25/06/2018 04:45
728 x 90

Baş pro­ku­ror Za­kir Qa­ra­lov Cə­li­la­bad­da və­tən­daş­la­rı qə­bul et­di...

img

Baş pro­ku­ror Za­kir Qa­ra­lov mar­tın 17-də Cə­li­la­bad Ra­yon Pro­ku­ror­lu­ğu­nun in­zi­ba­ti bi­na­sın­da Cə­li­la­bad, Bi­lə­su­var, Neftça­la və Cəb­ra­yıl ra­yon­la­rın­dan olan və­tən­daş­la­rı qə­bul edib.

Baş Pro­ku­ror­lu­ğun mə­sul əmək­daş­la­rı­nın, ha­be­lə əla­qə­dar ta­be pro­ku­ror­la­rın iş­ti­ra­kı ilə ke­çi­ri­lən qə­bul­da 21 və­tən­daş qə­bul edi­lib, on­la­rın mü­ra­ci­ət­lə­rin­də qal­dı­rı­lan mə­sə­lə­lə­rin bir qis­mi elə ye­rin­də­cə öz həl­li­ni ta­pıb.

Qə­bul za­ma­nı, həm­çi­nin, mü­ra­ci­ət­lər­də qal­dı­rı­lan və bi­la­va­si­tə pro­ku­ror­luq or­qan­la­rı­nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­nə aid olan mə­sə­lə­lə­rin qa­nu­na­uy­ğun və ope­ra­tiv şə­kil­də həll edil­mə­si üçün Baş Pro­ku­ror­lu­ğun əla­qə­dar struk­tur qu­rum­la­rı­nın rəh­bər­lə­ri­nə və ta­be ra­yon pro­ku­ror­la­rı­na mü­va­fiq gös­tə­riş­lər ve­ri­lib. Pro­ku­ror­lu­ğun sə­la­hiy­yə­ti­nə aid ol­ma­yan di­gər mə­sə­lə­lər­lə bağ­lı mü­ra­ci­ət­lə­rin isə araş­dı­rıl­ma­sı üçün ai­diy­yə­ti üz­rə gön­də­ril­mə­si tə­min olu­nub.

Və­tən­daş­lar böl­gə sa­kin­lə­ri­nin ye­rin­də­cə qə­bu­lu və mü­ra­ci­ət­lə­ri­nə ba­xıl­ma­sı üçün ra­hat və əl­ve­riş­li şə­ra­it ya­ra­dıl­ma­sın­dan ra­zı­lıq­la­rı­nı ifa­də edə­rək, gös­tə­ri­lən diq­qət və qay­ğı­ya gö­rə min­nət­dar­lıq­la­rı­nı ifa­də edib­lər.

Ye­kun­da Baş pro­ku­ror ta­be pro­ku­ror­la­rın iş­ti­ra­kı ilə ke­çi­ri­lən mü­şa­vi­rə­də döv­lət baş­çı­sı­nın mə­mur-və­tən­daş mü­na­si­bət­lə­ri­nin sağ­lam zə­min­də qu­rul­ma­sı, in­san­la­ra la­yiq­li xid­mət gös­tə­ril­mə­si, qa­nun­suz tə­ləb­lə­rə və di­gər ne­qa­tiv hal­la­ra son qo­yul­ma­sı, hər bir mə­mu­run tə­va­zö­kar ol­ma­sı ilə bağ­lı tə­ləb­lə­ri diq­qə­tə çat­dı­rıl­maq­la və­tən­daş­la­ra da­ha həs­sas­lıq və qay­ğı ilə ya­na­şıl­ma­sı tap­şı­rı­lıb.

Mü­şa­vi­rə­də, həm­çi­nin, böl­gə­də ic­ti­mai-si­ya­si sa­bit­li­yin da­ha da möh­kəm­lən­di­ril­mə­si, ci­na­yət­kar­lı­ğa qar­şı mü­ba­ri­zə­nin sə­mə­rə­li­li­yi və kə­sər­li­li­yi­nin ar­tı­rıl­ma­sı üçün konkret tap­şı­rıq­lar ve­ri­lib.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər