24/04/2018 18:27
728 x 90

"Zər­da­bi Mət­bu­at Mər­kə­zi" "İlk mən­bə­dən in­for­ma­si­ya alın­ma­sı­nın təş­vi­qi ilə "Açıq hö­ku­mət" qu­ru­cu­lu­ğu­na dəs­tə­yin" ilk top­lan­tı­sı­nı Lən­kə­ran­da ke­çir­di...

img

"Zər­da­bi Mət­bu­at Mər­kə­zi" İc­ti­mai Bir­li­yi­nin Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti ya­nın­da Qey­ri-Hö­ku­mət Təş­ki­lat­la­rı­na Döv­lət Dəs­tə­yi Şu­ra­sı­nın ma­liy­yə yar­dı­mı ilə ger­çək­ləş­dir­di­yi "İlk mən­bə­dən in­for­ma­si­ya alın­ma­sı­nın təş­vi­qi ilə "Açıq hö­ku­mət" qu­ru­cu­lu­ğu­na dəs­tək" la­yi­hə­si çər­çi­və­sin­də­ki bi­rin­ci top­lan­tı ap­re­lin 19-da Lən­kə­ran şə­hə­rin­də ke­çi­ri­lib. "İlk mən­bə­dən in­for­ma­si­ya alın­ma­sı: möv­cud du­rum və pers­pek­tiv və­zi­fə­lər" möv­zu­sun­da­kı təd­bir şə­hər Mə­də­niy­yət Mər­kə­zin­də dü­zən­lə­nib.

Təd­bi­ri gi­riş sö­zü ilə Lən­kə­ran Şə­hər İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti­nin or­qa­nı olan "Lən­kə­ran" qə­ze­ti­nin baş re­dak­to­ru Əli­mər­dan Əli­yev açıb. O, uzun il­lər ra­yon rəh­bər­li­yin­də me­dia­ya in­for­ma­si­ya ve­ril­mə­si­nə mə­sul şəxs ki­mi fəa­liy­yət gös­tər­di­yi­ni xa­tır­la­ya­raq, möv­cud sa­hə­nin de­mok­ra­tik və hü­qu­qi döv­lət qu­ru­cu­lu­ğu­na dəs­tək ba­xı­mın­dan əhə­miy­yə­ti­ni əsas­lan­dı­rıb. Ə.Əli­yev bil­di­rib ki, mət­bua­ta mü­na­si­bət­də "açıq qa­pı" si­ya­sə­ti­nin hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si həm də şəf­faf­lıq mü­hi­ti­nin tə­mi­na­tı ba­xı­mın­dan önəm­li­dir. Lən­kə­ran­da da mə­sə­lə­yə hər za­man möv­cud as­pekt­dən ya­na­şı­lıb. Baş re­dak­tor bu ba­xım­dan Zər­da­bi Mət­bu­at Mər­kə­zi tə­rə­fin­dən ger­çək­ləş­di­ri­lən la­yi­hə­nin önə­mi­ni vur­ğu­la­yıb.

