24/04/2018 18:49
728 x 90

Pre­zi­dent Əli­yev sər­həd böl­gə­lə­ri­mi­zin təh­lü­kə­siz­lik tə­mi­na­tın­da ye­ni mər­hə­lə aç­dı...

"Re­gi­on­da baş ve­rən ha­di­sə­lə­rin fo­nun­da be­lə bir fər­ma­nın im­za­lan­ma­sı­na bö­yük eh­ti­yac var­dı"

img

Üze­yir Cə­fə­rov: "Bu, ey­ni za­man­da, ic­ra struk­tur­la­rı və güc na­zir­lik­lə­ri­nin üzə­ri­nə əla­və öh­də­lik­lər qoy­muş olur"

 

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev "Cəb­hə­bo­yu zo­na­da yer­lə­şən ya­şa­yış mən­tə­qə­lə­rin­də güc­lən­di­ril­miş təh­lü­kə­siz­lik re­ji­mi­nin tə­min edil­mə­si Qay­da­la­rı"nın təs­diq edil­mə­si haq­qın­da Fər­man im­za­la­yıb. Fər­man­da de­yi­lir: "Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Kons­ti­tu­si­ya­sı­nın 109-cu mad­də­si­nin 32-ci bən­di­ni rəh­bər tu­ta­raq, cəb­hə­bo­yu zo­na­da yer­lə­şən ya­şa­yış mən­tə­qə­lə­rin­də təh­lü­kə­siz­lik təd­bir­lə­ri­ni güc­lən­dir­mək məq­sə­di­lə qə­ra­ra alı­ram:

1. "Cəb­hə­bo­yu zo­na­da yer­lə­şən ya­şa­yış mən­tə­qə­lə­rin­də güc­lən­di­ril­miş təh­lü­kə­siz­lik re­ji­mi­nin tə­min edil­mə­si Qay­da­la­rı" təs­diq edil­sin.

2. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti bu fər­man­dan irə­li gə­lən mə­sə­lə­lə­ri həll et­sin".

İm­za­la­nan fər­ma­nı möv­cud re­al­lıq­lar ba­xı­mın­dan nə də­rə­cə­də əsas­lı say­maq olar?

Hər­bi eks­pert Üze­yir Cə­fə­rov qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, im­za­la­nan fər­man ol­duq­ca va­cib­dir: "Re­gi­on­da baş ve­rən ha­di­sə­lə­rin fo­nun­da be­lə bir fər­ma­nın im­za­lan­ma­sı­na bö­yük eh­ti­yac var­dı. Bu, ey­ni za­man­da, ic­ra struk­tur­la­rı və güc na­zir­lik­lə­ri­nin üzə­ri­nə əla­və öh­də­lik­lər qoy­muş olur. On­la­rın mə­su­liy­yə­ti­ni bir qə­dər ar­tı­rır. Tə­bii ki, düş­mən tə­rə­fin ayıq düş­mə­mə­si üçün biz bu­nun de­tal­la­rı­nı tam açıq­la­mı­rıq. Çün­ki qa­baq­la­yı­cı təd­bir­lə­rə əl ata bi­lər­lər. Düş­mən hər za­man cəb­hə­yə ya­xın əra­zi­lər­də təx­ri­bat tö­rət­mək­də, əha­li­ni va­hi­mə­yə sal­maq­da ma­raq­lı olur. İm­za­la­nan fər­man­da hə­min hal­lar­la mü­ba­ri­zə apa­rıl­ma­sı ilə  bağ­lı cid­di müd­dəa­lar möv­cud­dur. Bun­dan son­ra cəb­hə­yə ya­xın ra­yon və şə­hər­lə­ri­mi­zin təh­lü­kə­siz­li­yi­nin tə­min olun­ma­sı işi­nə Mü­da­fiə Na­zir­li­yi ilə ya­na­şı, di­gər qu­rum­lar da ca­vab­deh­lik da­şı­ya­caq. He­sab edi­rəm ki, cəb­hə­yə ya­xın əra­zi­də baş ve­rən son pro­ses­lə­rin də be­lə bir fər­ma­nın im­za­lan­ma­sın­da bö­yük ro­lu olub. Bu­nu yal­nız müs­bət və vax­tın­da ve­ri­lən fər­man ki­mi də­yər­lən­di­rə bi­lə­rik. He­sab edi­rəm ki, fər­man­dan irə­li gə­lən tə­ləb­lə­rin ye­ri­nə ye­ti­ril­mə­si işi­nə əla­qə­dar qu­rum­lar da ol­duq­ca diq­qət­li ya­na­şa­caq".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər