24/04/2018 18:29
728 x 90

Mət­bu­at Şu­ra­sın­da Tür­ki­yə­nin çox­say­lı me­dia qu­rum­la­rı təm­sil­çi­lə­ri ilə Əmək­daş­lıq Me­mo­ran­du­mu im­za­lan­dı...

img

Azər­bay­can Mət­bu­at Şu­ra­sın­da öl­kə­miz­də sə­fər­də olan bir qrup tür­ki­yə­li jur­na­listlə gö­rüş ke­çi­ri­lib. Qo­naq­la­rı sa­lam­la­yan MŞ səd­ri, Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı Əf­la­tun Ama­şov bil­di­rib ki, Azər­bay­can və Tür­ki­yə ara­sın­da for­ma­laş­mış qar­daş­lıq və dostluq mü­na­si­bət­lə­ri qə­dim ta­ri­xi kök­lə­rə ma­lik­dir. Hər iki öl­kə­nin me­di­a­sı bu mü­na­si­bət­lə­rin da­ha da də­rin­ləş­mə­sin­də müs­təs­na rol oy­na­maq­la ya­na­şı, ümu­mi­lik­də türk dün­ya­sı­nın kon­so­li­da­si­ya­sı ilə bağ­lı pro­ses­lə­rə də mü­hüm töh­fə ver­mək­də­dir.

İn­di­yə­dək Tür­ki­yə və Azər­bay­can jur­na­listlə­ri­nin iş­ti­ra­kı ilə çox­say­lı top­lan­tı­la­rın təş­kil edil­di­yi­ni diq­qə­tə çat­dı­ran Ə.Ama­şov həm­çi­nin vur­ğu­la­yıb ki, qar­şı­lıq­lı me­dia əmək­daş­lı­ğın­da mü­hüm hal­qa­nı or­taq hə­qi­qət­lə­ri­mi­zin təb­li­ği təş­kil edir. "Biz ey­ni za­man­da bey­nəl­xalq miq­yas­da söz və ifa­də azad­lı­ğı ilə bağ­lı mə­sə­lə­lə­rə də həs­sas ya­naş­ma­lı­yıq. Çün­ki çox za­man bu is­ti­qa­mət­də sui-is­ti­fa­də­lə­rin şa­hi­di olu­ruq. Tür­ki­yə və Azər­bay­ca­na qar­şı heç də bir­mə­na­lı mü­na­si­bət yox­dur. Hol­lan­di­ya­nın yol ver­di­yi qey­ri-etik hə­rə­kət, üs­tə­lik öl­kə­də türklə­rə qar­şı hə­ya­ta ke­çi­ril­miş zo­ra­kı­lıq aktla­rı bu­nu bir da­ha təs­diq­lə­di. Dü­şü­nü­rəm ki, me­dia or­qan­la­rı­mız bu re­al­lıq­dan çı­xış et­mə­li­dir", - de­yən Ə.Ama­şov onu da əla­və edib ki, Azər­bay­can Mət­bu­at Şu­ra­sı İran, Ru­si­ya və Gür­cüs­tan da­xil ol­maq­la ümu­mi­lik­də böl­gə jur­na­listlə­ri­nin gö­rü­şü­nü təş­kil et­mə­yi plan­laş­dı­rır. Bu gö­rü­şün re­al­laş­ma­sın­da Tür­ki­yə me­di­a­sı ilə qar­şı­lıq­lı tə­şəb­büs­kar­lıq mü­hüm əhə­miy­yət da­şı­ya­caq.

