23/05/2018 18:37
728 x 90

BAMF ABŞ Sə­fir­li­yi­nin dəs­tə­yi­lə Azər­bay­ca­nın cəb­hə böl­gə­sin­də maa­rif­lən­dir­mə la­yi­hə­si­ni da­vam et­di­rir - FOTO

img

Bey­nəl­xalq Av­ra­si­ya Mət­bu­at Fon­du ABŞ-ın Azər­bay­can­da­kı Sə­fir­li­yi­nin ma­liy­yə dəs­tə­yi ilə Bər­də, Tər­tər və Ağ­dam ra­yon­la­rı­nın məc­bu­ri köç­kün ic­ma­la­rı­nın gənc­lə­ri ara­sın­da "Re­gi­on­lar­da Məc­bu­ri Köç­kün Gənc­lə­ri­nin Və­tən­daş Cə­miy­yə­ti Qu­ru­cu­lu­ğun­da İş­ti­ra­kı­nın dəs­tək­lən­mə­si" la­yi­hə­si­nin ic­ra­sı­nı da­vam et­di­rir.

La­yi­hə çər­çi­və­sin­də məc­bu­ri köç­kün gənc­lə­ri­nin la­yi­hə haq­qın­da mə­lu­mat­lı­lı­ğı­nın ar­tı­rıl­ma­sı və la­yi­hə­yə gənc­lə­rin cəlb olun­ma­sı məq­sə­di­lə Bər­də, Tər­tər və Ağ­dam ra­yon­la­rı­nın məc­bu­ri köç­kün ic­ma­la­rın­da ra­yo­nun ic­ra struk­tur­la­rı­nın dəs­tə­yi­lə maa­rif­lən­dir­mə iş­lə­ri apa­rı­lıb və tə­lim­lər­də iş­ti­rak edə­cək gənc­lər se­çi­lib. Hər üç hə­dəf ra­yo­nun­da ümu­mi­lik­də 200 nə­fər məc­bu­ri köç­kün gən­cə fər­di in­ki­şaf və ney­ro-linq­vis­tik proq­ram­laş­dır­ma tə­lim­lə­ri ke­çi­lib. Tə­lim­lər qey­ri for­mal təh­sil me­to­du əsa­sın­da apa­rı­lıb. Ma­raq­lı təq­di­mat­lar və oyun­lar va­si­tə­si­lə gənc­lər qrup iş­lə­rin­də öy­rən­dik­lə­ri­ni tət­biq edib­lər. La­yi­hə­nin ic­ra pla­nı­na əsa­sən may ayı ər­zin­də mul­ti­me­dia və la­yi­hə­lə­rin ida­rə olun­ma­sı, ic­ma­lar üçün fond ax­ta­rı­şı tə­lim­lə­ri­nin ke­çi­ril­mə­si nə­zər­də tu­tu­lub.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər