25/06/2018 04:41
728 x 90

Fik­rət Məm­mə­do­vun Əl­cə­za­ir sə­fə­rin­də iki öl­kə əd­liy­yə­si ara­sın­da ilk sə­nəd im­za­lan­dı - FOTO

img

Öl­kə­miz İs­lam və ərəb dün­ya­sı ilə əla­qə­lə­rə xü­su­si əhə­miy­yət ve­rir. Döv­lət baş­çı­sı tə­rə­fin­dən 2017-ci ilin "İs­lam Həm­rəy­li­yi İli" elan olun­ma­sı çər­çi­və­sin­də dost Əl­cə­za­ir Xalq De­mok­ra­tik Res­pub­li­ka­sı ilə iki­tə­rəf­li mü­na­si­bət­lə­rin in­ki­şa­fı məq­sə­di ilə iki öl­kə­nin Əd­liy­yə na­zir­lik­lə­ri tə­rə­fin­dən da­nı­şıq­lar apa­rı­la­raq əmək­daş­lıq haq­qın­da An­laş­ma Me­mo­ran­du­mu­nun qı­sa müd­dət­də la­yi­hə­si ra­zı­laş­dı­rı­lıb.

Hə­min sə­nə­din im­za­lan­ma­sı üçün Əl­cə­zai­rin əd­liy­yə na­zi­ri Əl-Tay­yib Lou­hun də­və­ti­lə Azər­bay­ca­nın əd­liy­yə na­zi­ri Fik­rət Məm­mə­dov ap­re­lin 16-18-də nü­ma­yən­də he­yə­ti ilə bu öl­kə­də sə­fər­də olub.

Sə­fər za­ma­nı əd­liy­yə na­zir­lə­ri­nin sə­mi­mi və dost­luq şə­rai­tin­də ke­çi­ril­miş gö­rü­şün­də əmək­daş­lı­ğın pers­pek­tiv­lə­ri mü­za­ki­rə olu­nub, hər iki döv­lət­də əd­liy­yə və məh­kə­mə sis­te­min­də apa­rı­lan is­la­hat­lar ət­ra­fın­da ge­niş fi­kir mü­ba­di­lə­si apa­rı­lıb, öl­kə­miz­də tə­mə­li ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­yev tə­rə­fin­dən qo­yul­muş və Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin rəh­bər­li­yi ilə məh­kə­mə-hü­quq sis­te­mi­nin müa­sir­ləş­di­ril­mə­si üz­rə gö­rü­lən iş­lə­rə və əl­də olu­nan nai­liy­yət­lə­rə bö­yük ma­raq gös­tə­ri­lə­rək, təc­rü­bə mü­ba­di­lə­si­nin apa­rıl­ma­sı­nın hər iki tə­rəf üçün fay­da­sı qeyd olu­nub.

Son­ra na­zir­lik­lər ara­sın­da məh­kə­mə, əd­liy­yə, o cüm­lə­dən pe­ni­ten­si­ar sis­te­min tək­mil­ləş­di­ril­mə­si, elek­tron əd­liy­yə, qa­nun­ve­ri­ci­lik, əd­liy­yə iş­çi­lə­ri­nin və ha­kim­lə­rin təd­ri­si sa­hə­sin­də bir­gə təd­bir­lə­rin ke­çi­ril­mə­si­ni nə­zər­də tu­tan əmək­daş­lıq haq­qın­da An­laş­ma Me­mo­ran­du­mu im­za­la­nıb, mət­bu­at üçün bri­finq ke­çi­ri­lib.

Qeyd olu­nub ki, Azər­bay­can­dan Əl­cə­zai­rə na­zir sə­viy­yə­sin­də ilk edi­lən bu sə­fər ta­ri­xi ha­di­sə ol­maq­la mü­na­si­bət­lə­ri­mi­zin in­ki­şa­fı­na tə­kan ve­rə­cək. Ey­ni za­man­da, An­laş­ma Me­mo­ran­du­mu iki öl­kə ara­sın­da əmək­daş­lı­ğa da­ir im­za­la­nan ilk sə­nəd ol­maq­la mü­qa­vi­lə-hü­quq ba­za­sı­nın tə­mə­li­ni qo­yub və qar­şı­lıq­lı fəa­liy­yə­tin müx­tə­lif sa­hə­lər­də də­rin­ləş­mə­si­nə də­yər­li töh­fə ola­caq­dır. Əl­cə­za­ir­li na­zir Azər­bay­can­da ge­dən pro­ses­lər­dən mə­lu­mat­lı ol­du­ğu­nu bil­di­rə­rək, öl­kə­mi­zin sü­rət­li in­ki­şa­fın­da, əmi­na­man­lı­ğın və sa­bit və­ziy­yə­tin tə­min olun­ma­sın­da Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin müs­təs­na ro­lu­nu və xid­mət­lə­ri­ni vur­ğu­la­yıb.

Bu­nun­la ya­na­şı, Əl­cə­zai­rin Əd­liy­yə Na­zir­li­yi tə­rə­fin­dən əha­li­yə gös­tə­ri­lən elek­tron xid­mət­lə­rə da­ir təq­di­mat ke­çi­ri­lib, bu sa­hə­də təc­rü­bə mü­ba­di­lə­si apa­rı­lıb, Azər­bay­ca­nın bren­di olan və əd­liy­yə­nin də müx­tə­lif xid­mət­lər gös­tər­di­yi ASAN xid­mə­tin və­tən­daş məm­nun­lu­ğu­nu tə­min edən fəa­liy­yə­ti ba­rə­də mə­lu­mat ve­ri­lib.

Sə­fər za­ma­nı Əl­cə­zai­rin Baş na­zi­ri Ab­del­ma­lek Sel­lal ilə gö­rüş ke­çi­ri­lib. İki öl­kə­nin din və mə­də­niy­yət ki­mi or­taq də­yər­lə­rə ma­lik ol­du­ğu­nu söy­lə­yən Baş na­zir ha­zır­kı sə­fə­rin və im­za­lan­mış sə­nə­din mü­hüm əhə­miy­yə­ti­ni qeyd edib, Əl­cə­zai­rin Azər­bay­can­la bü­tün is­ti­qa­mət­lər­də, xü­su­si­lə iq­ti­sa­di, hü­qu­qi, ti­ca­rət, neft-qaz və mə­də­niy­yət sa­hə­lə­rin­də əmək­daş­lı­ğın apa­rıl­ma­sın­da ma­raq­lı ol­du­ğu­nu bil­di­rib, bu­nun üçün bö­yük po­ten­sia­lın möv­cud­lu­ğu­nu vur­ğu­la­yıb. Baş na­zir öl­kə­si­nin Af­ri­ka­da nü­fu­za ma­lik ol­du­ğu­nu bil­di­rə­rək, qi­tə öl­kə­lə­ri ilə əla­qə­lə­rin in­ki­şa­fın­da Azər­bay­ca­na kö­mək et­mə­yə ha­zır ol­du­ğu­nu de­yib.

Gö­rüş­də Azər­bay­can­da əd­liy­yə və məh­kə­mə sis­te­min­də apa­rı­lan is­la­hat­la­ra ma­raq gös­tə­ri­lib, bu sa­hə­də təc­rü­bə mü­ba­di­lə­si­nin hər iki tə­rəf üçün fay­da­sı qeyd edi­lib.

Əd­liy­yə na­zi­ri F.Məm­mə­do­vun Əl­cə­zai­rin Ali Məh­kə­mə­si­nin səd­ri və Baş pro­ku­ro­ru ilə də gö­rü­şü olub. Gö­rüş­də əda­lət mü­ha­ki­mə­si­nin sə­mə­rə­li­li­yi, məh­kə­mə­lə­rə mü­ra­ci­ət im­kan­la­rı­nın asan­laş­dı­rıl­ma­sı, elek­tron məh­kə­mə­nin tət­bi­qi, ha­kim­lə­rin se­çi­mi və təd­ri­si mü­za­ki­rə edi­lib, iki­tə­rəf­li əmək­daş­lı­ğın ge­niş­lən­di­ril­mə­si­nə bö­yük ma­raq gös­tə­ri­lib, məh­kə­mə­nin bi­na­sı ilə ta­nış olu­nub.

Ey­ni za­man­da, Ali Ma­gis­trat­lar (Ha­kim­lər və Pro­ku­ror­lar) Mək­tə­bi­nə sə­fər edi­lə­rək hə­min qu­ru­mun fəa­liy­yə­ti, ha­kim­lə­rin və pro­ku­ror­la­rın il­kin və da­vam­lı təd­ri­si pro­se­si ilə ta­nış olu­nub, əmək­daş­lı­ğa da­ir fay­da­lı da­nı­şıq­lar apa­rı­lıb.

Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin tap­şı­rı­ğı­na əsa­sən pe­ni­ten­si­ar sis­te­min tək­mil­ləş­di­ril­mə­si, in­fras­truk­tu­run ye­ni­lən­mə­si ilə bağ­lı is­la­hat­la­rın hə­ya­ta ke­çi­ril­di­yi nə­zə­rə alı­na­raq öl­kə­mi­zin nü­ma­yən­də he­yə­ti, həm­çi­nin Əl­cə­zai­rin ye­ni in­şa olun­muş müa­sir pe­ni­ten­si­ar komp­lek­si­nə baş çə­kə­rək qu­ru­mun fəa­liy­yə­ti, məh­kum­la­rın sax­lan­ma şə­rai­ti, ha­be­lə pro­ba­si­ya xid­mə­ti, elə­cə də Həbs­xa­na Əmək­daş­la­rı­nın Mil­li Mək­tə­bin­də pe­ni­ten­si­ar xid­mət üçün kadr­la­rın ha­zır­lan­ma­sı sis­te­mi ilə ma­raq­la­nıb, bu sa­hə­də fay­da­lı təc­rü­bə mü­ba­di­lə­si apa­rı­lıb.

Nü­ma­yən­də he­yə­ti, həm­çi­nin Əl­cə­zai­rin Mil­li No­ta­ri­us­lar Pa­la­ta­sı­nın fəa­liy­yə­ti ilə ta­nış ola­raq sə­mə­rə­li fi­kir mü­ba­di­lə­si apa­rıb, Azər­bay­ca­nın no­ta­ri­at ins­ti­tu­tu­na ma­raq gös­tə­ri­lib.

Bü­tün gö­rüş­lər­də həm­söh­bət­lə­rin diq­qə­ti Er­mə­nis­tan-Azər­bay­can, Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin acı nə­ti­cə­lə­ri­nə, tor­paq­la­rı­mı­zın 20%-nin iş­ğa­lı və bir mil­yon­dan çox soy­da­şı­mı­zın qaç­qın və məc­bu­ri köç­kün və­ziy­yə­ti­nə düş­mə­si fak­tı­na cəlb olun­maq­la, mü­na­qi­şə­yə da­ir bro­şür­lər və di­gər əya­ni və­sa­it­lər təq­dim edi­lib.

Təd­bir­lər­də öl­kə­mi­zin Əl­cə­za­ir­də­ki sə­fi­ri Ma­hir Əli­yev də iş­ti­rak edib.

Mə­lu­ma­tı Əd­liy­yə Na­zir­li­yi­nin mət­bu­at xid­mə­ti ya­yıb.

Xə­bər xid­mə­ti

Son xəbərlər