"Zər­da­bi Mət­bu­at Mər­kə­zi" İB-nin səd­ri, "İlk mən­bə­dən in­for­ma­si­ya alın­ma­sı­nın təş­vi­qi ilə "Açıq hö­ku­mət" qu­ru­cu­lu­ğu­na dəs­tək" la­yi­hə­si­nin ko­or­di­na­to­ru Rə­him Hü­seyn­za­də bil­di­rib ki, rəh­bər­lik et­di­yi təş­ki­lat ya­ran­dı­ğı gün­dən ilk mən­bə­dən in­for­ma­si­ya alın­ma­sı mə­sə­lə­lə­ri­nə həs­sas ya­na­şıb, bu is­ti­qa­mət­də tə­şəb­büs və tək­lif­lər­lə çı­xış edib. "Ha­zır­da Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti ya­nın­da Qey­ri-Hö­ku­mət Təş­ki­lat­la­rı­na Döv­lət Dəs­tə­yi Şu­ra­sı­nın ma­liy­yə yar­dı­mı ilə ger­çək­ləş­dir­di­yi­miz la­yi­hə də bir növ ide­ya­la­rı­mı­zın da­va­mı­dır. Biz nə is­tə­yi­rik? İs­tə­yi­rik ki, cə­miy­yə­ti­miz da­ha de­mok­ra­tik, şəf­faf ol­sun. Bu­nu ger­çək­ləş­dir­mə­yin bir yo­lu cə­miy­yə­tin in­for­ma­si­ya ilə tə­mi­na­tın­dan, da­ha də­qiq de­səm, qü­sur­suz tə­mi­na­tın­dan ke­çir. Əl­bət­tə, za­man-za­man ob­yek­tiv və sub­yek­tiv sə­bəb­lər­dən möv­cud is­ti­qa­mət­də çox­lu say­da prob­lem­lər ya­şa­nıb. Ar­tıq və­ziy­yə­tin rə­van məc­ra­ya düş­dü­yü bir şə­ra­it­də be­lə dü­şü­nü­rük ki, bu sa­hə­ni diq­qət­siz qoy­maq ol­maz. İlk mən­bə ro­lun­da çı­xış et­mə­li olan şəxs­lər­lə maa­rif­lən­dir­mə iş­lə­ri apar­maq va­cib­dir. Əl­bət­tə, qa­nun­la­rı­mız var və on­la­ra ria­yət əs­lin­də prob­lem­lə­ri ara­dan qal­dı­rır. An­caq bə­zən elə və­ziy­yət­lər ya­ra­nır ki, nə­lə­rin­sə diq­qə­tə çat­dı­rıl­ma­sı, mü­za­ki­rə­si önəm­li­dir. Çün­ki cə­miy­yə­tə in­for­ma­si­ya ve­ril­mə­si pro­se­sin­də əsa­sən iki tə­rəf çı­xış edir. İn­for­ma­si­ya ve­rən­lər və hə­min in­for­ma­si­ya­nı cə­miy­yə­tə çat­dı­ran­lar. Mə­su­liy­yət ey­ni də­rə­cə­də hər iki­si­nə aid­dir. Biz bu la­yi­hə­miz­lə is­tə­yi­rik ki, mə­su­liy­yət­li tə­rəf­lə­rin fi­kir­lə­ri­ni öy­rə­nək, ic­ti­mai­ləş­di­rək, prob­lem­lə­rin həl­li yol­la­rı ilə əla­qə­dar tək­lif­lə­ri qrup­laş­dı­raq. Gü­man edi­rəm ki, top­lan­tı­mız bu sa­yaq mə­sə­lə­lər ət­ra­fın­da ge­niş fi­kir mü­ba­di­lə­lə­ri ilə yad­da qa­la­caq", - de­yə R.Hü­seyn­za­də bil­di­rib.