Tür­ki­yə­li me­dia təm­sil­çi­lə­ri­nin öl­kə­mi­zə sə­fə­ri­nin tə­şəb­büs­ka­rı olan Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı Qə­ni­rə Pa­şa­ye­va bil­di­rib ki, Tür­ki­yə və Azər­bay­can ara­sın­da­kı çox­tə­rəf­li əmək­daş­lıq ör­nək sə­ciy­yə da­şı­yır və bu, me­dia müs­tə­vi­sin­də hə­ya­ta ke­çi­ri­lən təd­bir­lər­lə, ye­ni bir­gə fə­a­liy­yət me­xa­nizmlə­ri ilə də zən­gin­ləş­mə­li­dir. Bu ba­xım­dan o, tür­ki­yə­li jur­na­listlə­rin Azər­bay­ca­na sə­fə­ri­nin məh­sul­dar ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı de­yib.

An­tal­ya Qə­ze­tə­çi­lər Cə­miy­yə­ti və Ak­de­niz Qə­ze­tə­çi­lər Fe­de­ra­si­ya baş­qa­nı Mev­lut Ye­ni çı­xı­şın­da bil­di­rib ki, ümu­mən türk top­lu­mu­na qar­şı bey­nəl­xalq miq­yas­da ay­rı­seç­ki­lik si­ya­sə­ti hökm sü­rür. Me­dia bu sa­yaq xo­şa­gəl­məz fə­a­liy­yə­tə qar­şı tu­tar­lı al­ter­na­tiv or­ta­ya qoy­ma­lı­dır. Bu ba­xım­dan Azər­bay­can və Tür­ki­yə­nin me­dia qu­rum­la­rı­nın re­al­laş­dır­ma­lı ol­duq­la­rı bir­gə tə­şəb­büs­lər ki­fa­yət qə­dər­dir. Azər­bay­can Mət­bu­at Şu­ra­sı ilə əmək­daş­lı­ğın da be­lə bir va­cib və­zi­fə­nin ic­ra­sı­na kök­lə­nə­cə­yin­dən əmin­li­yi­ni ifa­də edən tür­ki­yə­li qo­naq öl­kə­mi­zə sə­fər­dən məm­nun­lu­ğu­nu bil­di­rib.

Bun­dan son­ra Azər­bay­can Mət­bu­at Şu­ra­sı ilə Tür­ki­yə­li me­dia nü­ma­yən­də­lə­ri ara­sın­da Əmək­daş­lıq Me­mo­ran­du­mu im­za­la­nıb. Me­mo­ran­du­ma öl­kə­miz­dən MŞ səd­ri Ə.Ama­şov Tür­ki­yə tə­rəf­dən isə An­tal­ya Qə­ze­tə­çi­lər Cə­miy­yə­ti və Ak­də­niz Qə­ze­tə­çi­lər Fe­de­ra­si­ya baş­qa­nı,iler Kon­fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mev­lut Ye­ni, Bur­dur Qə­ze­tə­çi­lər Cə­miy­yə­ti baş­qa­nı Kür­şat Tun­cel, Ye­ni­gün-Ak­de­niz Qə­ze­tə­çi­lər Fe­de­ra­si­ya Ge­nel baş­kan yar­dım­çı­sı, Ak­də­niz Qə­ze­tə Sa­hib­lə­ri Dər­nə­yi baş­qa­nı Ah­met Du­ran Ye­ni­gün, Ak­de­niz Qə­ze­tə­çi­lər Fe­de­ra­si­ya Yö­ne­tim Ku­ru­lu üz­vü Ali Bul­du, An­tal­ya Qə­ze­tə­çi­lər Cə­miy­yə­ti baş­qan yar­dım­çı­sı İd­ris Taş, Ak­də­niz Qə­ze­tə­çi­lər Fe­de­ra­si­ya Ge­nel baş­qan yar­dım­çı­sı, Os­ma­niy­yə Qə­ze­tə­çi­lər Cə­mi­yəy­ti baş­qa­nı Ali Ci­han­gir, An­tal­ya Qə­ze­tə­çi­lər Cə­miy­yə­ti baş­qan yar­dım­çı­sı Mus­ta­fa Taş im­za atıb. Tə­rəf­lər Me­mo­ran­du­mu im­za­la­maq­la təm­sil olun­duq­la­rı me­dia qu­ru­luş­la­rı­nın fə­a­liy­yət da­i­rə­si və im­kan­la­rı çər­çi­və­sin­də dün­ya­da, elə­cə də re­gi­on­da söz və ifa­də azad­lı­ğı müs­tə­vi­sin­də mey­da­na çı­xan ten­den­si­ya­la­rı iz­lə­mə­yi, bu xü­sus­da nə­zə­rə çar­pan ne­qa­tiv meyllə­rə qar­şı bir­gə və ay­rı­lıq­da re­ak­si­ya ver­mə­yi, Azər­bay­can və Tür­ki­yə­nin or­taq də­yər­lə­ri­nin, hə­qi­qət­lə­ri­nin təb­li­ği is­ti­qa­mə­tin­də iş apar­ma­ğı, türk dün­ya­sın­da­kı me­dia qu­rum­la­rı­nın bir-bi­ri ilə da­ha sıx şə­kil­də əla­qə­lər qur­ma­sı­na, hər iki öl­kə jur­na­listlə­ri­nin iş­ti­rak edə­cək­lə­ri bir­gə sim­po­zi­um­la­rın, konfransla­rın, "də­yir­mi ma­sa"la­rın təş­ki­li­nə dəs­tək gös­tər­mə­yi, qar­şı­lıq­lı in­for­ma­si­ya mü­ba­di­lə­si pro­se­si­ni da­ha da güc­lən­dir­mə­yi üzər­lə­ri­nə gö­tü­rüb­lər.

