20/06/2018 11:14
728 x 90

KİV DF-nin "Azər­su" ASC ilə bir­gə ya­zı mü­sa­bi­qə­si­nin ye­ku­nun­da 21 jur­na­list pul, pla­ket və dip­lom­lar­la mü­ka­fat­lan­dı­rıl­dı - FOTO

img

Mar­tın 17-də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti ya­nın­da Küt­lə­vi İn­for­ma­si­ya Va­si­tə­lə­ri­nin İn­ki­şa­fı­na Döv­lət Dəs­tə­yi Fon­du­nun və "Azər­su" ASC-nin bir­gə təş­kil et­di­yi "Şol­lar-Ba­kı su qur­ğu­la­rı komplek­si - 100 il: əbə­di hə­yat mən­bə­yi" möv­zu­sun­da fər­di jur­na­list ya­zı­la­rı mü­sa­bi­qə­si­nin nə­ti­cə­lə­ri açıq­la­nıb, qa­lib­lər mü­ka­fat­lan­dı­rı­lıb.

Təd­bir­də "Azər­su" ASC-nin səd­ri Qorxmaz Hü­sey­nov, Fon­dun ic­ra­çı di­rek­to­ru Vü­qar Sə­fər­li, ha­be­lə öl­kə­nin 20-dək apa­rı­cı küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­ri­nin rəh­bər­lə­ri və qa­lib jur­na­listlər iş­ti­rak edib.

"Azər­su" ASC-nin səd­ri Qorxmaz Hü­sey­nov təd­bi­ri gi­riş sö­zü ilə aça­raq, me­dia nü­ma­yən­də­lə­ri­ni Nov­ruz bay­ra­mı mü­na­si­bə­ti­lə təb­rik edib və rəh­bə­ri ol­du­ğu qu­ru­mun me­dia ilə əmək­daş­lı­ğa xü­su­si əhə­miy­yət ver­di­yi­ni vur­ğu­la­yıb. Qorxmaz Hü­sey­nov "Azər­su" ASC-nin təş­ki­lat­çı­lı­ğı ilə mar­tın 14-dən 18-dək Ba­kı­da "Su nə­in­ki hə­yat mən­bə­yi­dir, hət­ta hə­ya­tın özü­dür" de­vi­zi al­tın­da ke­çi­ri­lən I Ba­kı Bey­nəl­xalq Su Həf­tə­si ba­rə­də qo­naq­la­ra ət­raf­lı mə­lu­mat ve­rib. O bil­di­rib ki, I Ba­kı Bey­nəl­xalq Su Həf­tə­si çər­çi­və­sin­də ke­çi­ri­lən təd­bir­lər qlo­bal miq­yas­da in­san­la­rın key­fiy­yət­li və da­vam­lı ola­raq su­dan is­ti­fa­də­si­nin tə­mi­ni, su ça­tış­maz­lı­ğı ilə bağ­lı təh­did­lə­rin ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı, ət­raf mü­hit və iq­lim də­yi­şik­lik­lə­ri ki­mi mə­sə­lə­lə­rin ge­niş mü­za­ki­rə­si ba­xı­mın­dan mü­hüm əhə­miy­yət kəsb edir. Qorxmaz Hü­sey­nov su həf­tə­si çər­çi­və­sin­də Ba­kı­da və re­gi­on­lar­da ke­çi­ri­lən təd­bir­lər­də dün­ya­nın 40-a ya­xın öl­kə­sin­dən, bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar­dan, iş­gü­zar da­i­rə­lər­dən nü­fuz­lu qo­naq­la­rın iş­ti­rak et­mə­si­ni mö­tə­bər təd­bi­rə yük­sək ma­ra­ğın əya­ni tə­cəs­sü­mü ki­mi də­yər­lən­di­rib.

"Azər­su" ASC-nin səd­ri həf­tə çər­çi­və­sin­də Şol­lar-Ba­kı Su Qur­ğu­la­rı Komplek­si­nin 100 il­li­yi­nin də tən­tə­nə­li şə­kil­də qeyd olun­du­ğu­nu bil­di­rə­rək, kə­mə­rin öl­kə­miz üçün stra­te­ji əhə­miy­yə­tin­dən söz açıb. Q.Hü­sey­nov bil­di­rib ki, 100 il əv­vəl Şol­lar-Ba­kı su kə­mə­ri Av­ro­pa­nın nə­həng la­yi­hə­lə­rin­dən bi­ri sa­yı­lır­dı­sa, Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin xü­su­si diq­qət və qay­ğı­sı ilə son il­lər əsas­lı şə­kil­də mü­a­sir­lə­şən Cey­ran­ba­tan Ultra­süz­gəc­li Su­tə­miz­lə­yi­ci Qur­ğu­lar Komplek­si ha­zır­da be­lə bir yük­sək sta­tu­sa ma­lik­dir.

Qorxmaz Hü­sey­nov Ba­kı şə­hə­ri­nin key­fiy­yət­li və fa­si­lə­siz iç­mə­li su təc­hi­za­tın­da bö­yük pa­ya ma­lik olan Şol­lar-Ba­kı Su Qur­ğu­la­rı Komplek­si­nin 100 il­li­yi mü­na­si­bə­ti­lə Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti ya­nın­da Küt­lə­vi İn­for­ma­si­ya Va­si­tə­lə­ri­nin İn­ki­şa­fı­na Döv­lət Dəs­tə­yi Fon­du ilə bir­gə ke­çi­ri­lən fər­di jur­na­list ya­zı­la­rı mü­sa­bi­qə­si­nin əhə­miy­yə­ti­ni xü­su­si qeyd edib. Mü­sa­bi­qə­yə təq­dim olu­nan ya­zı­la­rın ək­sə­riy­yə­ti­ni şəx­sən oxu­du­ğu­nu və ra­zı qal­dı­ğı­nı de­yən "Azər­su" ASC-nin səd­ri ye­kun nə­ti­cə­lər ba­rə­də mə­lu­mat ver­mək üçün sö­zü Fon­dun ic­ra­çı di­rek­to­ru Vü­qar Sə­fər­li­yə ve­rib.

Təd­bir iş­ti­rak­çı­la­rı­nı sa­lam­la­yan Vü­qar Sə­fər­li "Azər­su ASC"-nin kol­lek­ti­vi­ni və me­dia nü­ma­yən­də­lə­ri­ni Nov­ruz bay­ra­mı mü­na­si­bə­ti­lə təb­rik edib, on­la­ra xoş ar­zu­la­rı­nı çat­dı­rıb. İc­ra­çı di­rek­tor Şol­lar-Ba­kı Su Qur­ğu­la­rı Komplek­si­nin 100 il­li­yi­nin res­pub­li­ka­mız üçün ta­ri­xi əhə­miy­yət­li ha­di­sə ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­ya­raq, müx­tə­lif ma­ne­ə­lə­rə bax­ma­ya­raq, ötən əs­rin əv­vəl­lə­rin­də bö­yük me­se­nat Ha­cı Zey­na­lab­din Ta­ğı­ye­vin dəs­tə­yi ilə kə­mə­rin ti­kin­ti­si­nin uğur­la ye­kun­laş­dı­rıl­dı­ğı­nı bil­di­rib.

V.Sə­fər­li, həm­çi­nin, öl­kə rəh­bər­li­yi­nin diq­qət və qay­ğı­sı ilə "Azər­su ASC"-nin son il­lər Ba­kı şə­hə­ri­nin və res­pub­li­ka­mı­zın re­gi­on­la­rı­nın fa­si­lə­siz və key­fiy­yət­li iç­mə­li su təc­hi­za­tı sa­hə­sin­də gör­dü­yü iş­lə­ri yük­sək də­yər­lən­di­rib.

Çı­xı­şı­nı da­vam et­di­rən Vü­qar Sə­fər­li qeyd edib ki, Fon­dun "Azər­su ASC" ilə bir­gə ke­çir­di­yi mü­sa­bi­qə­nin məq­sə­di Şol­lar-Ba­kı Su Qur­ğu­la­rı Komplek­si­nin Ba­kı şə­hə­ri­nin iç­mə­li su təc­hi­za­tın­da­kı müs­təs­na ro­lu­nun ic­ti­ma­iy­yə­tə dol­ğun şə­kil­də çat­dı­rıl­ma­sı­dır. İc­ra­çı di­rek­tor yan­va­rın 12-dən mar­tın 1-dək da­vam edən fər­di jur­na­list ya­zı­la­rı mü­sa­bi­qə­si­nə 32 küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­sin­dən 56 ya­zı­nın təq­dim olun­du­ğu­nu bil­di­rib: "Ya­zı­lar Fon­dun 3 nə­fər eksper­ti, o cüm­lə­dən "Azər­su" ASC-ni təm­sil edən ekspert tə­rə­fin­dən qiy­mət­lən­di­ri­lib. Mü­sa­bi­qə­nin ela­nın­da gös­tə­ril­miş şərtlə­rə əsa­sən, 6 nə­fər jur­na­list əsas, 15 nə­fər isə hə­vəs­lən­di­ri­ci mü­ka­fat­lar­la­ra la­yiq gö­rü­lüb".

Son­ra mü­sa­bi­qə­nin qa­lib­lə­ri­nə dip­lom və mü­ka­fat­lar təq­dim edi­lib.

Qa­lib­lə­ri təb­rik edən ic­ra­çı di­rek­tor V.Sə­fər­li ey­ni za­man­da me­dia ilə sə­mə­rə­li əmək­daş­lı­ğa gö­rə "Azər­su" ASC-nin rəh­bər­li­yi­nə tə­şək­kü­rü­nü bil­di­rib.

Təd­bi­ri ye­kun­laş­dı­ran "Azər­su" ASC-nin səd­ri Qorxmaz Hü­sey­nov qu­ru­mun me­dia ilə əla­qə­lə­ri­nin in­ki­şa­fı­na ver­di­yi töh­fə­yə gö­rə Fon­dun rəh­bər­li­yi­nə, elə­cə də mü­sa­bi­qə­də iş­ti­rak edən jur­na­listlə­rə tə­şək­kü­rü­nü bil­di­rə­rək, be­lə müş­tə­rək la­yi­hə­lə­rin gə­lə­cək­də də da­vam et­di­ri­lə­cə­yi­ni vur­ğu­la­yıb.

Xə­bər xid­mə­ti

Son xəbərlər