La­yi­hə­nin eks­per­ti, Jur­na­list Araş­dır­ma­la­rı Mər­kə­zi­nin səd­ri Sey­mur Ver­di­za­də bil­di­rib ki, in­for­ma­si­ya, da­ha də­qiq de­sək ilk mən­bə­dən in­for­ma­si­ya al­ma im­kan­la­rı döv­lət və ic­ti­mai ins­ti­tut­la­rın nə də­rə­cə­də cə­miy­yə­tə açıq ol­ma­sı­nı, qar­şı­lıq­lı əla­qə­lə­rin sə­viy­yə­si­ni ta­ri­xən əya­ni əks et­di­rib. Dün­ya­mı­zın de­mok­ra­tik­ləş­mə­yə məh­kum ol­du­ğu in­di­ki dövr­də bu, inam və eti­ma­da əsas­la­nan və­tən­daş cə­miy­yə­ti qu­ru­cu­lu­ğu­nun mü­hüm tər­kib his­sə­lə­rin­dən­dir. Tə­bii­dir ki, in­for­ma­si­ya­lı cə­miy­yət an­la­mı­nın for­ma­laş­ma­sı bir­ba­şa me­dia­nın du­ru­mu, in­for­ma­si­ya əl­də et­mə im­kan­la­rı və in­for­ma­si­ya mən­bə­lə­ri­nin onun üzü­nə nə də­rə­cə­də açıq­lı­ğı ilə sıx su­rət­də bağ­lı­dır. İn­san haq­la­rın­dan, de­mok­ra­tik­ləş­mə­dən bə­şə­ri miq­yas­da söh­bət­lə­rin get­di­yi, mü­za­ki­rə­lə­rin açıl­dı­ğı bir vaxt­da in­di dün­ya döv­lət­lə­ri­nin ək­sə­riy­yə­tin­də söz və mət­bu­at azad­lı­ğı­nın, o cüm­lə­dən ilk mən­bə­dən mə­lu­mat alın­ma­sı­nın tə­mi­na­tı­na yö­nə­lən hü­qu­qi akt­lar möv­cud­dur. Doğ­ru­dur, me­dia­ya bir or­qa­nizm ki­mi hər yer­də ey­ni ra­kurs­dan ba­xı­lır: onun də­qiq­lik, ob­yek­tiv­lik, ope­ra­tiv­lik və ba­lans prin­sip­lə­ri ic­ti­ma­iy­yə­tin müx­tə­lif tərz­də dü­şü­nən tə­bə­qə­lə­ri­nə məx­sus fi­kir­lə­rin ey­ni mə­xəz­dən səs­lən­mə­si­nə, de­mok­ra­ti­ya­nın bir­ba­şa at­ri­but­la­rın­dan sa­yı­lan fi­kir plü­ra­liz­mi­nin tə­mi­na­tı­na xid­mət et­mə­li­dir",- de­yən S.Ver­di­za­də ilk mən­bə­dən in­for­ma­si­ya ve­ril­mə­si mə­sə­lə­sin­də döv­lət qu­rum­la­rı­nın da üzə­ri­nə mü­hüm mə­su­liy­yə­tin düş­dü­yü­nü vur­ğu­la­yıb. Bu is­ti­qa­mət­də­ki xa­rak­te­rik ten­den­si­ya­lar­dan söz açıb.

Çı­xış edən­lər­dən Ye­ni Ocaq Ədə­bi Bir­li­yi­nin səd­ri, ya­zı­çı-pub­li­sist Ha­fiz Mir­zə, ra­yon zi­ya­lı­la­rın­dan Ba­rat Kə­ri­mov, Xu­da­ver­di Ca­va­dov, Di­ni Qu­rum­lar­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin Lən­kə­ran böl­gə­si üz­rə şö­bə mü­di­ri Qa­ğa­yı Məm­mə­dov və baş­qa­la­rı mü­za­ki­rə edi­lən möv­zu­nun əhə­miy­yə­ti­ni vur­ğu­la­yıb­lar, qar­şı­laş­dıq­la­rı kon­kret mə­qam­la­rı təs­vir edib­lər. On­la­rın su­al­la­rı ca­vab­lan­dı­rı­lıb.

Qeyd edək ki, "Zər­da­bi Mət­bu­at Mər­kə­zi" İc­ti­mai Bir­li­yi "İlk mən­bə­dən in­for­ma­si­ya alın­ma­sı­nın təş­vi­qi ilə "Açıq hö­ku­mət" qu­ru­cu­lu­ğu­na dəs­tək" la­yi­hə­si çər­çi­və­sin­də İs­ma­yıl­lı və Sal­yan ra­yon­la­rın­da da "İlk mən­bə­dən in­for­ma­si­ya alın­ma­sı: möv­cud du­rum və pers­pek­tiv və­zi­fə­lər" möv­zu­sun­da "də­yir­mi ma­sa"lar ke­çi­rə­cək. 

Son xəbərlər