Gö­rüş­də çı­xış edən MŞ səd­ri­nin mü­a­vi­ni, Bey­nəl­xalq Av­ra­si­ya Mət­bu­at Fon­du­nun rəh­bə­ri Umud Rə­hi­moğ­lu bil­di­rib ki, Azər­bay­can və Tür­ki­yə­nin me­dia təm­sil­çi­lə­ri­nin xü­su­sən də söz və ifa­də azad­lı­ğı, in­san hü­quq­la­rı möv­zu­sun­da bey­nəl­xalq miq­yas­da nü­fu­za ma­lik təş­ki­lat­la­rın dü­zən­lə­di­yi top­lan­tı­lar­da da­ha ak­tiv ol­ma­la­rı va­cib­dir. Çün­ki çox za­man məhz hə­min təş­ki­lat­la­rın xət­ti­lə yan­lış ic­ti­mai rəy for­ma­la­şır. Bu­nun qar­şı­sı­nı al­maq üçün bir­gə mü­za­ki­rə­lə­rin təş­ki­li ol­duq­ca önəm­li­dir.

MŞ İda­rə He­yə­ti­nin üz­vü, Azər­bay­can­lı­la­rın və Di­gər Türkdil­li Xalqla­rın Əmək­daş­lıq Mər­kə­zi­nin səd­ri İl­ham İs­ma­yıl de­yib ki, bö­yük coğ­ra­fi are­a­lı əha­tə edən türk dün­ya­sı xalqla­rı­nın bir-bi­ri­nə da­ha sıx şə­kil­də in­teq­ra­si­ya­sı ey­ni za­man­da stra­te­ji əhə­miy­yət da­şı­yan mə­sə­lə­dir. Bu pro­ses­də Azər­bay­can və Tür­ki­yə­nin ro­lu yük­sək­dir­sə, bu öl­kə­lə­rin me­dia or­qan­la­rı­nın fə­a­liy­yə­ti də da­ha zə­ru­ri­dir.

Gö­rüş­də qar­şı­lıq­lı ma­raq do­ğu­ran bir sı­ra mə­sə­lə­lər ət­ra­fın­da ge­niş fi­kir mü­ba­di­lə­si apa­rı­lıb, xa­ti­rə hə­diy­yə­lə­ri təq­dim olu­nub.

Xə­bər xid­mə­ti

Son xəbərlər