25/06/2018 23:02
728 x 90

Zən­gi­lan Po­lis Şö­bə­si­nin ko­man­da­sı xa­ti­rə tur­ni­ri­nin qa­li­bi ol­du... - FOTO

img

Ab­şe­ron­da ra­yon ic­ra ha­ki­miy­yə­ti­nin təş­ki­lat­çı­lı­ğı və "Əlin­cə" İd­man Klu­bu­nun tə­şəb­bü­sü ilə iyu­nun 15-dən 26-dək ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin ana­dan ol­ma­sı­nın 94-cü il­dö­nü­mü­nə və 1993-cü il­də xal­qın tə­lə­bi ilə ha­ki­miy­yə­tə qa­yı­dı­şı­nın 24 il­li­yi­nə həsr olun­muş fut­bol tur­ni­ri ke­çi­ri­lib.

"Qur­tu­luş" gü­nün­də baş­la­yan ya­rış­da ra­yon əra­zi­sin­də fəa­liy­yət gös­tə­rən müx­tə­lif id­man cə­miy­yət və klub­la­rı­nı təm­sil edən 14, elə­cə də Ma­sa­zır qə­sə­bə­sin­də yer­lə­şən Zən­gi­lan Ra­yon Po­lis Şö­bə­si­nin fut­bol ko­man­da­sı iş­ti­rak edib.

On gün da­vam edən yar­şın fi­na­lın­da Zən­gi­lan RPŞ-nin fut­bol ko­man­da­sı "Əlin­cə" id­man klu­bu ilə qar­şı­la­şıb. "Əlin­cə Are­na"da ke­çi­ri­lən gö­rü­şün ye­ku­nun­da Zən­gi­lan RPŞ-nin ko­man­da­sı 5:4 he­sa­bı ilə qa­lib gə­lə­rək fəx­ri kür­sü­nün ən yük­sək pil­lə­si­nə qal­xıb. Tur­ni­rin so­nun­da qa­lib ko­man­da­la­ra xa­ti­rə hə­diy­yə­lə­ri, ya­rı­şın ku­bo­ku təq­dim olu­nub.

Təd­bi­rin so­nun­da çı­xış edən Zən­gi­lan RPŞ-nin rəi­si, po­lis pol­kov­nik-ley­te­nan­tı Ən­vər Hə­sə­nov çı­xış edə­rək, ümum­mil­li li­de­rin öl­kə­miz və xal­qı­mız qar­şı­sın­da­kı mi­sil­siz xid­mət­lə­rin­dən da­nı­şıb, Hey­dər Əli­ye­vin Da­xi­li İş­lər Na­zir­li­yi­nin və onun ay­rı-ay­rı struk­tur­la­rı­nın öl­kə­də ic­ti­mai asa­yi­şin qo­run­ma­sın­da, ci­na­yət­kar­lıq­la mü­ba­ri­zə­nin təş­ki­lin­də, in­san hü­quq və azad­lıq­la­rı­nın tə­mi­na­tın­da­kı ro­lu­nu və fə­da­kar xid­mə­ti­ni hə­mi­şə yük­sək də­yər­lən­dir­di­yi­ni diq­qə­tə çat­dı­rıb.

O, ya­rış təş­ki­lat­çı­la­rı­na öz tə­şək­kü­rü­nü bil­di­rib. 

Son xəbərlər