25/06/2018 04:44
728 x 90

Əmir­lik­lə­rin sə­fi­ri Azər­bay­can­da ərəb tu­ristlə­rin yüz də­fə ço­xal­ma­sın­da po­li­sin əmə­yi­nə gö­rə Ra­mil Usu­bo­va tə­şək­kür et­di

img

Da­xi­li İş­lər Na­zir­li­yi mət­bu­at xid­mə­ti­nin mə­lu­ma­tı­na gö­rə, mar­tın 17-də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın da­xi­li iş­lər na­zi­ri, ge­ne­ral-pol­kov­nik Ra­mil Usu­bov Bir­ləş­miş Ərəb Əmir­lik­lə­ri­nin öl­kə­miz­də­ki föv­qə­la­də və sə­la­hiy­yət­li sə­fi­ri Mo­ha­med Ha­mel Al­qu­ba­i­si­ni qə­bul edib.

Qo­na­ğı sa­lam­la­yan na­zir Bir­ləş­miş Ərəb Əmir­lik­lə­ri­nin müs­tə­qil­li­yi­mi­zi ta­nı­yan ilk döv­lət­lər­dən bi­ri ol­du­ğu­nu, bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar­da hər za­man Azər­bay­ca­nı dəs­tək­lə­di­yi­ni qeyd edə­rək, öl­kə­lə­ri­mi­zin baş­çı­la­rı ara­sın­da şəx­si dostluq mü­na­si­bət­lə­ri­nin, qar­şı­lıq­lı sə­fər­lə­rin, ən yük­sək sə­viy­yə­də im­za­lan­mış sə­nəd­lə­rin əmək­daş­lı­ğın da­ha da də­rin­ləş­mə­si­nə tə­kan ver­di­yi­ni, xü­su­sən son il­lər bu əla­qə­lə­rin di­na­mik şə­kil­də, uğur­la in­ki­şaf et­di­yi­ni bil­di­rib.

Da­ha son­ra DİN-in funksi­o­nal və­zi­fə­lə­ri və fə­a­liy­yət is­ti­qa­mət­lə­ri, müs­tə­qil­li­yin ilk il­lə­rin­də res­pub­li­ka­mız­da hökm sü­rən gər­gin ic­ti­mai-si­ya­si və kri­mi­no­gen du­rum, ulu ön­dər Hey­dər Əli­ye­vin ali ha­ki­miy­yə­tə qa­yı­dı­şın­dan son­ra hə­ya­ta ke­çi­ri­lən is­la­hat­lar, sa­bit­lik və əmi­na­man­lı­ğın bər­pa edil­mə­si, xa­ri­ci in­ves­tor­la­rın öl­kə­mi­zin iq­ti­sa­diy­ya­tı­na sər­ma­yə qoy­ma­la­rı üçün nor­mal şə­ra­i­tin ya­ra­dıl­ma­sı ba­rə­də mə­lu­mat ve­ri­lib.   

2007-ci ilin son­la­rın­da Bir­ləş­miş Ərəb Əmir­lik­lə­ri­nə sə­fə­ri­ni, azər­bay­can­lı mü­tə­xəs­sis­lə­rin Du­bay şə­hə­rin­də fə­a­liy­yət gös­tə­rən "Təh­lü­kə­siz şə­hər" sis­te­mi­nin işi və funksi­ya­la­rı ilə ya­xın­dan ta­nış ol­duq­la­rı­nı məm­nun­luq­la xa­tır­la­dan na­zir ar­tıq 2009-cu il­dən ey­ni­ad­lı tex­no­lo­ji ye­ni­li­yin əmə­liy­yat-xid­mə­ti fə­a­liy­yət­də uğur­la tət­biq edil­di­yi­ni, iki öl­kə­nin mü­va­fiq struk­tur­la­rı ara­sın­da əla­qə­lə­rin in­ki­şa­fın­da, ci­na­yət­kar­lıq­la, xü­su­sən onun mü­tə­şək­kil növ­lə­ri­nə qar­şı mü­ba­ri­zə­də BƏƏ po­li­si­nin zən­gin təc­rü­bə­si­nin öy­rə­nil­mə­sin­də Azər­bay­can tə­rə­fi­nin hər za­man ma­raq­lı ol­du­ğu­nu nə­zə­rə çat­dı­rıb.

Vax­ti­lə tə­rəf­lər ara­sın­da təh­lü­kə­siz­lik sa­hə­sin­də əmək­daş­lıq haq­qın­da sa­zi­şin və in­san al­ve­ri ilə mü­ba­ri­zə üz­rə əmək­daş­lı­ğa da­ir An­laş­ma Me­mo­ran­du­mu­nun im­za­lan­dı­ğı­nı diq­qə­tə çat­dı­ran R.Usu­bov bu gö­rü­şün bir­gə iş­bir­li­yi­nin da­ha da ge­niş­lən­mə­si­nə xid­mət edə­cə­yi­nə əmilnli­yi­ni vur­ğu­la­yıb.

Po­li­sin fə­a­liy­yə­ti­nin qa­baq­cıl dün­ya təc­rü­bə­si­nə uy­ğun tək­mil­ləş­di­ril­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də əhə­miy­yət­li iş­lə­rin gö­rül­dü­yü­nü de­yən da­xi­li iş­lər na­zi­ri son 10 il­də 7 mi­nə ya­xın əmək­da­şın və hər­bi qul­luq­çu­nun bir sı­ra bey­nəl­xalq təş­ki­lat­la­rın xət­ti­lə çox­say­lı tə­lim və tre­ninqlə­rə cəlb edil­di­yi­ni, bu­nun şəx­si he­yə­tin pe­şə­kar­lı­ğı­nın, ha­zır­lıq sə­viy­yə­si­nin da­ha da yük­səl­dil­mə­si­nə müs­bət tə­sir gös­tər­di­yi­ni qeyd edib.

Cə­nab Mo­ha­med Ha­mel Al­qu­ba­i­si sə­mi­mi qə­bu­la və ət­raf­lı mə­lu­ma­ta gö­rə tə­şək­kür edib, təq­ri­bən bir il ya­rım­lıq dip­lo­ma­tik fə­a­liy­yə­ti döv­rün­də, pay­taxt da da­xil ol­maq­la, öl­kə­mi­zin bü­tün böl­gə­lə­rin­də hökm sü­rən sta­bil­lik, əmin-aman­lıq şə­ra­i­tin­dən məm­nun­luq duy­du­ğu­nu de­yib. Məhz təh­lü­kə­siz­lik və sa­bit­lik fak­tor­la­rı­nın, ən mü­a­sir tə­ləb­lə­rə ca­vab ve­rən ye­ni infrastruk­tur­la­rın və xid­mət sa­hə­lə­ri­nin ya­ra­dıl­ma­sı he­sa­bı­na res­pub­li­ka­mı­zın əc­nə­bi­lər üçün cəl­be­di­ci döv­lə­tə çev­ril­di­yi­ni, nə­ti­cə­də son bir il­də Bir­ləş­miş Ərəb Əmir­lik­lə­rin­dən gə­lən tu­ristlə­rin sa­yın­da 100 də­fə­dən də çox ar­tı­mın mü­şa­hi­də edil­di­yi­ni vur­ğu­la­yan sə­fir bu iş­də öl­kə rəh­bər­li­yi­nin və hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı­nın da­nıl­maz ro­lu ol­du­ğu­nu diq­qə­tə çat­dı­rıb, son­ra­kı fə­a­liy­yə­ti döv­rün­də də mü­na­si­bət­lə­ri­mi­zin bü­tün sa­hə­lər­də in­ki­şaf et­di­ril­mə­si üçün səy­lə­ri­ni əsir­gə­mə­yə­cə­yi­ni bil­di­rib.

Xə­bər xid­mə­ti

Son xəbərlər