25/06/2018 23:06
728 x 90

Da­xi­li Qo­şun­la­rı­mı­zın id­man­çı əs­gə­ri çem­pi­on ol­du...

img

Bu ya­xın­lar­da Sər­həd­çi Olim­pi­ya İd­man Mər­kə­zin­də 23 ya­şa­dək olan gənc­lər ara­sın­da cü­do üz­rə res­pub­li­ka bi­rin­ci­li­yi ke­çi­ri­lib. Öl­kə bi­rin­ci­li­yin­də 46 klub­dan 333 cü­do­çu (288 oğ­lan, 45 qız) qüv­və­si­ni sı­na­yıb.

Bu ya­rış­da DİN İd­man Cə­miy­yə­ti­nin təm­sil­çi­si olan Fi­ru­din Da­da­şov fərq­lə­nib. O, 90 ki­loq­ram çə­ki­də olan id­man­çı­lar ara­sın­da ke­çir­di­yi bü­tün qar­şı­laş­ma­la­rı qə­lə­bə ilə ba­şa vu­ra­raq tur­ni­rin qa­li­bi olub.

Qeyd edək ki, F.Da­da­şov DİN Da­xi­li Qo­şun­la­rın id­man bö­lü­yü­nün əs­gə­ri­dir.

Zey­ni Hü­sey­nov
DİN mət­bu­at xid­mə­ti­nin əmək­da­şı

Son xəbərlər