20/06/2018 11:09
728 x 90

Ba­kı İs­lam Oyun­la­rı­nın qlo­bal si­ya­si re­zo­nan­sı get­dik­cə güc­lə­nir

İs­lam dün­ya­sı­nın həm­rəy­li­yi üçün İs­lam Oyun­la­rı­nın çox mü­hüm ro­lu Səu­diy­yə döv­lə­ti sə­viy­yə­sin­də də­yər­lən­di­ril­di...

img

Ba­kı­da ke­çi­ri­lən IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı­nın İs­lam dün­ya­sı­nın həm­rəy­li­yi üçün çox mü­hüm ro­lu var. "Trend"in mə­lu­ma­tı­na gö­rə, bu­nu jur­na­list­lə­rə Səu­diy­yə Ərə­bis­ta­nı Kral­lı­ğı­nın Mil­li Olim­pi­ya Ko­mi­tə­si pre­zi­den­ti­nin müa­vi­ni, şah­za­də Əl­dübl­hə­kim Əl Sə­ud de­yib.

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, bu id­man oyun­la­rı müx­tə­lif mü­səl­man öl­kə­lə­ri­ni bir ara­ya gə­ti­ri­rə­rək, on­la­rı bu ya­rış­lar ət­ra­fın­da bir­ləş­di­rir: "IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı çox gö­zəl təş­kil edi­lib və biz bu­na gö­rə Azər­bay­ca­na tə­şək­kür­lə­ri­mi­zi bil­di­ri­rik. Be­lə yük­sək sə­viy­yə­də təş­ki­lat­çı­lıq İs­lam həm­rəy­li­yi yo­lun­da bir ad­dım sa­yı­lır. He­sab edi­rik ki, bu cür oyun­lar İs­lam həm­rəy­li­yi­ni, müx­tə­lif sa­hə­lər­də ol­du­ğu ki­mi, id­man sa­hə­sin­də də ge­niş­lən­di­rə­cək".

Şah­za­də Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin 2017-ci ili Azər­bay­can­da "İs­lam Həm­rəy­li­yi İli" elan et­mə­si­ni də yük­sək qiy­mət­lən­di­rib:

Qeyd edək ki, Səu­diy­yə Ərə­bis­ta­nı­nın Mil­li Olim­pi­ya Ko­mi­tə­si sə­fir­lik­lə bir­gə Ba­kı-2017 IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rın­da iş­ti­rak edən id­man­çı­la­rı­nın şə­rə­fi­nə zi­ya­fət təş­kil edib. Mə­ra­sim­də IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rın­da iş­ti­rak edən səu­diy­yə­li id­man­çı­lar, öl­kə­miz­də ak­kre­di­tə olun­muş dip­lo­ma­tik kor­pus rəh­bər­lə­ri, Di­ni Qu­rum­lar­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin səd­ri Mü­ba­riz Qur­ban­lı və di­gər rəs­mi­lər, ic­ti­ma­iy­yət nü­ma­yən­də­lə­ri iş­ti­rak edib.

İta­li­ya KİV-də IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı­na ge­niş re­ak­si­ya var

IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı za­ma­nı Xə­zər­dən baş­la­yan su sə­ya­hə­ti çər­çi­və­sin­də su­yun müx­tə­lif re­gi­on­la­ra apa­rıl­ma­sı sim­vo­lik ola­raq Azər­bay­can xal­qı­nın bir­li­yi­ni, ha­be­lə İs­lam öl­kə­lə­ri­nin və İs­lam də­yər­lə­ri­nin həm­rəy­li­yi­ni ifa­də edir. Ba­ki-xe­ber.com-un mə­lu­ma­tı­na gö­rə, bu ba­rə­də İta­li­ya­nın "No­ti­zie Geo­po­li­tic­he" por­ta­lın­da ya­yım­la­nan "Azər­bay­can. İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı. Mul­ti­kul­tu­ra­liz­min gü­cü" mə­qa­lə­sin­də bil­di­ri­lir.

Mə­qa­lə­də "Azər­bay­ca­nın Mər­kə­zi Cə­nu­bi İta­li­ya­da dost­la­rı" as­so­sia­si­ya­sı­nın si­ya­si ana­li­ti­ki For­tu­na­to Ma­te­raz­zo­nun fi­kir­lə­ri­nə is­ti­na­dən Azər­bay­ca­nın həm mü­səl­man öl­kə­lə­ri ara­sın­da dia­lo­qa, həm də İs­lam dün­ya­sı­nın Qərb ilə dia­lo­qu­na töh­fə ve­rən və müx­tə­lif mə­də­niy­yət və din­lə­rin nü­ma­yən­də­lə­ri­nin dinc ya­na­şı ya­şa­ma­sı­nı tə­min edən müs­bət mul­ti­kul­tu­ra­lizm nü­mu­nə­si ol­du­ğu qeyd olu­nur.

Mü­əl­lif, ha­be­lə, öl­kə­mi­zin BMT-nin 2000-ci il­də qə­bul et­di­yi "Mi­nil­li­yin İn­ki­şaf Məq­səd­lə­ri" çər­çi­və­sin­də yox­sul­lu­ğun azal­dıl­ma­sı və in­ki­şaf məq­səd­lə­ri­ni uğur­la hə­ya­ta ke­çi­rə­rək, yox­sul­luq prob­le­mi­nə ef­fek­tiv həll yo­lu tap­dı­ğı ba­rə­də də da­nı­şır.

Ya­zı­da Azər­bay­ca­nın dün­yə­vi döv­lət qu­ru­lu­şu haq­qın­da da da­nı­şı­la­raq qeyd olu­nur ki, əha­li­si­nin bö­yük ək­sə­riy­yə­ti mü­səl­man olan öl­kə­miz­də müx­tə­lif et­nik və di­ni az­lıq­lar dinc ya­na­şı ya­şa­yır və döv­lət on­la­ra bə­ra­bər hü­quq­lar tə­min edir. Pay­taxt Ba­kı­da beş məs­cid, üç si­na­qoq, bir ka­to­lik və bir pro­tes­tant kil­sə­si­nin möv­cud­lu­ğu­na diq­qə­ti çə­kən mü­əl­lif Azər­bay­ca­nın di­ni to­le­rant­liq sa­hə­sin­də də dün­ya­ya nü­mu­nə ol­du­ğu­nu diq­qə­tə çat­dı­rır.

İn­do­ne­zi­ya­nın möv­qe­yi - İs­la­mia­da mü­səl­man öl­kə­lə­ri ara­sın­da qar­şı­lıq­lı an­laş­ma­nı möh­kəm­lən­di­rə­cək

İn­do­ne­zi­ya Ba­kı­da ke­çi­ri­lən IV İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rın­da fə­al iş­ti­rak edir və ümid edi­rik ki, bu oyun­lar İs­lam öl­kə­lə­ri ara­sın­da qar­şı­lıq­lı an­laş­ma­nın möh­kəm­lən­mə­si­nə öz töh­fə­si­ni ve­rə­cək. Bu­nu "Trend"ə İn­do­ne­zi­ya­nın Ba­kı­da­kı sə­fir­li­yi­nin bi­rin­ci ka­ti­bi An­ge­la Soe­vo­no de­yib.

Onun söz­lə­ri­nə gö­rə, Oyun­lar­da cü­do, ka­ra­te, ta­ek­von­do, uşu, su­ya­tul­lan­ma, bas­ket­bol, gim­nas­ti­ka və di­gər id­man növ­lə­rin­də yüz­dən çox in­do­ne­zi­ya­lı id­man­çı iş­ti­rak edir.

Dip­lo­mat qeyd edib ki, İs­la­mia­da sa­yə­sin­də bey­nəl­xalq ic­ti­ma­iy­yət Azər­bay­can ba­rə­də da­ha çox bi­lə­cək. Bu ya­rış­lar həm­çi­nin, Azər­bay­ca­nın iq­ti­sa­di və tu­rizm po­ten­sia­lı­nın in­ki­şa­fı­na da müs­bət tə­sir gös­tə­rə­cək.

Qeyd edək ki, Ba­kı-2017 İs­lam Həm­rəy­li­yi Oyun­la­rı ma­yın 22-dək da­vam edə­cək. Ya­rış­lar Azər­bay­can pay­tax­tı­nın 16 id­man ob­yek­tin­də 21 id­man nö­vü üz­rə ke­çi­ri­lir.

Na­miq QU­Lİ­YEV

Son xəbərlər