­tır, da­xi­li tu­rizm in­ki­şaf edir". Döv­lət baş­çı­sı yer­li əha­li­nin da­ha çox Azər­bay­can­da is­ti­ra­hət et­mə­yə üs­tün­lük ver­di­yi­ni qeyd edib: "Mən çox şa­dam ki, Azər­bay­can və­tən­daş­la­rı da­ha çox Azər­bay­can­da is­ti­ra­hət et­mə­yə üs­tün­lük ve­rir­lər. Biz­də gö­zəl tə­bi­ət, gö­zəl şə­ra­it, gö­zəl meh­man­xa­na­lar, is­ti­ra­hət zo­na­la­rı var. Bu gün bü­tün dün­ya­dan tu­ristlər Azər­bay­ca­na axı­şır. Bu da öl­kə iq­ti­sa­diy­ya­tı­na bö­yük mən­fə­ət gə­ti­rir. Biz gə­lə­cək­də tu­rizmdən mil­yardlar­la dol­lar və­sa­it qa­za­na­ca­ğıq və bu, bi­zim iq­ti­sa­di və­ziy­yə­ti­mi­zə çox bö­yük dəs­tək ola­caq". Am­ma hə­də­fə çat­maq üçün bir sı­ra va­cib iş­lə­rin gö­rül­mə­si də önəm­li sa­yı­lır. Mə­sə­lən, öl­kə­də iki­ul­duz­lu, üçul­duz­lu otel­lə­rin sa­yı həd­din­dən ar­tıq az­dır. Elə Pre­zi­dent də Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin ic­la­sın­da bu­nu əsas irad­lar­dan bi­ri ki­mi tut­du: "Mən he­sab edi­rəm ki, 2017-ci il tu­rizmlə bağ­lı da­ha da uğur­lu ola­caq. Bax­ma­ya­raq ki, bu il tu­ristlə­rın sa­yı 11 fa­iz ar­tıb. An­caq gö­rü­lən təd­bir­lər nə­ti­cə­sin­də əmi­nəm ki, bu il da­ha da çox tu­rist gə­lə­cək. Bu­ra­da, əl­bət­tə ki, bir ne­çə amil var. İlk növ­bə­də öl­kə­mi­zə gəl­mək üçün in­di heç bir prob­lem yox­dur. Bü­tün sü­ni ən­gəl­lər ara­dan gö­tü­rül­dü və bu­ra­da mə­ru­zə edil­di. "ASAN Vi­za" və di­gər xid­mət­lər va­si­tə­si­lə tu­ristlər Azər­bay­ca­na ma­ne­ə­siz gə­lə­cək. Bu, öl­kə iq­ti­sa­diy­ya­tı­na çox bö­yük dəs­tək ola­caq. Həm Ba­kı­da, həm də böl­gə­lər­də bö­yük can­lan­ma ola­caq­dır. Bi­zim tu­rizm infrastruk­tu­ru da bu­na ha­zır ol­ma­lı­dır. Ye­nə də sa­hib­kar­lar, bax bu ami­li nə­zə­rə al­sın­lar. İki­ul­duz­lu, üçul­duz­lu otel­lə­rin ti­kin­ti­si­nə da­ha çox fi­kir ve­ril­mə­li­dir".

Əs­lin­də, bun­dan əv­vəl də hö­ku­mət də­fə­lər­lə sa­hib­kar­la­ra öl­kə­də ul­du­zu az olan otel­lə­rin inaş­sı­na da­ha çox diq­qət ayır­ma­ğı töv­si­yə edib. Am­ma re­al və­ziy­yət hə­lə də bu sa­hə­də is­tə­ni­lən nə­ti­cə­nin əl­də olun­ma­dı­ğı­nı gös­tə­rir. Hal­bu­ki, Qərbdə, elə­cə də tu­riz­min sü­rət­lə in­ki­şaf et­di­yi ək­sər öl­kə­lər­də iki­ul­duz­lu, üçul­duz­lu otel­lə­rin sa­yı ki­fa­yət qə­dər­dir. Mə­sə­lən, dün­ya­nın ən çox tu­rist axı­nı olan öl­kə­si Fran­sa­da is­tə­ni­lən çe­şid­də və büd­cə­yə uy­ğun otel tap­maq olar. Bu­ra­da iki və üçul­duz­lu otel­lər 15-20 av­ro­dan baş­la­yır. Hət­ta 10 av­ro­ya da ya­taq­xa­na­lar var. Ame­ri­ka­da isə be­lə otel­lə­rin sa­yı da­ha çox­dur. Dün­ya­nın ən iri əy­lən­cə və ka­zi­no mər­kə­zi sa­yı­lan Las Ve­qas­da iki­ul­duz­lu ho­tel­də gün­lük qiy­mət cə­mi 9 dol­lar­dır. Bri­ta­ni­ya, İta­li­ya, İs­pa­ni­ya, Tür­ki­yə ki­mi öl­kə­lər­də də azul­duz­lu otel­lə­rin sa­yı ki­fa­yət qə­dər­dir. Azər­bay­can­da da ar­tıq bu is­ti­qa­mət­də ge­niş­miq­yas­lı iş­lə­rin gö­rül­mə­si va­cib sa­yı­lır. Ekspertlər də vur­ğu­la­yır ki, tu­riz­min in­ki­şa­fı üçün Av­ro­pa, Tür­ki­yə­də ol­du­ğu ki­mi, öl­kə­miz­də də iki və üç ul­duz­lu otel­lə­rin ol­ma­sı va­cib­dir. Bu is­ti­qa­mət­də re­al ad­dım­la­rın atıl­ma­sı Azər­bay­ca­na gə­lən tu­ristlə­rin say ba­xı­mın­dan ar­tı­mı­na sə­bəb ola­caq. He­sab edi­lir ki, sa­hib­kar­la­rın bu sa­hə­yə ma­ra­ğı­nın artma­sı üçün on­la­ra həm də müx­tə­lif gü­zəştlər edil­mə­li­dir. Mə­sə­lən, ye­rin ay­rıl­ma­sı, otel­lə­rin ti­kin­ti­sin­də on­la­ra ver­gi gü­zəştlə­ri edi­lə bi­lər. Ey­ni za­man­da, o da faktdır ki, iki və üç  ul­duz­lu otel­lər döv­riy­yə­si­nə gö­rə da­ha çox gə­lir gə­ti­rən sa­hə­dir. Bu ara­da da­ha bir mə­qa­mı qeyd edək ki, Azər­bay­can 2017-ci il üçün tu­rizm marşrut­la­rı si­ya­hı­sı­na da­xil edi­lib. "The Sun­day Ti­mes" por­ta­lı­nın 2017-ci il­də tu­ristlər üçün tək­lif et­di­yi öl­kə­lər sı­ra­sın­da Azər­bay­can və Ba­kı haq­qın­da ət­raf­lı mə­lu­mat yer­ləş­di­ri­lib. Bu­ra­da bil­di­ri­lir ki, Asi­ya ilə Av­ro­pa­nın qov­şa­ğın­da yer­lə­şən Azər­bay­can Qərb və Şərq mə­də­niy­yət­lə­ri­ni ya­şa­dan bir öl­kə­dir. Mə­lu­mat­da öl­kə­nin de­kabr ayın­da Asi­ya üz­rə ən çox zi­ya­rət edi­lən is­ti­qa­mət­lər sı­ra­sın­da ol­du­ğu qeyd olu­nur. "Azər­bay­ca­nın po­pul­yar­lı­ğı­nın artma­sı tu­ristlə­rin bu­ra­da­kı otel­lər, res­to­ran­lar və gör­mə­li yer­lər haq­qın­da müs­bət rəy­lə­ri ilə mü­əy­yən olu­nur. Tu­ristlər ara­sın­da get­dik­cə bu öl­kə­yə ma­raq ar­tır". Məhz bu və­ziy­yət­də öl­kə­yə gə­lən tu­ristlə­rin sa­yın­da da­ha çox ar­tım göz­lə­nir və be­lə və­ziy­yət­də ul­duz sa­yı az olan otel­lə­rə da­ha bö­yük tə­lə­bin ya­ran­ma­sı da qa­çıl­maz sa­yı­lır.

Ta­hir TA­ĞI­YEV

Son xəbərlər