25/04/2018 18:32
728 x 90

Ca­van­şir Fey­zi­ye­vin ki­ta­bı qır­ğız di­lin­də... - FOTO

img

Mil­li Məc­li­sin üz­vü, Aİ-Azər­bay­can Par­la­mentlə­ra­ra­sı Əmək­daş­lıq Ko­mi­tə­si­nin səd­ri Ca­van­şir Fey­zi­ye­vin "Türk Döv­lət­lə­ri Bir­li­yi: qlo­bal in­teq­ra­si­ya­nın Av­ra­si­ya mo­de­li" ad­lı ki­ta­bı Qır­ğı­zıs­tan Res­pub­li­ka­sın­da qır­ğız di­lin­də nəşr olu­nub. Ki­tab Biş­kek şə­hə­rin­də fə­a­liy­yət gös­tə­rən "Tu­rar" nəş­riy­ya­tı tə­rə­fin­dən çap­dan çı­xıb. Azər­bay­can­da 2014-cü il­də işıq üzü gör­müş mo­noq­ra­fi­ya həm öl­kə­də, həm də qar­daş türk res­pub­li­ka­la­rın­da cid­di ma­raq do­ğu­rub.

Türk dün­ya­sı­nın ta­ri­xi ta­le­yin­dən, bu gün dün­ya­da türk si­vi­li­za­si­ya­sı­nın var­lı­ğı­nı tə­min edən ümum­türk də­yər­lə­rin­dən bəhs edən el­mi araş­dır­ma­da, elə­cə də mü­a­sir qlo­bal­laş­ma döv­rün­də türk dün­ya­sı­nın qar­şı­sın­da du­ran prob­lem­lər­dən, müs­tə­qil türk döv­lət­lə­ri­nin bey­nəl­xalq si­ya­si-iq­ti­sa­di mə­kan­da va­hid plat­for­ma­dan çı­xış et­mə­si zə­ru­rə­tin­dən da­nı­şı­lır.

Ki­tab­da, həm­çi­nin, Türk Döv­lət­lə­ri Bir­li­yi­nin qlo­bal si­ya­si - iq­ti­sa­di, so­si­al-mə­də­ni və hu­ma­ni­tar bir­lik ki­mi tə­şək­kül tap­ma­sı­nın məq­səd­lə­ri, prin­sip­lə­ri və stra­te­gi­ya­sı irə­li sü­rü­lür. Əsər bu gü­nə­dək ana di­lin­dən baş­qa türk, qa­zax, rus, boş­nak və qır­ğız dil­lə­rin­də 10 min­dən ar­tıq nüs­xə­də ya­yı­lıb və ke­çən il As­ta­na­da ke­çi­ri­lən "Bö­yük Çöl" ic­ti­mai-si­ya­si elmlər Fo­ru­mun­da Bey­nəl­xalq Türk Aka­de­mi­ya­sı­nın qı­zıl me­da­lı­na la­yiq gö­rü­lüb.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər