24/04/2018 21:55
728 x 90

Nax­çı­van Stan­dartlaş­dır­ma...Ko­mi­tə­si­nin "Nax­çı­van kol­ba­sa­la­rı­nın sax­ta nü­mu­nə­lə­ri" ba­rə­də mə­lu­ma­tı­nı çap et­di­yi­nə gö­rə "Ba­kı-Xə­bər" məh­kə­mə ilə hə­də­lən­di...

img

Qə­ze­ti­mi­zin 14 mart sa­yın­da Nax­çı­van MR Stan­dartlaş­dır­ma, Met­ro­lo­gi­ya və Pa­tent üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si Mət­bu­at Xid­mə­ti­nin "Nax­çı­van" adın­dan qa­nun­suz is­ti­fa­də et­mək­lə Ba­kı­da sax­ta ət məh­sul­la­rı is­teh­sal edən iki fi­zi­ki şəx­sin if­şa edil­di­yi ba­rə­də rəs­mi mə­lu­ma­tı­nı dərc edən­dən son­ra "Ba­kı-Xə­bər"in elektron poç­tu­na bi­zi məh­kə­mə ilə hə­də­lə­yən mək­tub gə­lib.

Mək­tub mü­əl­li­fi ki­mi təq­dim olu­nan Səy­yad Na­ba­tov ad­lı şəxs (nax­çi­van­da­di@ma­il.ru) bi­zi məh­kə­mə ilə hə­də­lə­mək­lə bə­ra­bər, əsas­lan­dır­ma­ğa ça­lı­şır ki, on­la­rın is­teh­sa­lı möv­cud qa­nun­la­ra tam uy­ğun­dur. Tə­ki be­lə ol­sun. Tə­bii ki, bu­nun hə­qi­qət­də ne­cə ol­du­ğu­nu qə­zet ola­raq biz də ay­dın­laş­dır­ma­ğa ça­lı­şa­ca­ğıq. İn­di isə "Ba­kı-Xə­bər" qə­ze­ti və ba­ki-xe­ber.com say­tı ola­raq sö­zü­ge­dən mək­tu­bun re­dak­si­ya­mı­za bay­ram­qa­ba­ğı son iş gü­nü­nün axır sa­at­la­rın­da da­xil ol­du­ğu­nu və bu üz­dən onun üzə­rin­də ge­niş da­yan­maq im­ka­nı­mı­zın ol­ma­dı­ğı­nı, elə­cə də bü­tün ya­zı­la­rı­mız­da KİV haq­da qa­nun­la­ra, Mət­bu­at Şu­ra­sı­nın "pe­şə eti­ka­sı" qay­da­la­rı­na tam əməl et­mə­yə ça­lış­dı­ğı­mı­zı bir da­ha bil­di­ri­rik.

Əla­və edi­rik ki, eti­raz mək­tu­bu ilə bağ­lı möv­zu­ya Nov­ruz bay­ra­mı fa­si­lə­sin­dən son­ra, mar­tın 27-də ye­ni­dən ge­niş şə­kil­də qa­yı­da­ca­ğıq.

Onu da de­yək ki, mət­bu fə­a­liy­yə­ti­miz­də qa­nun­la­ra və "pe­şə eti­ka­sı­na" əsas­lan­dı­ğı­mız üçün, möv­zu ilə bağ­lı müm­kün məh­kə­mə perspek­tiv­lə­rin­dən heç bir çə­ki­nə­cə­yi­miz yox­dur.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər