25/06/2018 08:11
728 x 90

Er­mə­ni əs­gə­rin azər­bay­can­lı dos­tu­na sen­sa­si­ya­lı açıq mək­tu­bu ya­yıl­dı...

"Bö­yük bir ik­rah his­si­lə xid­mət edi­rəm..."

img

Er­mə­nis­tan or­du­sun­da hər­bi xid­mət ke­çən əs­gər azər­bay­can­lı dos­tu­na eti­raf mək­tu­bu gön­də­rib. Ba­ki-xe­ber.com-un "Vest­nik Kav­ka­za" say­tı­na is­ti­na­dən xə­bə­ri­nə gö­rə, hə­min mək­tu­bu "Ep­ress.am" say­tı dərc edib.

Say­tın xə­bə­rin­də bil­di­ri­lir ki, rus di­lin­də ya­zı­lan mək­tu­bu müx­bi­rə əs­gər özü ve­rib və dərc olun­ma­sı­nı, ya da say­ta yer­ləş­di­ril­mə­si­ni is­tə­yib. Be­lə­lik­lə, adı­nın mə­lum sə­bəb­lər­dən giz­li qal­ma­sı­nı is­tə­yən er­mə­ni əs­gə­ri ya­zır: "Mə­ni hər­bi xid­mə­tə ça­ğır­dı­lar və mən 2 il ən nif­rət et­di­yim yer­də ola­ca­ğam. Bir çox mil­lət­çi­lər, psev­do­və­tən­pər­vər­lər və sai­rə ara­sın­da mən də xid­mət edə­cə­yəm. Er­mə­ni mil­lə­ti və er­mə­ni or­du­su haq­qın­da nə eşit­sən, bil ki mən də or­da­yam - bö­yük bir ik­rah­la və se­çim im­ka­nı ol­ma­dan... "- de­yə mək­tub mü­əl­li­fi eti­raf edir. Bil­di­rir ki, ye­ga­nə tə­səl­li­si 2 il son­ra bu­ra­nı tərk edib azad in­san ola­ca­ğı­dır.

Mək­tu­bun so­nun­da azər­bay­can­lı dos­tu­na uğur ar­zu­la­yan er­mə­ni əs­gə­ri "onu bil ki, bu­ra­da mə­nim ki­mi dü­şü­nən­lər az de­yil" söz­lə­ri­ni xü­su­si vur­ğu­la­yır...

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər