24/04/2018 22:14
728 x 90

20 Yan­var şə­hid­lə­ri­nin sa­yın­da də­yi­şik­lik - Və­tən­pər­vər­lik aşı­la­yan və ta­ri­xi hə­qi­qət­lə­ri bər­pa edən sə­rən­cam...

"He­sab edi­rəm ki, sö­zü­ge­dən qə­rar və­tən­pər­vər­lik hiss­lə­ri­nin aşı­lan­ma­sın­da mü­əy­yən rol oy­na­ya bi­lər"

img

Əli Oru­cov: "On­lar öz qa­nı, ca­nı ba­ha­sı­na ta­rix ya­zıb"

 

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev "20 Yan­var şə­hi­di" fəx­ri adı­nın ve­ril­mə­si haq­qın­da Sə­rən­cam im­za­la­yıb.

Sə­rən­ca­ma əsa­sən, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­den­ti­nin 1998-ci il 29 de­kabr ta­rix­li, 51 nöm­rə­li Fər­ma­nı ilə təs­diq edil­miş "20 Yan­var şə­hi­di" fəx­ri adı haq­qın­da Əsas­na­mə"yə uy­ğun ola­raq, 1990-cı il 20 Yan­var ha­di­sə­lə­ri nə­ti­cə­sin­də al­dıq­la­rı xə­sa­rət­lər­dən və­fat et­miş aşa­ğı­da­kı şəxs­lə­rə "20 Yan­var şə­hi­di" fəx­ri adı ve­ri­lib:

Adi­lov Mu­sa Ra­ma­zan oğ­lu,

Məm­mə­do­va Rə­na Təy­yar qı­zı.

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Əmək və Əha­li­nin So­si­al Mü­da­fiə­si Na­zir­li­yi­nə bu sə­rən­cam­dan irə­li gə­lən mə­sə­lə­lə­ri həll et­mək tap­şı­rı­lıb.

20 Yan­var Azər­bay­can ta­ri­xin­də qan­la ya­zıl­mış bir sə­hi­fə­dir, an­caq tək­cə fa­ciə de­yil. Bu ta­rix Azər­bay­ca­nın is­tiq­lal yo­lu­nun ilk zir­və­si, mil­li azad­lıq is­tə­yi­nin oya­nış gü­nü­dür. 1990-cı ilin 20 Yan­var gü­nü uzun il­lər so­vet im­pe­ri­ya­sı­nın əsa­rə­tin­də ya­şa­yan xal­qın azad­lıq sə­si­ni ucalt­dı­ğı, öz su­ve­ren­li­yi uğ­run­da cə­sa­rət nü­ma­yiş et­dir­di­yi şə­rəf­li bir ta­rix­dir.

1990-cı il yan­va­rın 19-dan 20-nə ke­çən ge­cə Ba­kı­da so­vet or­du­su tə­rə­fin­dən dinc əha­li­yə qar­şı dəh­şət­li, küt­lə­vi qır­ğın ha­di­sə­si tö­rə­dil­di. Bu qan­lı ha­di­sə­nin tö­rə­dil­mə­sin­də əsas məq­səd­lər­dən bi­ri azad­lıq uğ­run­da ge­dən mü­ba­ri­zə­ni boğ­maq idi. Ey­ni za­man­da, Azər­bay­can xal­qı­nın ira­də­si­ni qır­maq, in­san­la­rın müs­tə­qil­lik ar­zu­la­rı­nı məhv et­mək idi. So­vet im­pe­ri­ya­sı gü­nah­sız in­san­la­rın qa­nı­nı axıt­sa da, xal­qı­mı­za qar­şı mis­li gö­rün­mə­miş qəd­dar­lıq et­sə də, is­tə­yi­nə na­il ola bil­mə­di.

20 Yan­var ha­di­sə­lə­ri za­ma­nı 131 nə­fər qət­lə ye­ti­ril­di, 744 nə­fər ağır xə­sa­rət al­dı, 4 nə­fər it­kin düş­dü, 400 nə­fər isə həbs edil­di. 

Azər­bay­can­da 20 Yan­var ha­di­sə­lə­ri za­ma­nı hə­lak olan şəxs­lə­rin ai­lə üzv­lə­ri­nə, ya­ra­la­nan­la­ra döv­lət qay­ğı gös­tə­rir. Bu ba­xım­dan da­ha iki nə­fə­rə "20 Yan­var şə­hi­di" fəx­ri adı­nın ve­ril­mə­si cə­miy­yət­də və­tən­pər­vər­lik tər­bi­yə­si­nin in­ki­şa­fın­da nə ki­mi rol oy­na­ya­caq?
Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən AMİP Si­ya­si Şu­ra­sı­nın üz­vü Əli Oru­co­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, 20 Yan­var Azər­bay­ca­nın qan­la ya­zı­lan bir ta­ri­xi­dir: "Özü də azad­lıq, müs­tə­qil­lik yo­lun­da apa­rı­lan mü­ba­ri­zə­də şan­lı bir sə­hi­fə­dir. O za­man min­lər­lə soy­da­şı­mız im­pe­ri­ya­nın sərt ida­rə­çi­li­yin­dən çə­kin­mə­yə­rək öz sö­zü­nü de­yib. On­lar öz qa­nı, ca­nı ba­ha­sı­na ta­rix ya­zıb. Əl­bət­tə, biz bu ta­ri­xi ya­şat­ma­lı­yıq. İl­lər, əsr­lər keç­sə də, 20 Yan­var unu­dul­ma­ma­lı və ya­şa­nan­la­rın ta­ri­xi gənc nəs­lə aşı­lan­ma­lı­dır. Ye­ni nə­sil bil­mə­li­dir ki, azad­lıq uğ­run­da mü­ba­ri­zə it­ki­siz keç­mir. O üz­dən, bu kon­teks­tdən çı­xış edə­rək gənc­lə­ri və­tən­pər­vər ruh­da bö­yüt­mə­li­yik. On­la­ra bu­nu əha­tə­li, sis­tem­li şə­kil­də aşı­la­ma­lı­yıq. Bu ba­xım­dan he­sab edi­rəm ki, sö­zü­ge­dən qə­rar və­tən­pər­vər­lik hiss­lə­ri­nin  aşı­lan­ma­sın­da mü­əy­yən rol oy­na­ya bi­lər. He­sab edi­rəm ki, bu ki­mi mə­sə­lə­lər hər za­man diq­qət mər­kə­zin­də ol­ma­lı­dır".

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər